banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
03 Ekim 2016 Pazartesi 07:40
Bütçenin yasası var, kendisi yok

Hükümet, bütçe takviminde yasaya uymadı. Eylül başında açıklanması gereken orta vadeli program (OVP) ile orta vadeli mali plan (OVMP) ekim ayı gelmesine ve Meclis açılmasına karşın hâlâ yayımlanmadı.

Bütçe takviminin işlemediğine, yasaya uyulmadığına dikkat çeken CHP, bu hafta içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na başvurarak “plan ve program nerede” diye soracak. Bütçe süreci Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile düzenleniyor. Yasaya göre, bütçenin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulu’nun en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca hazırlanan OVP’yi kabul etmesiyle başlıyor. OVP’nin, aynı süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması da yasal zorunluluk. OVP ile uyumlu olmak üzere, gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan OVMP’nin de en geç eylül ayının onbeşine kadar Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. Yasaya göre bütçenin de 17 Ekim’e kadar TBMM’ye sunulması zorunluluğu bulunuyor. Ancak ekim ayı gelmesine karşın bütçenin ayakları olan OVP ile OVMP hâlâ yayınlanmadı. Bütçenin bir parçası olan Sayıştay’ın kamu idarelerine ilişkin 2015 denetim raporları da açıklanmadı.

CHP soracak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP’li Musa Çam, “Yasanın çiğnendiği, ortadan kaldırıldığı, yasaya uyulmayan bir süreç yaşanıyor. AKP bunu alışkanlık haline getirdi” dedi. Çam, 4 Ekim’de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na OVP ile OVMP’nin neden hâlâ yayımlanmadığını soracaklarını söyledi. Çam, bakanlık bütçeleri ile faaliyet raporlarının plan ve bütçe komisyonu üyelerine önceden dağıtılması, inceleyebilmeleri için zaman verilmesi gerektiğini anlatarak, “Türkiye’de 14 yıldır OHAL var. Meclis’te OHAL uygulanıyor. AKP’nin çoğunluğu nedeniyle Meclis, komisyonlar çalışma ve yasa yapma tekniği bakımından olağanüstü halde çalıştırılıMusa Çam yor” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 03.10.2016 07:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177