27 Ekim 2014 Pazartesi 14:47
Öğrenim ve katkı kredisi borçları için af var

Baş­vu­ru için “son ta­rih 1 Ara­lık 2014”.
HAN­Gİ BORÇ­LAR?
11 Ey­lül 2014 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ke­sin­leş­miş olan öğ­re­nim ve kat­kı kre­di­si borç­la­rı af kap­sa­mı­na gi­ri­yor. An­cak, af­tan ya­rar­la­na­bil­mek için açıl­mış olan da­va­lar­dan vaz­ge­çil­me­si ve da­va açıl­ma­ma­sı ge­rek.
Ya­pı­lan­dı­rı­lan borç­lar için “ge­cik­me zam­la­rı si­li­ni­yo­r”.
50 Lİ­RA AL­TIN­DA­Kİ BORÇ­LAR
31 Ara­lık 2007 ta­ri­hin­de ön­ce­si­ne ait olup “50 li­ra­” al­tın­da ka­lan borç­lar, baş­vu­ru­ya ge­rek ol­mak­sı­zın ken­di­li­ğin­den si­li­ne­cek.
ÖDE­ME
Pe­şin öde­nen borç­lar için kat­sa­yı uy­gu­lan­ma­ya­cak.
Öde­me­yi 6 ila 18 tak­sit­le de yap­mak müm­kün. Tak­sit­li öde­me­ler için “kat­sa­yı­” he­sap­la­na­cak. Kat­sa­yı oran­la­rı da tak­sit sa­yı­sı­na gö­re 1.05 ile 1.15 ara­sın­da de­ği­şi­yor.http://sozcu.com.tr/2014/gunun-icinden/ogrenim-ve-katki-kredisi-borclari-icin-af-var-631686/

Son Güncelleme: 27.10.2014 14:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol