banner200
07 Şubat 2013 Perşembe 09:29
Ergenekon Tiyatrosu Oyunu Çıkıyor...
banner188
banner213
CHP’nin tutuklu vekili Mustafa Balbay, ziyaretine giden gazetecilere açıkladı: Ergenekon duruşmalarının 2 perdelik oyununu yazdım. Yakında çıkacak…

TÜR­Kİ­YE Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu­’nun (TGF) her ay dü­zen­le­di­ği ‘Tu­tuk­lu Ga­ze­te­ci­le­ri Zi­ya­re­t’ prog­ra­mı­nın şu­bat bu­luş­ma­sı dün ger­çek­leş­ti­ril­di. TGF Ge­nel Baş­ka­nı Atil­la Ser­tel ve ga­ze­te­ci­ler, Er­ge­ne­ko­n’­da tu­tuk­lu mes­lek­taş­la­rı­nı Si­liv­ri­’de zi­ya­ret et­ti. 6 sa­at sü­ren zi­ya­re­tin ar­dın­dan ko­nu­şan Atil­la Ser­tel, “Mus­ta­fa (Bal­bay) ga­yet sağ­lık­lı. Eşi ve kı­zı gel­miş­ti, on­la­rı da gör­düm. Yağ­mur ba­ba­ya yi­ne kar­ne­yi ge­tir­miş, yi­ne ba­şa­rı­lı ve te­şek­kür­lü bir kar­ne. Oğ­lu De­niz gel­mi­yor­muş. 5 ya­şın­da­ki oğ­lu De­niz ‘Ba­ba­mı dı­şa­rı ge­ti­rin, ben ora­ya git­me­ye­ce­ği­m’ di­yor­mu­ş” de­di. Ser­tel, şöy­le de­vam et­ti:
“Ar­ka­daş­la­rı­mız, 18 Şu­ba­t’­ta sav­cı­nın mü­ta­la­a ve­re­ce­ği gö­rü­şün­de… As­lın­da bu da­va çök­tü. Mus­ta­fa Bal­bay bu du­ruş­ma­la­rın ti­yat­ro oyu­nu­nu yaz­mış. 2 per­de­lik bir oyun. Oyun ya­kın­da ki­tap ola­rak çı­ka­cak. Ar­ka­daş­la­rı­mı­zın hep­si ba­şı dik al­nı açık ve mo­ral­li.” (DHA)


Son Güncelleme: 07.02.2013 09:31
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol