banner200
banner222
19 Şubat 2013 Salı 17:16
Kahramanmaraş İnfaz Hakiminden Emsal Taahhüdü İhlal Kararı.
banner188
banner213
banner230
Kahramanmaraş infaz hakimi Abdullah ÖZER gerekçeli kararında: Adam öldüren, Gasp, Hırsızlık, Irza geçme gibi yüz kızartıcı suçlar ve daha nitelikli suçlar işleyenlerin dahi bu yasadan yararlanır iken taahhüdü ihlal suçu gibi tazyik hapsi cezası ile cezalandırılan suçlar yönünden yasadan yararlandırılmamasının infazda eşitlik ve Adalet kurallarına aykırılık teşkil edeceği ve kamu vicdanının yara alacağını belirterek talebin kabulü gerektiği kanaatine varıldığını belirtti.

Kahramanmaraş İnfaz hakimi Abdullah ÖZER; "5275 Sayılı yasanın 17 nci maddesinde yapılan değişiklikteki gibi açıkça disiplin veya tazyik hapsine mahkum olanların bu yasadan yararlanamayacağı şeklinde düzenlemeye yer verilmesi gerektiği yasa koyucunun bir şeyi açıkça yasaklamaması halinde kural olarak o şeyin yasaklanmadığı ve uygulanabilir olduğunun kabulü gerektiğini, bu nedenle tazyik hapisleri yönünden de denetimli serbestlik uygulamasının yapılması gerekeceği" gerekçesiyle tazyik hapsi nedeniyle hükümlü olanların denetimli serbestlik kapsamından yararlandırılacağı yönünde hüküm verdi.

Kahramanmaraş İnfaz Hakimliğinin vermiş olduğu emsal karar aşağıdadır.

T.C
K.MARAŞ İNFAZ HÂKİMLİĞİ
DOSYA NO : 2013/400
KARAR NO : 2013/396

GEREKÇELİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA

HAKİM : ABDULLAH ÖZER 40105
KATİP : HARUN ÇOBAN 70118
TALEP EDEN HÜKÜMLÜ:........
KARAR TARİHİ: 14/02/2013
TALEP : Koşullu Salıverilme Tarihine Kadar Bakiye Hükmün Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle İnfazı

Kahramanmaraş C.Başsavcılığı ilamat ve infaz bürosunun 14/02/2013 tarih ve 2012/1435 ilamat sayılı yazısı ile hükümlü ..... ..... hakkında 6291 Sayılı Yasa ile 5275 Sayılı İnfaz Kanununa eklenen 105/a ve geçici 3 ncü madde uyarınca hükümlünün talebi hususunda karar verilmesi talep edilmiş olmakla :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Hükümlü hakkındaki infaz dosyasının incelenmesinde hükümlünün borçlunun ödeme Şartını ihlal suçundan verilen cezanın infaz edildiğinin görüldüğü 6291 sayılı yasa ile 5275 Sayılı CGTİHK "na eklenen 105/A maddesinde hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için açık ceza infaz korumunda yada açığa ayrılma koşullarını taşıdığı tarihinden itibaren kapalı ceza infaz kurumunda 6 ay süre ile cezasını infaz etme koşulunun arandığı ancak;

31.01.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6411 sayılı CGTİHK "nun"da değişiklik yapılmasına dair kanunun 13 ncü maddesi ile 5275 sayılı yasaya eklenen geçici 4 ncü madde gereğince 5275 sayılı yasanın 105/A maddesinin 1 /a,b ve 105/2 fıkralarındaki açık ve kapalı ceza İnfaz kurumlarında 6 ay infaz koşulunun ve çocuk eğitim evinde toplam cezanın 5/1 ini infazı koşulunun 31.12.2015 tarihine kadar ertelendiği bu durumda tazyik hapisleri için denetimli serbestlik uygulaması yapılabilmesine engel kalmadığı 6411 sayılı yasanın lafzından ve sistematiğinden açıkça tazyik hapisleri yönünden denetimli serbestlik uygulanmasının yapılamayacağına yönelik bir düzenleme olmadığının görüldüğü zira yasa koyucunun amacının disiplin ve tazyik hapislerinde hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanmaması yönünde olması halinde aynı yasanın 4 ncü maddesi ile 5275 Sayılı yasanın 17 nci maddesinde yapılan değişiklikteki gibi açıkça disiplin veya tazyik hapsine mahkum olanların bu yasadan yararlanamayacağı şeklinde düzenlemeye yer verilmesi gerektiği yasa koyucunun bir şeyi açıkça yasaklamaması halinde kural olarak o şeyin yasaklanmadığı ve uygulanabilir olduğunun kabulü gerektiği bu nedenle tazyik hapisleri yönünden de denetimli serbestlik uygulamasının yapılması gerektiği;

Kaldı ki Adam öldüren, gasp, hırsızlık, ırza geçme gibi yüz kızartıcı suçlar ve daha nitelikli suçlar işleyenlerin dahi bu yasadan yararlanır iken taahhüdü ihlal suçu gibi tazyik hapsi cezası ile cezalandırılan suçlar yönünden yasadan yararlandırılmamasının infazda eşitlik ve Adalet Kurallarına aykırılık teşkil edeceği kamu vicdanını yaralayacağı kanaatine varılmakla talebin kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

K A R A R :
Yukarıda açıklanan nedenlerle :

1- Hükümlü ..... ..... 'un 6291 sayılı yasa ile 5275 Sayılı Yasaya eklenen 105/A ve geçici 3 ncü madde ile 6411 Sayılı yasa ile 5275 sayılı yasaya eklenen geçici 4 ncü maddesi uyarınca infaz etmekte olduğu cezasının 14.02.2013 tarihinden geçerli olmak üzere hak ederek salıverilme tarihi olan 15.05.2013 tarihine kadar Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle İNFAZINA,

2- Hükümlü hakkında uygulanacak Denetimli Serbestlik Tedbirinin I05/A-5 maddesi gereğince Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce BELİRLENMESİNE,

3- Hükümlünün;
a)- Ceza İnfaz Kurumundan ayrıldıktan sonra talebinde belirttiği Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 3 gün içinde müracaat etmemesi,
b)- Hakkında belirlenen Yükümlülüklere Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına Denetimli Serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileri ile hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,
c)- Ceza İnfaz Kurumuna geri dönmek istemesi halinde;
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün talebi üzerine hak ederek salı verme tarihine kadar cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna hakimliğimizce gönderilmesine karar verileceği hususunun hükümlüye İHTARINA,

4- Mahkememiz kararının Ceza infaz kurumu yönetimince hükümlüye tebliğ edilerek tebliğ tebellüğ belgesinin infaz dosyasına EKLENMESİNE,

Dair evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda Hükümlünün yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz Kurumuna verilecek dilekçe ile K.Maraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 14/02/2013

Katip 70118 Hakim 40105


TEBLİĞ - TEBELLÜĞ BELGESİ
..... .....
14/02/2013

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki Kanunun'un 105/A kapsamında cezanızın koşullu salıverme tarihine kadar ki kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilmiştir.
Bu nedenle;

1. 141)2/2013 tarihinden 17/02/2013 tarihine kadar ( 3 gün içinde) Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü müracaat etmeniz gerekmektedir. Sürenin son günü tatile rastlarsa, tatilin ertesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzar.
2. Ceza infaz kurumundan nakil edildiğiniz tarihten itibaren 3 gün içinde müracaat edilmemesi ve devam eden iki günlük süreçle geçerli bir mazeretin sunulmaması halinde kapalı ceza infaz kurumuna iade edileceksiniz.
3.Ceza infaz kurumundan nakil edildiğiniz tarihten itibaren 5. günden sonra hakkınızda TCK'nın 292. maddesi gereğince firar suçundan işlem yapılacaktır.
4. Hakkınızda verilen karar bir koşullu salıverme değildir.
5. Koşullu salıverme tarihine kadar ki sürede denetimli serbestlik kapsamına alınacaksınız. Bu süreçte denetimli serbestlik tarafından belirlenen yükümlülüklere uymak zorundasınız.
6.Denetimli serbestlik kurallarına uymamanız ya da yeniden suç işlemeniz halinde kapalı ceza infaz kurumuna iade edileceksiniz,
7. Tabi olduğunuz, süre içinde denetimli serbestlik kurallarına uymanız halinde, koşullu salıverilme karan alınmak üzere dosyanız infaz hakimliğine sunulacaktır,

Tebliğ Eden : Tebellüğ Eden :
RAMAZAN SOLAK ..... .....
İNFAZ KOKUMA MEMURU HÜKÜMLÜ
607602


Kahramanmaraş infaz hakimi Abdullah Özer, tazyik hapisleri denetimli serbestlik kararıKahramanmaraş infaz hakimi Abdullah Özer, tazyik hapisleri denetimli serbestlik kararıHakim Abdullah Özer Tazyik hapsi Denetimli serbestlik Mahkeme kararı, Taahhüdü ihlal


cekmağdurları.com

banner229
Son Güncelleme: 19.02.2013 17:26
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol