banner200
banner222
15 Şubat 2013 Cuma 09:45
Silivri Cezaevi boşalabilir!
banner188
banner213
banner230
Mahkeme, Balbay ve Haberal’ın uzun tutukluluğa ilişkin başvurusunu yerinde görürse tarih yazacak. Emsal karar, Balyoz ve 28 Şubat tutuklularına da tahliye yolunu açacak

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz davaları ile 28 Şu­ba­t soruşturması kapsamında tu­tuk­lu sa­nık­la­ra tah­li­ye yo­lu­nu aça­cak ta­ri­hi bir ka­ra­ra im­za at­tı. Er­ge­ne­kon da­va­sı kap­sa­mın­da Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de tu­tuk­lu bu­lu­nan CHP İz­mir Mil­let­ve­kil­le­ri Mus­ta­fa Bal­bay ve Prof. Meh­met Ha­be­ra­l’­ın bi­rey­sel baş­vu­ru­su­nu in­ce­le­yen mah­ke­me, da­va­la­rın de­vam et­me­si ne­de­niy­le ka­bul edi­le­bi­lir­lik ve esas in­ce­le­me­si­ni bir­lik­te yap­ma ka­ra­rı al­dı.

Ba­kan­lık ra­por ya­za­cak

Yük­sek Mah­ke­me­’nin al­dı­ğı bu il­ke ka­ra­rı, iç­tü­zük ge­re­ği gö­rüş için Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na gön­de­ri­le­cek. Ba­kan­lık da 30 gün için­de gö­rü­şü­nü bil­di­re­cek. Ay­rı­ca 30 gün da­ha ek sü­re is­te­ye­bi­le­cek. Ba­kan­lık bu sü­re için­de gö­rüş bil­dir­mez­se Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ra­po­ra ge­rek duy­ma­dan ni­ha­i ka­ra­rı­nı açık­la­ya­cak. Mah­ke­me­nin sa­nık­lar le­hi­ne ka­rar ver­me­si du­ru­mun­da ise Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz gi­bi da­va­lar ile 28 Şu­bat so­ruş­tur­ma­sı­nda tu­tuk­lu­ bulunanların tah­li­ye­si gün­de­me ge­le­cek.

Er­do­ğan şi­ka­yet et­miş­ti

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın da, özellikle son zamanlarda tu­tuk­lu yak­la­şık 400 as­ker­le il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­lar dik­kat çek­miş­ti. Er­do­ğan, 3. yar­gı pa­ke­tin­de yer alan hü­küm­ler­le tu­tuk­suz yar­gı­lan­ma­nın müm­kün ha­le gel­di­ği­ni an­cak yar­gı sü­re­ci­nin hız­lı yü­rü­me­di­ği­ni söy­le­miş ve bir an ön­ce adım atıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­miş­ti. Er­do­ğan, emek­li ve mu­vaz­zaf as­ker­le­rin yar­gı­lan­ma sü­reç­le­riy­le il­gi­li ola­rak da “Tu­tuk­suz ola­rak da yar­gı­la­na­bi­lir­ler­di­” ifa­de­si­ni kul­lan­mış­tı. Baş­ba­ka­n’­ın bu söz­le­ri­nin, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın, Anayasa Mahkemesi’ne tu­tuk­lu sa­nık­lara ilişkin lehte ra­por gön­de­re­ce­ği ih­ti­ma­li­ni güç­len­di­ri­yor.Asuman ARANCA

banner229
Son Güncelleme: 15.02.2013 09:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol