banner200
banner222
03 Mart 2016 Perşembe 11:43
Emekli İkramiyesi Şartları Ve İstifa Eden Memurun Durumu
banner188
banner213
banner230

 EMEKLİ İKRAMİYESİ KANUNU NE GETİRİYOR


Anayasa Mahkemesi tarafından kamu görevlileri emeklilik ikramiyesi iptalleri sonrası, yaşanan sorunları çözme amacıyla 17.01.2012 tarih ve 6270 sayılı Kanun ile yeni düzenleme geldi. Acaba yeni Kanun memurları rahatlatabilecek mi?


Yasal Düzenleme

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesi 6270 sayılı Kanun değiştirilmiştir.


Kimler Kapsamda

Hizmet sürelerinin tamamı 5434 ve/veya 5510 sayılı  Kanun kapsamında geçenlerden;

Emekli aylığı

Adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan

Toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm kamu görevlisi iştirakçiler ve sigortalılar yararlanacak.


İkramiye miktarı ne olacak?

Her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilecektir.


Hizmet birleştirmesiyle emekli olanların durumu ne?

Hizmeti birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara 1475 sayılı İş Kanununun 14üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenecek.

Emeklilik ikramiyesi hesabında görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenecektir.


İkramiye alamayacaklar

30 fiili hizmet yılından fazla süreler

Hizmetleri birleştirmiş, birleştirilen hizmetlerin geçtiği kamu kurum ve kuruluşlarında 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona erenler

Öncesinde iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri

Dikkate alınmayacaktır.

 Ancak, 4/a ve 4/b kapsamında hizmeti olmayan diğer kurumlarda hizmetleri birleştirilenler için 1475 s. K. m.14 şartı aranmayacaktır.


Kayıt ve belge saklama zorunluluğu

İştirakçilerin emeklilik veya malullük aylığı bağlanması dışında herhangi bir sebeple görevleri sona erenler için, görevin sona erme sebebinin bu durumu kanıtlayan belgelerle birlikte yazılı olarak SGK’ya bildirilmesi ve bunların özlük dosyasında saklanma zorunluluğu getirilmektedir.


İkramiyelere katsayı artışları yansıtıldı

Kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenecektir.

Aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenecektir.


Ölen iştirakçi hak sahiplerine ikramiye

Ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun mülga 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenecek.

Dul ve yetim bırakmayanların ikramiyesi kanuni mirasçılarına ödenecektir.

Emeklilik sonrasında çalışanların ikramiyesi

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiili hizmet süreleri toplamı, 30 yıldan fazla olamaz ve evvelce 30 hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmiş olanlara hiçbir şekilde ikramiye farkı ödenmez.


İkramiyeler Nasıl Ödenecek?

İkramiyeler  yine SGK tarafından ödenecek, sonra Kurumundan SGK tahsil edecek. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerin, fatura düzenlenmesini müteakip iki ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması zorunludur.

           

 Kanun öncesi emekliler ne olacak?

     5434 sayılı Kanuna GEÇİCİ  223 madde eklenerek 89. maddenin yürürlük tarihinden önce, birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine, varsa açtıkları davalardan vazgeçmeleri ve yukarıdaki şartların varlığı halinde emekli ikramiyesi ödenecektir. Davalardan vazgeçilmesi halinde, mahkemelerce Sosyal Güvenlik Kurumu lehine hükmedilecek vekalet ücretleri Kurumca tahsil edilmeyecektir.

Kanun öncesi fasılalı çalışan hizmet birleştirmesiyle aylık alanlar için 1475 s. K. m.14 aranmayacaktır.


 ANAYASA MAHKEMESİ SONRASI İSTİFA EDEN MEMURLAR


8 Eylül 1999'dan önce memuriyet hizmetinden istifa edenler, hizmet süreleri ne olursa olsun emekli olduklarında Memuriyet hizmet sürelerine emekli ikramiyesi alamayacak.

Bu tarihten sonra istifa eden ve istifa ettiği tarihte 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı bulunmayan emeklilerin de ikramiye almaları mümkün olmayacak.

CHP, milletvekili emekli aylıklarının da düzenlendiği Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Dilekçede, bir yıldan fazla Emekli Sandığı Kanunu kapsamında görev yaptıktan sonra, kamu dışında bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışmalarını tamamlayıp yaşlılık aylığı bağlananlara, emekli ikramiyesi ödenmesinin, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermesi şartına bağlanması hükmü, ''İş Kanunu hükümlerine göre hizmet akdiyle çalışanlar ile Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunlarına göre statü hukukuna tabi çalışanlar arasında haklar, ödevler, sorumluluklar, yasaklar ile görevden çekilme ve göreve son vermede hukuksal anlamda niteliksel farklar olduğu ortadayken; kamu görevinde geçen sürelere ilişkin emekli ikramiyesinin, İş Kanunu'nda düzenlenen kıdem tazminatına ilişkin esaslara bağlanması, açık bir yetki saptırmasıdır; bu yanıyla Anayasa'ya aykırıdır'' denilerek, iptali istenmişti.

Anayasa Mahkemesi 8 Kasım'da yaptığı toplantıda, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olmadığından iptal isteminin reddine karar verdi.

Yüksek Mahkeme'nin kararına göre, istifa ederek görevinden ayrılan veya memuriyetine son verilenlerden daha sonra SSK veya Bağ-Kur'a tabi çalışarak emekliye ayrılanların memuriyet hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesi ancak 1475 sayılı İş Kanununun 14'üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarının varlığı halinde söz konusu olacak.

Hizmet süreleri ne olursa olsun 8 Eylül 1999 tarihinden önce memuriyet hizmetinden istifa edenler, emekli olduklarında emekli ikramiyesi alamayacak. Yine 8 Eylül 1999 tarihinden sonra istifa eden ve istifa ettiği tarihte 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı bulunmayan emeklilerin de ikramiye almaları mümkün olmayacak.

Kanunda sayılan şartları sağlayan ve ödemeye hak kazananlar da hangi tarihte emekliye ayrıldılarsa o tarihlerdeki değerler üzerinden emekli ikramiyesi alacak.

Bu durumda, evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi isteği ile ayrılan kadınlara, muvazzaf askerlik görevi nedeniyle kendi isteği ile ayrılan erkeklere, 506 sayılı Kanunun geçici 81'inci maddesi uyarınca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce memuriyete başlayarak, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 prim ödeme gün sayısına sahipken istifa eden memurlara, 506 sayılı Kanunun 60'ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra memuriyete başlayarak 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısına sahipken veya sadece 7000 prim ödeme gün sayısına sahipken istifa eden memurlara, emekliye ayrıldıkları tarihteki değerler üzerinden emekli ikramiyesi ödenecek.
Kamudan haber

banner229
Son Güncelleme: 03.03.2016 11:45
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol