banner200
banner235
banner225
19 Eylül 2012 Çarşamba 10:40
İşte AKP’nin PKK’ya verdikleri
banner188
banner213
banner230
CHP’li Haluk Koç, AKP-PKK mutabakat metnini açıkladı. Koç, federasyon ve özerklik için altyapı oluşturan metin nedeniyle Başbakan Erdoğan’ın anayasal suç işlediğini vurguladı.

CHP, suç duyurusunda bulunacak

CHP, MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­dan ve Yar­dım­cı­sı Afet Gü­ne­ş’­in PKK adı­na te­rör ör­gü­tü ele­baş­la­rı Sab­ri Ok, Mus­ta­fa Ka­ra­su ve Zü­be­yir Ay­dar ile ko­or­di­na­tör ül­ke­le­rin tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı Os­lo gö­rüş­me­le­ri­nin per­de ar­ka­sı­nı açık­la­dı. CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Par­ti Söz­cü­sü Ha­luk Koç, dün yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da hem bu bel­ge­le­ri or­ta­ya çı­kar­dı hem de Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı bombaladı.

Me­tnin aslı Ha­kem Dev­le­t’­te

Mu­ta­ba­kat met­ni, ta­raf­lar ara­sın­da ara­bu­lu­cu­luk ya­pan Ha­kem Dev­let (HD) tem­sil­ci­le­ri ta­ra­fın­dan, ta­raf­lar adı­na im­za al­tı­na alın­mış. Met­ni­nin as­lı­nın HD mer­ke­zin­de ar­şi­ve alın­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. CHP’­li ve­kil Koç ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti: MİT müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­dan ana dil­de eği­tim­le il­gi­li PKK’­ya “Na­sıl ol­sa ora­sı özerk böl­ge ola­cak. Öğ­ret­men ta­yi­ni da­hil, eği­tim hiz­met­le­ri be­le­di­ye­le­re va­li­le­re dev­re­di­le­ce­k” di­ye söz ver­di mi? Bu cüm­le­ler Os­lo tu­ta­nak­la­rın­da ay­nen yer al­mış­tır. Bu sö­zün ar­ka­sın­da siz var mı­sı­nız? Sen han­gi Ta­yyip Be­y’­sin Sa­yın Baş­ba­kan? Fe­de­ras­yon ve özerk­li­ğe uza­nan mu­ta­ba­kat­la­rı Os­lo­’da İn­gil­te­re­’ye yet­ki ver­di­ğin gö­rev­li­le­re tes­lim et­ti­ren Baş­ba­kan mı? Yok­sa per­de­nin önün­de bu mil­le­ti oya­la­yan Sabr-ı Ce­mil di­le­yen, bi­zi biz ya­pan tüm de­ğer­le­ri­mi­zi so­rum­suz­ca tar­tış­ma­ya açan, or­tak ya­kın ta­ri­hi­miz­den sı­kış­tık­ça sü­rek­li hu­su­met çı­kar­tan, bu mil­le­ti kan­dı­ran Baş­ba­kan mı? Bu iki kim­lik­li Baş­ba­ka­n’­ın mas­ke­si­ni mut­la­ka in­dir­mek zo­run­da­yız.

Dos­ya­nın de­va­mı ge­le­cek

Fe­de­ras­yon ve özerk­lik için alt ya­pı oluş­tu­ran mu­ta­ba­kat met­ni ne­de­niy­le Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ana­ya­sal suç iş­le­di­ği­ni vur­gu­la­yan Haluk Koç, ko­nu­yu Mec­li­s’­e ta­şı­ya­cak. Son­ra­sın­da ise CHP, suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­cak. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re CHP söz ko­nu­su bel­ge­le­ri MİT kay­nak­la­rın­dan edin­di. Bu bel­ge­le­rin or­ji­nal­le­ri­nin ise sa­de­ce üç adet ol­du­ğu ve bun­la­rın PKK, AKP ve ara­cı ül­ke İn­gil­te­re ar­şi­vin­de ol­du­ğu be­lir­til­di. CHP, Öca­lan ve Ka­ra­yı­lan ara­sın­da­ki mek­tup­laş­ma­lar da da­hil ol­mak üze­re pek çok bel­ge­yi da­ha açık­la­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

Söz­cü/AN­KA­RA

İşte 9 maddelik “teslimiyet” anlaşması

1-Taraflar, süregelen Oslo ve İmralı süreci bağlamında Kürt sorununun çözümü konusundaki kararlılıklarını koruduklarını bir kez daha belirtmişlerdir.

2-Taraflar, bugüne kadar Oslo ve İmralı süreçlerinde vurgulanan Kürt sorununun kalıcı çözümüne yönelik temasların sürdürülmesi ve yürütülecek çalışmaların Anayasal ve yasal çerçevede sonuçlandırılmasının esas alınmasının gerekliliği konusunda varılan mutabakatları teyit ederler.

3-Taraflar, 10 Mayıs 2011’de İmralı’da yapılan görüşmede Sayın Öcalan tarafından sunulan, “Türkiye’de Temel Toplumsal Sorunların Demokratik Çözüm İlkeleri Taslağı”, “Türkiye’de Devlet ve Toplum İlişkilerinde Adil Barış İlkeleri Taslağı” ve “Kürt Sorununun Demokratik Çözüm ve Adil Barışı İçin Eylem Planı Öneri Taslağı” adı altındaki taslaklar konusunda, en geç haziranın ilk haftasına kadar görüş ve önerilerini sunarlar. Kürt tarafı, sözü edilen taslakları memnuniyetle karşılar, prensip ve ilkesel olarak kabul eder.

4-Taraflar, aynı süre içinde yukarıda adı geçen taslaklarda zikredilen Anayasa Konseyi, Barış Konseyi, Hakikat ve Adalet Komisyonu için isim düzeyinde çalışma yaparlar ve netleştirdikleri isim önerilerini sunarlar.

5-Türk tarafı, seçimlerden sonra en kısa zamanda Örgütü temsilen iki kişinin Sayın Öcalan’ı ziyaret etmesi, yukarıda adı geçen konsey ve komisyonlar kurulduktan sonra, birer alt komisyonlarının da Sayın Öcalan’la ilişkilendirilmesini taahhüt eder.

6-Kürt halkının siyasi ve legal temsilcileri, basın yayın organları ve çalışanlarına yönelik uygulanan baskı, tutuklama ve çalışmalarını engelleme vb. yönelimlere son verilmesi ve KCK adı altında gerçekleşen siyasi operasyonlarda tutuklananların serbest bırakılması sürecin yumuşatılması ve çözüm yönünde ilerlemesi için önemli bir adım olacaktır. Bu çerçevede Türk tarafı ilk adım olarak Newroz ve sonrasında tutuklanan Kürt siyasetçileri bırakmayı taahhüt eder.

7-Taraflar, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi ve ortamın normalleşmesi için, en üst düzeyde kamuoyuna açık çağrı yapacaklardır.

8-Kürt sorununun nihai çözümünün, ancak çatışmasızlık zemininde gerçekleşebileceğinden hareketle tüm askeri, siyasi ve diplomatik operasyonların ve eylemlerin durdurulması ve uygun tedbirlerin karşılıklı geliştirilmesi esastır. Bu çerçevede taraflar, 15 Haziran 2011’e kadar her türlü operasyon ve askeri eylemlerini durdururlar.

9-Taraflar, müzakereleri derinleştirmek ve gündemdeki konuları tartışmak üzere hazırlıklarını yaparak 2011-Haziran ayının ikinci yarısında bir araya gelmeyi kararlaştırmışlardır.

http://sozcu.com.tr/iste-akpnin-pkkya-verdikleri.html

banner229
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol