banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
14 Ağustos 2012 Salı 10:57
İstihbari dinleme kararlarını özgürlük yargıcı değil Bölge Ağır Ceza yargıçları veriyor

Adalet Bakanlığı, "Dinleme Boşa Düştü" haberlerine ilişkin olarak, istihbari amaçlı dinleme kararlarının özgürlük hakimlerince değil, Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesi gereğince kurulan bölge ağır ceza mahkemelerinin üye hakimlerince verilmesi gerektiğini açıkladı. 'Konuyla ilgili mevzuatta boşluk bulunduğu ve önleyici dinlemelerin hukuki dayanaktan yoksun hale geldiği' yönündeki değerlendirmelerin ise gerçeği yansıtmadığı belirildi.

Adalet Bakanlığı, 13 Ağustos 2012 tarihli bir ulusal gazetede yayımlanan "Dinleme Boşa Düştü" başlıklı haberde yer verilen 3. yargı paketinde dinleme kararını kimin vereceğine dair boşluk bulunduğu, özgürlük hakimlikleri görevlendirilmediği için bir aydır yasal olarak dinleme kararı verilmediği iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, habere konu edilen önleyici dinlemelerin 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun ek 7'nci, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetki Kanunu'nun ek 5'inci, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 6'ncı maddelerinde düzenlendiği belirtildi. Sözü edilen düzenlemelerle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250'nci maddesinde belirtilen suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespit edilebileceği, dinlenebileceği, sinyal bilgilerinin değerlendirilebileceği ve kayda alınabileceğinin hükme bağlandığı belirtilen açıklamada, ayrıca yapılacak önleyici dinlemeler konusunda yetkili ve görevli hakimin talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesi olduğunun da hüküm altına alındığı kaydedildi. Kamuoyunda 3. yargı reformu paketi olarak bilinen 2 Temmuz 2012 tarihli ve 6352 sayılı kanunla, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250, 251 ve 252. maddelerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilen açıklamada, bu düzenlemelerle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davaların yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerince görüleceğinin hükme bağlandığı belirtildi.

Kanunla bu mahkemelerin görev alanına giren suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, dinleme kararı da dahil olmak üzere hakim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, bu kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve sadece bu işlere bakmak üzere yeteri kadar hakimin görevlendirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Kanunun geçici 2'nci maddesinde ise, yürürlükteki kanunlarda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerine yapılmış olan atıfların Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış sayılacağının ifade edildiği açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda belirtilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde istihbari amaçlı dinleme kararlarının (bunlar soruşturma aşamasındaki işlem niteliğinde olmadığından) özgürlük hakimlerince değil, Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesi gereğince kurulan bölge ağır ceza mahkemelerinin üye hakimlerince verilmesi gerekmektedir. Nitekim habere konu olan olayda da İstanbul 3 No'lu Hakimliği bu hukuki gerekçe doğrultusunda karar vererek Bölge Ağır Ceza Mahkemesi üye hakiminin görev ve yetkisine işaret etmiştir. Konuyla ilgili mevzuatta boşluk bulunduğu ve önleyici dinlemelerin hukuki dayanaktan yoksun hale geldiği yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır." - Ankara

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177