banner237
16 Mart 2012 Cuma 13:09
Tahkime gitmenin bedeli
Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu tebliğ hükümleri uygulanacak.

Hakemlerden birinin, bu tebliğde düzenlenmeyen herhangi bir nedenle görevinin sona ermesiyle hukuki veya fiili sebeplerle görevini zamanında yerine getirememesi nedeniyle çekilmesi veya tarafların bu yönde anlaşmalarıyla hakemlik yetkisinin sona ermesi durumunda ve konusu parayla değerlendirilemeyen işlerde bu tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihai hakem kararı verilinceye kadar yapılan davayla ilgili iş ve işlemler karşılığında hakemler ücret alırken, hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmeyecek. Hakem kurulu başkanının ücreti de hakemlerden herbirine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanacak.

Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller, Milletlerarası Tahkim Kanununun ilgili maddelerine göre düzenlenecek.

Hakem veya hakem kurulunca kısmi karar verilmesi halinde ücret, kısmi karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenecek ve kısmi kararın, nihai karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin tamamına hükmedilecek.

Hakemlik ücreti tahkim yargılamasının sona ermesiyle hak edilecek ve ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, hakemler arasında paylaştırılacak.

Tebliğe göre verilecek ücretler, şu ücret tablosuna göre hesaplanacak:

Anlaşmazlık konusu değer Tek hakem ücreti 3 veya Daha Fazla sayıda hakem ücreti

İlk gelen 500.000 TL için % 5 % 8
Sonra gelen 500.000 TL için % 7 % 4
Sonra gelen 1.000.000 TL için % 3 % 6
Sonra gelen 3.000.000 TL için % 2 % 4
Sonra gelen 5.000.000 TL için % 1 % 2
10.000.000 TL'den yukarısı için % 0,1 % 0,2 

 
16 Mart 2012 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28235
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
(2) Hakemlerden birinin, bu Tebliğde düzenlenmeyen herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi ile hukukî veya fiilî sebeplerle görevini zamanında yerine getirememesi nedeniyle çekilmesi veya tarafların bu yönde anlaşmaları ile hakemlik yetkisinin sona ermesi durumunda ve konusu para ile değerlendirilemeyen işlerde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
Hakemlik ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Tebliğde yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.
(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmez.
Başkanın ücreti
MADDE 3 – (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.
Ücretin kısmen hakedilmesi ve ücret ödenmeyecek haller
MADDE 4 – (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun Milletlerarası Tahkim Kanununun 7 nci maddesinin (H) fıkrası uyarınca görevinin sona ermesi halinde, ücret tablosunda yazılı ücretin dörtte birine hükmedilir. (C), (E) ve (F) fıkraları uyarınca görevin sona ermesi hâllerinde hakem ücreti ödenmez.
(2) Milletlerarası Tahkim Kanununun 11 inci maddesinin (C) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri gereğince tahkim yargılamasının sona ermesi halinde ücret tablosunda yazılı olan hakem ücretinin dörtte birine hükmedilir.
(3) Milletlerarası Tahkim Kanununun 13 üncü maddesinin (B) fıkrasının 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 nci bentlerinde yazılı hallerden birinin, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce gerçekleşmesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra gerçekleşmesi halinde ise tamamına hükmolunur.
Davanın konusuz kalması, feragat ve sulhte ücret
MADDE 5 –(1) Anlaşmazlığın, davanın konusuz kalması, feragat veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce sona ermesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.
Kısmî kararda ücret
MADDE 6 – (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret, kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.
(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin tamamına hükmedilir.
İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması
MADDE 7 – (1) İptal davasının kabulü halinde, kabul kararı temyiz edilmezse veya Milletlerarası Tahkim Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci bendinin (b), (d), (e), (f), (g) alt bentleri ile 2 nci bendinin (b) alt bendindeki hallerin varlığı sebebiyle kabulü halinde, eski hakemlerden birinin yeniden tayin edilmesi durumunda, ücret tablosunda yazılı ücretin dörtte birine hükmedilir.
Ücretin hakedilme zamanı
MADDE 8 – (1) Hakemlik ücreti tahkim yargılamasının sona ermesi ile hakedilir.
Ücretin paylaşımı
MADDE 9 – (1) Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, Tebliğin 3 üncü maddesi hükmü de gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.
Uygulanacak tebliğ
MADDE 10 – (1) Ücret, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tebliğe göre belirlenir.
Ücret tablosu
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre hesaplanır.
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER
TEK HAKEM ÜCRETİ
3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM ÜCRETİ
İlk gelen 500.000,00 TL için
% 5
% 8
Sonra gelen 500.000,00 TL için
% 4
% 7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için
% 3
% 6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için
% 2
% 4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için
% 1
% 2
10.000.000,00 TL'den yukarısı için
% 0,1
% 0,2
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 15/3/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol