banner200
banner222
10 Nisan 2015 Cuma 10:41
TOKİ'den büyük ayıp!
banner188
banner213
banner230
  Bursa Nilüfer’de Başbakanlık tarafından şehit ve gazi yakınlarına tahsis edilen evlerde oturanlar TOKİ’nin “Ya parasını verin ya da evden çıkın” talimatıyla yıkıldı. Bir şehit eşi pazarlığa isyan etti

BUR­SA­’da Baş­ba­kan­lık ta­ra­fın­dan şe­hit ve ga­zi ai­le­le­ri­ne ve­ri­len ev­le­ri 55 bin TL’­ye sat­ma­ya kal­kı­şan, tep­ki­ler üze­ri­ne da­ha son­ra vaz­ge­çen TO­Kİ, bu kez 18 bin 868 TL’­ye ai­le­le­re sat­mak üze­re pa­zar­lık yap­ma­ya baş­la­dı. Şe­hit ve ga­zi ai­le­le­ri bu pa­ra­yı öde­ye­cek güç­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken Ada­na­’da otu­ran şe­hit eşi Ha­ti­ce Ba­tı­rır, “Dev­let, ver­di­ği ev için şe­hi­diy­le pa­zar­lık ya­par mı?” de­di. Tra­jik olay şöy­le ge­liş­ti:

TO­Kİ: EV İÇİN 55 BİN TL ÖDE­YİN

Baş­ba­kan­lık, 20 şe­hit ve ga­zi ai­le­si­ne 2002’de Bur­sa­’nın Ni­lü­fer İl­çe­si­’ne bağ­lı Gö­rük­le Bel­de­si­’n­de ev ver­di. Dev­le­tin ver­di­ği ev­ler­de ya­şa­yan şe­hit ve ga­zi ai­le­le­ri ge­çen yıl TO­Kİ­’den ge­len, “Baş­ba­kan­lı­k’ın ver­di­ği ev­ler TO­Kİ­’ye ak­ta­rıl­mış­tır. Her­han­gi bir söz­leş­me­niz ol­ma­dı­ğından ev için 55 bin TL öde­me­niz ge­re­ki­yor, ak­si tak­tir­de evi bo­şal­tı­n” me­sa-j­ıyla şo­ke ol­du. TO­Kİ yet­ki­li­le­riy­le yap­tık­la­rı gö­rüş­me­de, “Bi­zim ya­pa­ca­ğı­mız bir şey yok” ce­va­bı ile ai­le­ler ikin­ci kez yı­kıl­dı.

Aİ­LE­LE­R­LE EV PA­ZAR­LI­ĞI

Hatice Batırır’ın eşi Bilal Batırır, Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 1996’da kayboldu. Bugüne kadar haber alınamayan Batır, 2011’de şehit sayıldı.
TO­Kİ­’nin ev­le­ri sat­ma­ya kal­kış­ma­sı tep­ki­le­re ne­den ol­du. Bu­nun üze­ri­ne ku­rum, fiyattan vaz­ge­çip ai­le­ler­le ‘sa­tış pa­zar­lı­ğı­na­’ baş­la­dı. TO­Kİ ekip­le­ri 8 Ara­lık 2014’te ev­ler­de yap­tık­la­rı de­ğer­len­dir­me­de ai­le­le­re ev­le­rin sa­tış be­de­li­ni 18 bin 868 li­ra 63 ku­ru­şa dü­şür­dü. Ko­nut be­de­li­nin yüz­de 10’unu pe­şin ka­la­nı­nı da 240 ay tak­sit­le öde­me­le­ri­ni is­te­di. Mar­di­n’­in Dar­ge­çit İl­çe­si­’n­de 1996’da kay­bo­lan ve 2011’de şe­hit sa­yı­lan uz­man ça­vuş Bi­lal Ba­tı­rı­r’­ın eşi Ha­ti­ce Ba­tı­rır şu an­da Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’n­de oto­büs şo­för­lü­ğü ya­pıyor. Ba­tı­rır, şun­la­rı söy­le­di:
“Şe­hi­de fi­yat bi­çi­lir mi? Ben eşi­mi şe­hit ver­dim bir de üs­tü­ne pa­ra is­ti­yor­lar.”


Sözcü
banner229
Son Güncelleme: 10.04.2015 10:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol