banner200
banner222
09 Kasım 2012 Cuma 11:09
Gayrimenkulde yeni dönem!
banner188
banner213
banner230
 Evi, dük­ka­nı, yaz­lı­ğı, bü­ro­su, ma­ğa­za­sı, ar­sa­sı ve ara­zi­si olan­lar­dan “De­li Dum­rul Ver­gi­si­” alın­ma­sı­na, yar­gı “du­r” de­di..

İTİ­RAZ HAK­KI YOK­TU

Yak­la­şık 10 yıl­dır, gay­ri­men­kul­le­rin “Em­lak Ver­gi­si­”ne esas alı­nan “ar­sa­” de­ğer­le­ri, be­le­di­ye­ler­ce be­lir­le­ni­yor, va­tan­daş da “i­ti­raz hak­kı ol­ma­dı­ğı içi­n”, is­te­nen ver­gi­yi mec­bu­ren ödü­yor­du. Olay, em­lak ver­gi­si yö­nün­den mil­yon­lar­ca bi­na­nın ma­li­ye­ti­ni de ar­tı­rı­yor­du.
Ör­ne­ğin, m2’si 300 li­ra olan 600 m2 ar­sa­nın, m2 de­ğe­ri 5.000 li­ra tak­dir edi­li­yor ve ar­sa­nın ger­çek­te 180 bin li­ra olan de­ğe­ri 1 mil­yon 500 bin li­ra­ya çı­kı­yor­du. Böy­le olun­ca 180 bin li­ra ye­ri­ne 1.5 mil­yon li­ra üze­rin­den “ar­sa ver­gi­si­” alı­nı­yor­du.
Ar­sa de­ğe­ri, ör­ne­ğin apart­man da­ire­le­ri­nin de ma­li­ye­ti­ne “ar­sa pa­yı­” ola­rak da­hil edil­di­ği için bi­na ver­gi­si da­ha yük­sek tu­tar­da öde­ni­yor­du.

YAR­GI TO­KA­TI

Bu olay­da, va­tan­daş ver­gi­yi ödü­yor ama gay­ri­men­ku­lü­nün de­ğe­ri­ne iti­raz ede­mi­yor­du ya­ni da­va aça­mı­yor­du.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, bu “key­fi­” uy­gu­la­ma­ya “du­r” de­di ve ko­nu ile il­gi­li ya­sa hük­mü­nü “ip­ta­l” et­ti (Bkz. 13 Ekim 2012 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­nan 31.5.2012 ta­rih ve E.2011/38, K.2012/89 sa­yı­lı Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Ka­ra­rı).
2013 yı­lın­dan iti­ba­ren ar­tık va­tan­daş da yük­sek m2 bi­rim de­ğer­le­ri­ne iti­raz ede­bi­le­cek ya­ni da­va aça­bi­le­cek.

Sözcü

banner229
Son Güncelleme: 09.11.2012 11:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol