banner200
banner235
banner225
25 Şubat 2013 Pazartesi 10:32
SGK'ya Borcu olana e-haciz geliyor
banner188
banner213
banner230
Es­naf, sa­nat­kar, tüc­car ve şir­ket­le­rin ço­ğu, kar­şı­lık­sız çı­kan çek­ler ve pro­tes­to olan se­net­ler­le uğ­ra­şır­ken, AKP Hü­kü­me­ti on­lar­dan sı­cak (!) il­gi­le­ri­ni esir­ge­mi­yor.

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK), öden­me­miş prim ve fa­iz bor­cu olan­la­ra mart ayın­dan iti­ba­ren “e-ha­ci­z” adı al­tın­da, “ye­ni bir ha­ciz bom­bar­dı­ma­nı­” da­ha baş­la­tı­yor.

ÖN­CE TEB­Lİ­GAT
SGK, önü­müz­de­ki gün­ler­de, mil­yon­lar­ca borç­lu­ya “ö­de­me em­ri­” gön­de­re­cek. Bu amaç­la bir sü­re ön­ce, Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği­’ne üye 30 mev­du­at ve 4 ka­tı­lım ban­ka­sı ile “p­ro­to­ko­l” im­za­lan­dı.
Ya­pı­lan teb­li­ga­ta rağ­men bor­cu­nu öde­me­yen­le­re, e-ha­ciz uy­gu­la­na­cak.
Ban­ka he­sap­la­rı­na ve ta­şıt­la­rı­na e-ha­ciz sis­te­miy­le “ic­ra şer­hi­” ko­nu­la­cak. He­men ar­dın­dan da evi­ne, bü­ro­su­na, ma­ğa­za­sı­na, ar­sa­sı­na, tar­la­sı­na ve iş­ye­rin­de­ki mal­la­ra ha­ciz ge­le­cek.

HA­RAÇ ME­ZAT SA­TI­LA­CAK
Ko­nu­lan ha­ciz­le­re rağ­men bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin, ta­şıt­la­rı ile gay­ri­men­kul­le­ri sa­tı­la­rak pa­ra­ya çev­ri­le­cek.
Bu ara­da “mal bil­di­ri­min­de bu­lun­ma­yan­la­ra­” ay­rı­ca HA­PİS CE­ZA­SI uy­gu­la­na­cak.
SGK’­ya öden­me­yen borç­la­rın tu­ta­rı 27 mil­yar li­ra ci­va­rın­da.
Baş­la­tı­la­cak e-ha­ciz bom­bar­dı­ma­nı ve de­va­mın­da hac­ze­di­len mal­la­rın sa­tıl­ma­sı ile bir­lik­te, or­ta­lık iyi­ce ka­rı­şa­ca­ğa ben­zi­yor.

sözcü

banner229
Son Güncelleme: 25.02.2013 10:33
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol