banner200
banner222
23 Ocak 2013 Çarşamba 12:12
Konut kira geliri istisnasında kapsam daraltıldı...
banner188
banner213
banner230
Mart ayı yak­la­şı­yor. 2012 yı­lın­da ko­nut ki­ra ge­li­ri el­de eden­ler Ge­lir Ver­gi­si be­yan­na­me­si ve­re­cek­ler. 2012 yı­lın­da el­de edi­len ge­lir­ler için uy­gu­la­ma­da de­ği­şik­lik yok.
An­cak 2013 yı­lın­da el­de edi­le­cek ko­nut ki­ra ge­li­ri­nin is­tis­na kap­sa­mı da­ral­tıl­dı.

KAP­SAM DE­ĞİŞ­Tİ

Bu yıl ko­nut ki­ra ge­li­ri is­tis­na­sı 3 bin 200 TL ola­rak uy­gu­la­na­cak. İs­tis­na­dan ti­ca­ri, zi­ra­i ve mes­le­ki ka­zan­cı­nı yıl­lık be­yan­na­me ile bil­dir­mek zo­run­da olan­lar ile ge­lir­le­ri bun­lar ta­ra­fın­dan bil­di­ri­le­cek olan­lar ya­rar­la­na­mı­yor.

01.01.2013 ta­ri­hin­den son­ra el­de edi­le­cek ge­lir­ler için ise uy­gu­la­ma de­ğiş­ti.

6322 sa­yı­lı Ka­nu­n’­un 5. mad­de­si ile “ge­lir­le­ri bun­lar ta­ra­fın­dan bil­di­ri­le­cek olan­la­r” iba­re­si “is­tis­na had­di­nin üze­rin­de ha­sı­lat el­de eden­ler­den, be­ya­nı ge­re­kip ge­rek­me­di­ği­ne ba­kıl­mak­sı­zın ay­rı ay­rı ve­ya bir­lik­te el­de et­ti­ği üc­ret, men­kul ser­ma­ye ira­dı, gay­ri­men­kul ser­ma­ye ira­dı ile di­ğer ka­zanç ve irat­la­rı­nın gay­ri sa­fi tu­tar­la­rı top­la­mı 103. mad­de­de ya­zı­lı ta­ri­fe­nin üçün­cü di­li­min­de üc­ret ge­lir­le­ri için yer alan tu­ta­rı aşan­la­r” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­di.

Sözcu gazetesinden alınmıştır

banner229
Son Güncelleme: 24.01.2013 00:01
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol