banner200
banner225
03 Haziran 2016 Cuma 12:24
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu umudun adresiydi, o heyecan kalmadı
banner188
banner213
banner230

CHP yönetimine ‘yapıcı eleştiriler‘ yapmaya çalıştığını söyleyen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, muhalefetin aklını başına almaması durumunda başkanlığın geleceğini söyledi. İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’nun artık ‘umut olmadığını‘ savundu.

Sözcü’den Başak Kaya’ya konuşan İnce, amacının parti içi muhalefetten ziyade farkındalık yaratmak olduğunu, başarının da Gezi ruhuyla sağlanabileceğini söyledi.

Söyleşiden öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Par­ti­nin gi­di­şa­tın­dan mem­nun de­ği­lim. Eğer in­san­lar iş­ler iyi gi­di­yor, par­ti umu­da ko­şu­yor di­yor­lar­sa söy­le­dik­le­ri­mi hiç cid­di­ye al­ma­sın­lar. Ama or­ta­da bir umut­suz­luk, ka­ram­sar­lık var­sa, ‘Yi­ne ye­ni­le­ce­ği­z‘ di­yor­lar­sa be­ni cid­di­ye al­sın­lar.

* AKP, top­lu­ma ‘Do­ku­nul­maz­lık­lar kal­kar­sa HDP’­li­le­ri yar­gı­la­ya­ca­ğı­z‘ de­di. Ay­nı AKP, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ya­sa­sı’n­da de­ği­şik­lik yap­tı. ‘Sa­yın Öca­la­n‘ de­mek, PKK fla­ma­sı ta­şı­mak, ba­sın yo­luy­la pro­pa­gan­da ar­tık suç de­ğil. Do­la­yı­sıy­la HDP’­li­le­rin dos­ya­la­rı­nın ya­rı­sı za­ten dü­şe­cek.

* Amaç baş­kan­lı­ğa gi­den yol­da ko­nu­şan mil­let­ve­kil­le­ri­ni sus­tur­mak. Amaç te­rör­le mü­ca­de­le de­ğil. AKP te­rö­rü ya­ra­tı­la­cak. Baş­kan­lı­ğa doğ­ru Türkiye yol alır­ken, be­nim gi­bi mil­let­ve­kil­le­ri ad­li­ye­ler­de ken­di der­di­ne dü­şe­cek. Kim yar­gı­la­ya­cak bi­zi? Çay top­la­yan yar­gı.

* Be­nim 13 fez­le­kem var. Do­ku­nul­maz­lık ko­nu­sun­da par­ti yö­ne­ti­miyle ay­rı düş­tüm. Ha­yır oyu ver­dim. Gi­de­lim, yar­gı­la­na­lım. Kor­kum yok. ‘Ha­yır‘ dememin se­be­bi dik­kat çek­mek is­te­ğiy­di.

* ‘Ha­yır der­sek bi­zi HDP ile ay­nı ke­fe­ye ko­yar­lar‘ di­ye bak­mak yan­lış. Bu mil­le­te de gü­ven­me­mek­tir. Ana mu­ha­le­fe­tin böy­le yer­siz kor­ku­la­rı ol­ma­ma­lı. Si­ya­set il­ke için ya­pı­lır. Mas­ke­le­ri­ni dü­şür­me­miz la­zım­dı.

* Mu­ha­le­fet ak­lı­nı ba­şı­na top­la­maz­sa Er­do­ğan baş­kan ola­cak. Tür­ki­ye 7 Ha­zi­ra­n’­da fır­sa­tı ya­ka­la­mış­tı. Mu­ha­le­fet, Mec­lis Baş­ka­nı’nı se­çe­bil­sey­di bam­baş­ka bir Tür­ki­ye’dey­dik.

* 2002’de (Kılıçdaroğlu ile) bir­lik­te mil­let­ve­ki­li ol­duk ve oda­la­rı­mız yan ya­na idi. Biz 31’ler ha­re­ke­tin­de De­niz Be­y’­e kar­şı bir dek­la­ras­yon ya­yın­la­dık. O za­man ‘Bay­kal de­diy­sek hep kal de­me­di­k‘ slo­ga­nı­nı söy­le­dik. Be­nim şa­hıs­lar­la işim yok.

* Kı­lıç­da­roğ­lu’na özel bir eleş­ti­rim yok. Par­ti­min umut ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. 2010 yılında Kemal Kı­lıçda­roğ­lu Ge­nel Baş­kan ol­du­ğun­da umu­dun, de­ği­şi­min, de­mok­ra­si­nin ad­re­siy­di. Ben de des­tek­le­dim. Bu­gün bu­nun kal­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yo­rum. Bu he­ye­can yok.

* CHP ye­ni­den umut ola­bi­lir. İş da­ha bit­me­di. Ki­şi­sel hır­sın, ki­nin pe­şin­de de­ği­lim. Par­ti yö­ne­ti­miy­le so­ru­num yok. On­lar ar­ka­daş­la­rım. Ama de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.

* Gezi’de öz­gür­lük ta­lep eden ço­cuk­lar müt­hiş bir iş ba­şar­dı­lar. Du­ran adam tu­tuk­lan­dı, ça­lan adam ser­best kal­dı. Ka­ba­taş, ca­mi­de iç­ki gi­bi bü­yük ya­lan­lar­la ta­nış­tık. Do­la­rın ye­şi­li ile ağa­cın ye­şi­li­ni sa­vu­nan­la­rın mü­ca­de­le­si­ni, ca­nı­nı kay­be­den­le­ri, ya­ra­la­nan­la­rı, oran­tı­sız ze­ka­yı, mi­za­hın gü­cü­nü ha­tır­la­ya­lım. Bu top­ra­ğın in­sa­nı bu­nu ba­şa­ra­bi­lir. Bu­na ina­nı­yo­rum.

Kaynak: Birgun.net
banner229
Son Güncelleme: 03.06.2016 12:24
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol