banner200
banner235
banner225
23 Ocak 2013 Çarşamba 12:10
Silivri’den mektup var!
banner188
banner213
banner230
Silivri’ye giden Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Lütfü Türkkan izlenimlerini sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yazdı.

MHP Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Lüt­fü Türk­kan, İstanbul’daki Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de ön­ce­ki gün Ge­nel­kur­may es­ki Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ, CHP mil­let­ve­kil­le­ri Mus­ta­fa Bal­bay, Meh­met Ha­be­ral ve Kor­ge­ne­ral Kor­kut Özars­la­n’­la gö­rüş­tü. Ce­za­evin­den ak­şam geç sa­at­ler­de çı­kan ve Mec­li­s’­te­ki ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le he­men İs­tan­bu­l’­dan An­ka­ra­’ya gi­den Türk­kan, gö­rüş­me­le­rin bir bö­lü­mü­nü sos­yal pay­la­şım si­te­si twit­te­r’­dan pay­laş­tı.

“İMRALI GÖRÜŞMELERİNE TEPKİLİ”

Ergenekon kapsamında 6 Ocak 2012’de tutuklanan Başbuğ’u da­ha ön­ce de zi­ya­ret et­ti­ğini ancak bu kez da­ha mo­ral­li gör­dü­ğü­nü be­lir­ten Türk­kan, “Sa­yın Baş­buğ, ‘İm­ra­lı­’da­ki be­bek ka­ti­liyle ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin, Kan­di­l’­de­ki te­rö­rist ör­güt li­der­le­rin­ce ne ka­dar tas­vip gör­dü­ğü tar­tı­şı­lı­r’ de­di. Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı­’nın bu çer­çe­ve­de de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da, Baş­buğ ile fi­kir be­ra­ber­li­ği­miz ol­du­ğu­nu gör­dü­m” di­ye ko­nuş­tu. Baş­bu­ğ’­un ken­di­si gi­bi göç­men ve Ma­ke­don­ya Ma­nas­tır­lı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Türk­kan, Baş­bu­ğ’­la 2013 bit­me­den ‘Pı­ra­sa­lı Ru­me­li Bö­re­ği­’ ye­mek için söz­leş­tik­le­ri­ni de ak­tar­dı.

PAŞA, ÇOCUKLUK ARKADAŞI…

MHP’­li ve­kil, “40 yıl­lık dos­tum, ço­cuk­luk ar­ka­da­şı­m” de­di­ği Kor­ge­ne­ral Korkut Özars­la­n’­la yap­tı­ğı gö­rüş­me­yi de şöy­le an­lat­tı: “Kor­kut Pa­şa, davada sa­de­ce 55 sa­ni­ye sa­vun­ma ya­pa­bil­di ve 18 yı­la mah­kum edil­di. Bal­yoz da­va­sın­da bi­lir­ki­şi olan Kur­may Bin­ba­şı Ah­met Er­do­ğa­n’­ın ha­zır­la­dı­ğı ra­po­run baş­tan aşa­ğı mad­di ha­ta­lar­la do­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Kor­kut Pa­şa, ifa­de­le­ri­nin ge­rek­çe­li ka­rar­da de­ğiş­ti­ril­miş ol­du­ğu­nu gör­dü­ğü­nü söy­lü­yor. 2010’da ifa­de­si Ma­lat­ya­’da alı­nı­yor Kor­kut Pa­şa­’nın, dos­ya­da­ki ad­res ise 2007’de An­ka­ra­’da otur­du­ğu evin ad­re­si.”

PROF. HABERAL, DÖRT DİLİMLİK KALORİFERLE ISINMAYA ÇALIŞIYOR

MHP’li Lütfü Türkkan, CHP Zonguldak Milletvekili, Prof. Dr. Mehmet Haberal’la karşılaştıklarında aralarında geçen ilk diyaloğu şöyle anlattı: “Sayın Haberal’a ilk sözüm; ‘Belki de Rabbim burada sizi bir takım kötülüklerden muhafaza ediyor’ oldu. Tevbe suresi 51’inci ayeti okuyarak bana hak verdiğini ifade etti. ‘Silivri, bir toplama değil, işkence kampıdır’ dedi.”
Türkkan, Haberal’ın kendi çizdiği 5.80×2.20 ebadındaki hücrenin krokisini de getirdiğini, kendisine kapı altındaki 15×30 ebadında bir delikten yemek verildiğini, bu koşullarda ancak yırtıcı hayvanların yaşayabileceğini söylediğini aktardı. MHP’li vekil, Haberal’ın ayrıca kendisinin 4 dilimlik kaloriferle ısınmaya çalıştığını da sözlerine eklediğini anlattı.

BALBAY EN ÇOK EVLAT HASRETİNDEN DERTLİ

LÜT­FÜ Türk­kan, “Si­liv­ri Tut­sak­la­rı­” ola­rak ni­te­len­dir­di­ği Mus­ta­fa Bal­ba­y’­ın ce­za­evin­de 105’ten 85 ki­lo­ya düş­tü­ğü­nü, en çok şi­ka­yet et­ti­ği şe­yin ise ev­lat has­re­ti ol­du­ğu­nu söy­le­di. Türk­kan, Bal­ba­y’­la soh­bet­le­ri­nin 12 ya­şın­da­ki kı­zı Yağ­mur ile baş­la­yıp, onun­la de­vam et­ti­ği­ni, ‘2B’­nin ken­di­si için önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği­ni bil­dir­di. Türk­kan, Bal­ba­y’­a “Ne­dir bun­lar?” di­ye sor­du­ğun­da da ‘be­den ve be­yin sağ­lı­ğı­’ ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği­ni ak­tar­dı. Türk­kan, Bal­ba­y’­la 2013 bit­me­den kız­la­rıy­la bir­lik­te Mec­lis Lo­kan­ta­sı’n­da ye­mek ye­mek üze­re söz­leş­tik­le­ri­ni de ak­tar­dı.

ÖZKAN’IN SAFRA KESESİ RAHATSIZLIĞI VAR

MHP’li Lütfü Türkkan’ın, Silivri Cezaevi’nde ziyaret edemediği isim ise gazeteci Tuncay Özkan oldu. Türkkan, Özkan’ı rahatsızlığı nedeniyle ziyaret edemediğini söyledi. MHP’li vekil, “Tuncay Özkan’ın safra kesesinden rahatsızlığı var. Bağırsaklarında çinko emilimi olmadığından haftada bir gün serum veriliyor. Biliyorsunuz, çinko olmazsa insanın vücudu bir anda çöker. Ben gittiğimde serum verildiği için görüşemedim” dedi.

 SÖZCÜ Gazetesi’nden alınmıştır.

banner229
Son Güncelleme: 26.01.2013 10:11
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol