banner200
banner235
banner225
18 Aralık 2012 Salı 10:56
Kadroya geçen sözleşmeliye yolluk kararı
banner188
banner213
banner230
 T. C.
MARDİN
İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2012/557

KARAR NO : 2012/1844

DAVACI : N. K.

VEKİLİ : AV. HASAN SOLA İsageçit Cad.Can İş Merkezi, No:6/4 Doğubayazıt/AĞRI 

DAVALI : DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI - Doğubayazıt/AĞRI

DAVANIN ÖZETİ : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında Ağrı İli, Doğubeyatiz İlçesi Şehit Öğretmen Gürkan Yardımcı lköğretim Okulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 04.06.2010 tarihinde kadrolu olarak Şırnak İli, İdil İlçesi Dera İlköğretim Okuluna atanan davacının, bahse konu atama işleminden kaynaklanan sürekli görev yolluğunun tarafına ödenmesi istemiyle 30.01.2012 tarihinde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 31.01.2012 tarih ve 1046 sayılı işlemin, hukuka aykırı oduğu ileri sürülerek iptali ve hakettiği ileri sürülen yolluğun dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma dilekçesi verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Mardin İdare Mahkemesi Hakimliğince işin gereği düşünüldü:

Dava, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında Ağrı İli, Doğubeyatiz İlçesi Şehit Öğretmen Gürkan Yardımcı lköğretim Okulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 04.06.2010 tarihinde kadrolu olarak Şırnak İli, İdil İlçesi Dera İlköğretim Okuluna atanan davacının, bahse konu atama işleminden kaynaklanan sürekli görev yolluğunun tarafına ödenmesi istemiyle 30.01.2012 tarihinde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 31.01.2012 tarih ve 1046 sayılı işlemin iptali ve hakettiği ileri sürülen yolluğun dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde; kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceğı, (B) fıkrasında, sözleşmeli personelin, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri olduğu belirtilmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3/g maddesinde memuriyet mahalli; memur ve hizmetinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler olarak tanımlanmış, memuriyet mahalli dışındaki yerler ise (h) bendinde "başka yer" olarak tanımlanmış, 9. maddesinde; Daimi vazife harcırahı: a) (Mülga bend: 31/07/2003-4969 S.K./1. md.) b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden; c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden; İtibaren verileceği, 10. maddesinin 1. fıkrasında da, yurt içinde veya yurt dışındaki daimi bir kadroya bir vazifeye yeniden veya naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği, 59. maddesinde ise, harcırahın, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verileceği öngörülmüştür.

7/19754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların 2. maddesinde, sözleşmeli personelin, mevzuatına uygun olarak birinci maddede belirtilen kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılan ve isçi sayılmayan kamu görevlileri olduğuna yer verilmiş; 4. maddesinde, personelin sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında calıştırılamayacağı, görev yeri dışında geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtileceği; sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemeyeceği hükmü getirilmiştir

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında Ağrı İli, Doğubeyatiz İlçesi Şehit Öğretmen Gürkan Yardımcı lköğretim Okulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken Şırnak İli, İdil İlçesi Dera İlköğretim Okuluna kadrolu olarak atanması nedeniyle tarafına yolluk verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Temel ve asli fonksiyonları kamu hizmetini yürütmek olan kamu görevlileri, kamu hizmetinin iyi işlemesi için, ya kendi isteklerine dayalı olarak, ya da re'sen kanunlarda yer alan kurallar çerçevesinde, yetkili idari makamlarca bulundukları yerden başka bir yere atanabilmekte, bu atamaya bağlı olarak da yeni görev yerlerinde göreve başlayabilmek için bazı giderler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda bu hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal ödemeyi içeren bir idari işlem olup, atama işlemi sonucunda görev yeri değişen kamu görevlisinin karşı karşıya kaldığı külfetin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle, kanun koyucu tarafından bu külfetin kamuca karşılanması amacıyla yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bu durumda, sözleşmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta iken yine öğretmen olarak memur kadrosuna atanan ve dolayısıyla da yaptığı görevde herhangi bir değişiklik olmaksızın sadece tabi olduğu personel rejimi değişen davacının, tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun 6245 sayılı Kanunun 9/1-(b) maddesi kapsamında değerlendirilerek davacıya yolluk verilmesi gerekmekteyken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlem hukuka aykırı olduğundan , davacının yoksun kaldığı yolluk bedelinin, dava açma tarihinden (24.02.2012) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı yolluk bedelinin, dava açma tarihi olan 24.02.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 86,55.-TL yargılama giderinin ve A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 600,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacı ya verilmesine, artan posta avansını n kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine , kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde D iyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere , 07/12/2012 tarihinde karar verildi.

HAKİM

HASAN TÜRKAY

97741

YARGILAMA GİDERLERİ :

Başvurma Harcı : 21,15 TL


Karar Harcı : 21,15 TL


Vekalet Harcı : 3,30 TL


Posta Gideri : 40,95 TL

TOPLAM : 86,55 TL


Bu döküman elektronik imzalıdır !

memurlar.net
banner229
Son Güncelleme: 18.12.2012 11:17
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol