banner200
banner222
09 Haziran 2014 Pazartesi 09:44
İfade skandalına hukukçulardan tepki yağdı
banner188
banner213
banner230
Hukuk ve Hayat Derneği Başkanı Avukat Mehmet Kasap savcılığın resen soruşturma başlatarak olayı incelemesi gerektiğini söyledi. Olayın adli bir vaka olduğunu söyleyen Kasap, şöyle devam etti:

"Emniyet güçleri derhal gereğini yaparak ailelerin ve tanıkların ifadelerine müracaat etmelidir. Savcılık resen soruşturma başlatarak olayı incelemelidir.

Fakat bugüne kadar kamuoyuna yansıyan bir soruşturma olmamıştır. Çocukları suça sürükleyen kişiler hakkında derhal yasal işlem yapılmalıdır. Devletin güvenliği ile ilgili böylesine önemli bir olayda zafiyet arzeden bir görüntü sergilemek kaçırma eylemini yapanları daha da cesaretlendirecektir.”

Evrensel Hukukçular Platformu Başkanı Avukat Hasan Basri Aksoy, ifadelerin şimdiye kadar alınma-masının anlaşılır bir husus olmadığını dile getirdi.

“İFADE ALINMASI ŞART”

Adli kolluğun özenle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Gerek ailelerin devletten beklentilerini, gerekse tüm milletin hükümeti ve devleti aciz gösterme gayretlerini boşa çıkarmak için bu şart” dedi.

Konunun ihmale gelmeyecek önemde olduğuna işaret eden Aksoy, “Ailelerin mevcut şikayet ve çocuklarına sağsalim kavuşmak yönündeki taleplerine rağmen soruşturmanın herhangi bir safhasında ifadelerinin alınmamış olması anlaşılabilir değildir. Soruşturmanın devamı ve neticelendirilerek ilgililer hakkında hüküm kurulabilmesi için özellikle şikayetçi konumunda bulunan çocukların ailelerinin ifadelerinin alınması şarttır. Aksi halde ihmale getirilmeyecek derecede önem arz eden bu soruşturma eksik kalacaktır” diye konuştu.

Çözüm süreci devam ediyor...

Her­kes İçin Ada­let Plat­for­mu Baş­ka­nı Avu­kat Uy­gar Er­gin, olay­la il­gi­li ak­tif so­ruş­tur­ma yü­rü­tül­me­me­si­ni sert ifa­de­ler­le eleş­tir­di. “Çö­züm sü­re­ci de­vam edi­yor di­ye, ka­nu­ni sü­reç ih­mal edil­me­me­li­di­r” di­yen Er­gin şöy­le de­vam et­ti:

“Her ha­lû­kar­da bu ifa­de­le­rin alın­ma­sı ge­re­kir­di. Bir ço­cuk kay­bol­du di­ye ka­ra­ko­la git­se­niz, mut­la­ka ifa­de­niz alı­nır. 'Ço­cu­ğum ka­çı­rıl­dı' di­yen bir ka­dı­nın mut­lak su­ret­te be­ya­nı­na baş­vu­rul­ma­lı­dır. Ço­cu­ğun ev­den uzak­laş­ma­sı ile il­gi­li sü­re­cin na­sıl ge­liş­ti­ği be­yan al­ma­dan bi­li­ne­mez. Kol­luk güç­le­ri, dos­ya­ya ha­kim ola­bil­me adı­na bu be­yan­la­ra baş­vurma­lı­dır.”“TERÖR SUÇU OLUŞUYOR”

Ceza Hukukçusu Avukat Melik Bayat, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun resen takip edilmesi gereken suçlardan olduğunu belirtti.
Kaçırma olayının terör örgütüne elaman devşirme için yapıldığından terör suçunun da oluştuğuna dikkat çeken Bayat, “Bu kapsamada resen harekete geçmeyen, basına yansımasına rağmen adli işlem yapmayan adli makamlar açısından görevi ihmal suçu söz konusudur” dedi.

Bayrak indirip kışlaya saldırdılar

Lice'deki olaylarda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesinin ardından Diyarbakır ve Hakkâri karıştı. Örgüt sempatizanları 2’nci Hava Kuvveti Komutanlığı’ndaki Türk Bayrağı'nı indirdi, Şehit Jandarma Astsubay Fatih Bülbül Kışlası'na molotoflarla saldırdı

Di­yar­ba­kır’ın Li­ce ilçesinde ka­le­kol in­şa edil­di­ği­ni ile­ri sü­re­rek iki haf­ta­dan bu ya­na izin­siz gös­te­ri ya­pan grup ile as­ker­ler ara­sın­da çı­kan olay­lar­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Ra­ma­zan Ba­ran (26) ve Ba­ki Ak­de­mir’in (50), ce­na­ze­le­ri dün Di­yar­ba­kır'da dü­zen­le­nen tö­ren­le­rin ar­dın­dan top­ra­ğa ve­ril­di.

BARİKAT KURUP YOL KAPATTILAR

Ba­ran'ın ce­na­ze­si Sur il­çe­sin­de­ki Kur­şun­lu Ca­mi­i'nde kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan bir grup ta­ra­fın­dan Bağ­lar il­çe­sin­de­ki Ye­ni­köy me­zar­lı­ğın­da top­ra­ğa ve­ril­di.

HDP Eş Ge­nel Baş­ka­nı Er­tuğ­rul Kürk­çü, Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gül­tan Kı­şa­nak ve HDP Mil­let­ve­ki­li Ay­la Akat Ata'nın da yer al­dı­ğı ce­na­ze­nin def­ne­di­li­şi­nin ar­dın­dan yü­rü­yü­şe ge­çen bir grup, Göç­men­ler Cad­de­si'nde yo­la ba­ri­kat ku­rup tra­fi­ğe ka­pat­tı.

Gü­ven­lik güç­le­ri­ne ha­va­i fi­şek, mo­to­lo­tof­kok­tey­li ve taş­lı sal­dı­rı­da bu­lun­du.Bu­nun üze­ri­ne po­lis ekip­le­ri bi­ber ga­zı ve ba­sınç­lı su kul­la­na­rak gru­bu da­ğıt­tı. Yü­zü mas­ke­li bir grup ise "in­ti­kam" ya­zı­lı pan­kar­tı açıp yol üze­rin­de bu­lu­nan 2.Tak­tik Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı gi­riş ni­za­mi­ye­si, loj­man ve as­ker ku­lu­be­le­ri­ni taş­la­dı.

Bir gös­te­ri­ci de tel ör­gü­le­ri aşa­rak as­ke­ri alan içe­ri­sin­de di­re­ğe ası­lı Türk Bay­ra­ğı’­nı in­dir­di. Olay­lar­da ya­şa­mı­nı yi­ti­ren Ba­ki Ak­de­mir'in ce­na­ze­si ise Li­ce'nin Hen­dik Kö­yü'nde top­ra­ğa ve­ril­di.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖNDERDİ

Öte yandan Lice olaylarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatıyor. Bakanlık açıklamasında “Lice’de meydana gelen olaylarda iki vatandaş hayatını kaybetmiş, bir Jandarma ise yaralanmıştır. Konunun kapsamlı şekilde soruşturulması için bakanlığımızca mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir” denildi.

KEPENK KAPATMA EYLEMİ SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Lice'de 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları Hakkâri'de esnafı kepenk kapatarak protesto etti. Şehirdeki sessizlik öğle saatlerinde bozuldu.
Yüzleri maskeli 50 kişilik gösterici grubu Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Fatih Bülbül Kışlası'na saldırıya geçti. Kışlaya molotof kokteyli, taş ve havai fişek atan göstericileri asker havaya ateş açarak dağıtmak istedi. Buna rağmen dağılmayan göstericiler, askeri birlik önündeki barikatları alarak yolu kapattı ve kimlik kontrolü yapmaya başladı. Polis gruba gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

KCK'dan dağa çıkma çağrısı

KCK, Lice'de yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada halka direniş mücadelelerini yükseltme çağrısı yaptı. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, AK Parti'nin çocukları dağa çıkan anneleri yönlendirdiği, sivil gösteri yapan halka tahammül edemediği savunulurken, Tüm Kürt gençleri PKK saflarına katılmaya davet edildi.

Teyzeden sert tepki

İstanbul'da dün başta Okmeydanı ve Bağcılar olmak üzere çeşitli semtlerde Lice'deki olayları protesto gösterileri yapıldı. Okmeydanı'nda polise taş, havai fişek ve molotof kokteyli atan eylemcilerin yanına giden yaşlı bir kadın, yüzleri maskeli gruba sert tepki gösterdi. Yaklaşık 5 dakika gruptakilerle  tartışan yaşlı kadın daha sonra eylemcilerin yanından ayrıldı.

Vali: Karşılık verilmedi

Bit­li­s’­te PKK’­lılar, as­ke­ri araç­la­ra ta­ciz ate­şi aç­tı. Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma ya­pan Bit­lis Va­li Ve­ki­li Sa­lih Al­tun, Ö­lek kö­yün­de oluş­tu­ru­lan me­zar­lık­taki de­fin iş­le­mi son­ra­sı 20-30 ki­şi­lik grubun dev­ri­ye atan askerlere or­man­lık alan­dan uzun nam­lu­lu si­lah­lar­la ta­ciz ate­şi açıldığını söyledi. Altun, “Fa­kat ke­sin­lik­le gü­ven­lik güç­le­ri­miz ta­ra­fın­dan kar­şı bir ateş açıl­ma­dı ve kar­şı­lık ve­ril­me­di” dedi.

BUGÜN GAZETESİ

http://gundem.bugun.com.tr/gorevi-ihmal-sucu-isleniyor-haberi/1137465
banner229
Son Güncelleme: 09.06.2014 09:50
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol