banner200
banner222
04 Şubat 2013 Pazartesi 10:46
Nakle dava açacak memur, neye dikkat etmeli?
banner188
banner213
banner230

657 sayılı Kanunun 76. maddesinde "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme dayanılarak, memurun görev yeri değiştirilebilmektedir. Ancak buradaki takdir yetkisi sınırsız değildir. Yani bir kurum dilediği şekilde bir memurun görev yerini değiştiremez. Yapılacak her işlem, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

Her idari işlemin bir sebebi olup, bu sebep idareyi mevzuat işlemi tesis etmeye sevk eden olaydır. İdari işlemin yargısal denetiminde ise;
1- Sebebin gerçek olup olmadığı,
2- Gerçek ise işlemin tesisini gerektirip gerektirmediğine,
bakılmaktadır.

Hem mahkemler hem de kişiler hukuki süreçlerde, bu detaya bakmaktadır. Aşağıda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yaşanan naklen atamaya dair bir mahkeme kararı bulunmaktadır.

Davacı, sebepsiz olarak atandığı, takdir yetkisinin objektif, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığı gerekçesiyle, işlemin iptalini istemektedir.

Kurum ise davacının müdürlük içerisinde personeli ile uyumlu çalışmadığı, performansının düşük olduğu, müdürlüğe yeterli desteği sağlamadığına ilişkin olarak hakkında soruşturma raporu olduğunu, bu nedenle de yevmiyesi 5000'in altında olan bir müdürlükte çalıştırılması yönünde bir teklif getirildiğini belirterek, işlemin bu soruşturmaya uygun olarak tesis edildiğini belirtmiştir.

Mahkeme ortada işlemin tesisine gerekçe oluşturan bir sebep olduğu ve bu sebebin işlemin tesisi için gerekli olduğuna kanaat getirip idareyi haklı bulmuştur.

İŞTE MAHKEME KARARI

DOSYA NO:641-04-12-301

T.C.

MERSİN

1.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/11

KARAR NO: 2012/1 198

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: Mersin ili, Toroslar Tapu Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının, Adana ili, İmamoğlu Tapu Müdürlüğüne memur olarak naklen atanmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün 19.12.2011 tarih ve 3899 sayılı işleminin; sebepsiz olarak atandığı, takdir yetkisinin objektif, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığı, hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacı hakkında düzenlenen 17.08.2011 tarihli İnceleme Raporunda, 01.01.2011-16.08.2011 tarihleri arasında çalışma performansının değerlendirilmesi sonucu çalışma veriminin çok düşük olduğu, görev yaptığı müdürlüğüne yeterli desteği sağlayamadığı, yevmiyesi 5000'in altında bir müdürlükte değerlendirilmesi yolunda getirilen teklife dayalı olarak yapılan naklen atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Mersin 1. idare Mahkemesi'nce dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Mersin ili, Toroslar Tapu Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının. Adana ili, İmamoğlu Tapu Müdürlüğüne memur olarak naklen atanmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün 19.12.2011 tarih ve 3899 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin, "Hizmet Gereği Atama" başlıklı 9. maddesinde; "Zorunlu görülen hallerde, hizmetin önemi ve gereği gözetilerek, personelin bulunduğu bölgedeki fiili hizmeti tamamlanmadan, aynı bölgedeki başka bir hizmet birimine ataması yapılabilir." yolunda düzenleme getirilmiştir.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile memurların atamaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, söz konusu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciinde saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Mersin ili, Toroslar Tapu Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yaptığı dönemdeki fiilleri nedeniyle hakkında düzenlenen 17.08.2011 tarihli inceleme raporunda; davacının 08.07.2010 tarihinde Mezitli İlçesi Tece köyü 159 nolu parselde A Blok 6 nolu bağımsız bölümü aldığı ve 08.08.2010 tarihinde O. D. isimli vatandaşa devrettiği, ancak taşınmazın alım ve satımı ile ilgili mal beyanında bulunmadığı, adı geçenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-j maddesi uyarınca "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmaması" nedeni ile 1 yıl süre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması gerekiyor ise de, suçun işlendiği tarih itibari ile sözleşmeli 4/B büro personeli olması nedeni ile söz konusu cezanın uygulanması mümkün olamayacağından bu ve buna benzer konularda daha dikkatli ve titiz davranması hususunda yazılı dikkatinin çekilmesi gerektiği, idari yönden ise; müdürlük içerisinde müdürlük personelleri ile uyum içerisinde çalışmadığı, 1 Ocak 2011 ila 16 Ağustos 2011 tarihleri arasındaki çalışma performansının değerlendirilmesi sonucu çalışma veriminin çok düşük olduğu, müdürlüğüne yeterli desteği sağlayamadığı göz önüne alınarak yevmiyesi 5000 in altında bir müdürlükte değerlendirilmesi yönünde teklif getirildiği, 17.11.2011 tarihli ek inceleme raporunda ise; davacının 08.07.2010 tarihinde Mezitli İlçesi, Tece köyü, 159 nolu parselde A Blok, 6 nolu bağımsız bölümü satın alarak 08.08.2010 tarihinde devrettiği, ancak süresi içerisinde mal beyanında bulunmadığı anlaşıldığından bu konuda 22.08.2011 tarih ve 665.01/230 sayılı yazı ile savunmasının istendiği, davacının savunmasında özetle; eşinden boşanmış tek maaşla bir çalışan olarak kredi kartlarının limite dayandığını, diğer borçlarını da daha düşük faizle ve tek bir yere borçlanarak kapatabilmek için bu evin tapusunu üzerine aldığını, bu daireyi düşük faizli bir kredi kullanarak bir kısmının kendisinin, bir kısmını da satıcı müteahhittin kullanacağını ve kredi bitiminde bu dairenin yüklenici tarafından satılacağını beyan ettiği, Bölge Müdürlüğünce savunmasının yeterli görülmediğinin belirtildiği ve suçun oluştuğu tarihte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B kapsamında sözleşmeli büro personeli olması nedeniyle disiplin cezası verilmediği, ancak yazılı dikkatinin çekilmesinin uygun görüldüğü, hâlbuki davacının kendi savunmasında ikrar ettiği üzere almış olduğu dairede müteahhitle işbirliğine girerek menfaat sağlayacağını açıkladığı, 26.08.2011 tarihli savunmasında vermiş olduğu ifadeler etik bulunmadığından etik kurulunda değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle işlem hacmi çok düşük yevmiyesi az olan bir yerde kamu yararı ve hizmet gereği göz önüne alınarak yer değişikliği yapılmasının uygun olacağı yolunda teklifte bulunulduğu, anılan tekliflere dayalı olarak davacının Adana ili, İmamoğlu Tapu Müdürlüğüne naklen atanmasına ilişkin işlemin tesis edilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, dava dosyasında mevcut bilgi, belge ve yapılan inceleme sonucu düzenlenen 17.08.2011 tarihli inceleme rapora ile 17.11.2011 tarihli ek inceleme raporunun bir bütün halinde değerlendirilmesinden; davacının bir yüklenici ile kredi çekme amacına ilişkin olarak anlaşarak 08.07.2010 tarihinde, usulen. Bir daire satın aldığı ve 08.08.2010 tarihinde tapuda devrettiği ve alım ve satımlarda mal beyanında bulunmadığı, öte yandan müdürlük içerisinde müdürlük personelleri ile uyum içerisinde çalışmadığı, 01.01.2011 - 16.08.201 1 tarihleri arasında çalışma veriminin çok düşük olduğunun saptandığı görülmektedir.

Bu durumda, kamu hizmetini etkin ve verimli olarak yürütmekle yükümlü olan idarece yapılan incelemeler sonucu saptanan fiilleri dikkate alınmak suretiyle bulunduğu tapu müdürlüğünde yıprandığı anlaşılan davacının, takdir yetkisi çerçevesinde naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönlerinden hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 140,70.-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAUT uyarınca 600,00.-TL avukatlık ücretinin davacı tarafından davalı idareye verilmesine, tebligat avansının artan kısmının karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 15.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net

banner229
Son Güncelleme: 04.02.2013 10:48
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol