banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
03 Ekim 2015 Cumartesi 13:51
ELEKTRONİK TEBLİGAT NASIL OLUŞTURULACAK?

En çok sorulan soru; Elektronik tebligat nasıl oluşturulacak?, Sisteme nasıl erişilecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, 1 Ocak 2016’dan itibaren elektronik tebligat uygulamasına geçilecektir. 27.08.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile uygulamaya ilişkin ayrıntılar belirlenmiştir. Mükelleflerin, söz konusu Genel Tebliğ’de yer alan ve uygulamaya ilişkin aşağıda açıklanan gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir.

VUK’a göre tebliğ yapılacak kimselere, olağan (taahhütlü posta ve ilanen) tebliğ usulleriyle bağlı kalınmaksızın, elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Tebliği gereken evrak, elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.

Elektronik tebligat zorunluluğu getirilen mükellefler

Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar şunlardır:

a) Kurumlar vergisi mükellefleri,

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefleri (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç),

c) İsteğe bağlı olarak talep edenler.

Bu mükellefler belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

Ancak, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlükleri) mükellefleri henüz uygulama kapsamında değildir.

Elektronik tebligat adresi edinme işlemleri

Kurumlar vergisi mükelleflerinin ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, 01.01.2016 tarihine kadar; daha sonra mükellefiyet tesis ettirenlerin ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

Kapsama giren gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar internet vergi dairesinde elektronik ortamda veya vergi dairesine başvurarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. e-tebliğ uygulamasının başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri ise, mükellefiyet tesisi sırasında elektronik tebliğ adresi almak zorundadır.

İsteğe bağlı gerçek kişi muhataplar, internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak veya ilgili vergi dairesine doğrudan başvurarak sistemi kullanabilirler.

Elektronik tebligatın gönderilmesi

Elektronik Tebligat Sistemi, VUK hükümlerine göre tebliğ edilecek evrakı düzenleyen idareler tarafından kullanılacak olup, elektronik tebligat Adresi vasıtasıyla tebligat yapılacaktır. Bu adres, GİB tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulmuştur. Sisteme internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. 

VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve tebligatı yapan idare adına GİB tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Olay kayıtları, arşivlerde otuz yıl saklanacaktır.

Elektronik tebligat sisteminden çıkış

Elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.

a) Tüzel kişiliğin ticaret sicil kaydının silindiği tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

b) Tüzel kişilerin nevi değişikliği ve birleşme hallerinde, tescil tarihini takip eden 15 gün içerisinde bildirimde bulunulması zorunludur.

c) Elektronik tebligat sistemine dâhil gerçek kişilerin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda veya mirasçıların başvurması halinde ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi kapatılır.

Mükelleflerin sorumluluğu ve ceza hükümleri

Muhataplar, elektronik tebligat talep bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak beyan etmek, bu bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmek, belirtilen tüm şartlara ve sisteme ilişkin şifre ve benzeri bilgilerin güvenliğine riayet etmekle yükümlüdür.

Yukarıda yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar mükellefin sorumluluğunda olup tüm bildirimler vergi dairesine ulaştığı anda sonuç doğurur.

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan, belirtilen bildirimlerde bulunmayanlar için VUK’da yer alan bilgi vermemeye ilişkin özel usulsüzlük cezası uygulanır. Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi muhataba tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır.

Elektronik tebligat uygulaması, 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilir.

Ersin KAPLAN

Eski Hesap Uzmanı

DÜNYA

Son Güncelleme: 03.10.2015 13:54
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177