banner200
banner222
28 Mart 2013 Perşembe 09:58
Doğalgazda yüzde 80 tasarruf yolu
banner188
banner213
banner230
Uzun yıl­lar özel sek­tör­de yö­ne­ti­ci­lik yapan en­düs­tri mü­hen­di­si Ay­kut Ak­kor, ‘a­kıl­lı cam­la­r’
ile do­ğal­gaz ve elek­trik fa­tu­ra­la­rın­da yüz­de 80’e va­ran ta­sar­ruf sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di
İs­tan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si­’n­den en­düs­tri mü­hen­di­si ola­rak me­zun ol­duk­tan son­ra ya­pı mal­ze­me­le­ri sek­tö­rün­de uzun yıl­lar yö­ne­ti­ci­lik ya­pan Ay­kut Ak­kor, edin­di­ği de­ne­yim ile Tür­ki­ye­’de bir il­ke im­za at­tı. Az ma­li­yet­le bü­yük ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­la­yan “a­kıl­lı ca­m”­la­rı, Cam­man­to adı­nı ver­di­ği ken­di fir­ma­sın­da tü­ke­ti­ci ile bu­luş­tu­ran Ak­kor, bu cam­lar ile do­ğal­gaz ve elek­trik fa­tu­ra­la­rın­da yüz­de 80’e va­ran ta­sar­ruf sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Pen­ce­re­ler­de­ki kla­sik cam­la­rın ener­ji­nin bo­şa har­can­ma­sı­nın en önem­li ne­den­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ak­kor, ısı ka­yıp­la­rı­nın yüz­de 30’u­nun bu pen­ce­re­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. SÖZ­CÜ­’nün so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Ak­kor, şun­la­rı söy­le­di: “Ev­le­ri­niz­de, ya da iş yer­le­ri­niz­de doğ­ra­ma­la­rı­nız ye­ni ya da iyi du­rum­da ol­sa bi­le cam­la­rı­nız ya­lı­tım­lı cam de­ğil ise ısıt­ma ve so­ğut­ma kar­şı­lı­ğın­da fa­tu­ra­la­rı­nı­zın yük­sek gel­me­si çok nor­mal. Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gi­bi çok az bir büt­çe ayı­ra­rak, doğ­ra­ma­lar­da­ki cam­la­rı ya­lı­tım­lı cam­lar­la de­ğiş­ti­rip, der­hal ta­sar­ru­fa baş­la­ya­bi­lir­si­niz.”

Ya­zın da se­rin tu­tu­yor!

Ya­lı­tım­lı cam­lar ile sa­de­ce kı­şın de­ğil, 4 mev­sim ta­sar­ruf et­me­nin müm­kün ol­du­ğu­na da de­ği­nen Ak­kor, şöy­le de­vam et­ti: “Ya­lı­tım­lı cam­la­rın iç yü­zey­le­rin­de bu­lu­nan özel kap­la­ma sa­ye­sin­de, stan­dart çift ca­ma gö­re yüz­de 60’a, tek ca­ma gö­re ise yüz­de 80’e va­ran ta­sar­ruf sağ­la­mak müm­kün. Bu­nun ya­nın­da bu cam­lar ile yaz mev­si­min­de iç me­kan­la­rın se­rin tu­tul­ma­sı da sağ­la­na­bi­li­yor. Hat­ta ço­ğu za­man kli­ma ih­ti­ya­cı ta­ma­miy­le or­ta­dan kal­kı­yor ya da mi­ni­ma­li­ze edi­le­rek yüz­de 40 ora­nın­da da­ha faz­la ener­ji ta­sar­ru­fu im­ka­nı su­nu­lu­yor. Tür­ki­ye­’de bir ilk olan bu ya­lı­tım­lı cam­la­rın uy­gu­la­ma­sı, bi­na ve iç me­kan­la­rın ko­nu­mu­na gö­re de fark­lı­lık gös­te­ri­yor. O ne­den­le ya­lı­tım­lı cam uy­gu­la­ma­sı is­te­yen müş­te­ri­le­ri­mi­ze ilk ön­ce uz­man ekip­le­ri­mi­zi gön­de­ri­yo­ruz. Bi­na­nın cep­he­si ve bu­lun­du­ğu ye­rin ik­lim ko­şul­la­rı­na gö­re en uy­gun çö­zü­mü ye­rin­de be­lir­le­dik­ten son­ra uy­gu­lu­yo­ruz.”

Gü­rül­tü dep­res­yo­nu­na son!

Cam­man­to fir­ma­sı­nın sa­hi­bi Ay­kut Ak­kor, akıl­lı kom­bi ya da akıl­lı elek­trik sa­ya­cı di­ye ta­nım­la­nan ürün­le­re gö­re çok da­ha ucuz olan ama bü­yük ta­sar­ruf sağ­la­yan ya­lı­tım­lı cam­la­rın, gü­rül­tü so­ru­nu­nu da or­ta­dan kal­dır­dı­ğı­na de­ğin­di ve ek­le­di:
“Gü­rül­tü; şe­hir ha­ya­tı için­de kar­şı­mı­za çı­kan en bü­yük so­run­lar­dan bi­ri. Oto­mo­bil, kam­yon gi­bi araç­la­rın gü­rül­tü­sü, tren ve uçak se­si ar­ta­rak he­pi­mi­zi ra­hat­sız et­ti­ği gi­bi, ya­vaş ya­vaş sağ­lı­ğı­mı­zı da teh­dit edi­yor. Ev­le­ri­mi­zin içi­ne ka­dar gi­ren gü­rül­tü, uy­ku bo­zuk­lu­ğu, din­le­ne­me­me, kon­san­tras­yon güç­lü­ğü, yük­sek tan­si­yon, si­nir bo­zuk­lu­ğu ve hat­ta dep­res­yo­na gi­den yol­da en önem­li ne­den­ler­den bi­ri ola­rak gös­te­ri­li­yor. Ama şim­di akus­tik ya­lı­tım­lı cam­lar ile bu so­run da or­ta­dan kal­kı­yor. Uy­gu­la­ma­sı son de­re­ce ko­lay ve dü­şük ma­li­yet­li olan bu cam­lar, şe­hir gü­rül­tü­sü­nün evin içi­ne gir­me­si­ni ta­ma­miy­le ön­le­ye­rek, şeh­rin için­de­ki me­kan­lar­da bi­le ses­siz, sa­kin ve hu­zur­lu bir ya­şam or­ta­mı su­nu­yor.”
Ya­lı­tım­lı cam­la­rın gü­ven­lik amaç­lı kul­la­nıl­dı­ğı­nı da vur­gu­la­yan Ay­kut Ak­kor, “Her tür­lü sal­dı­rı­ya kar­şı, du­var gi­bi sağ­lam cam­lar va­r” di­ye­rek şöyle de­vam et­ti:

Mobilyaları güneşten koruyor

“Ta­sar­ruf ve gü­rül­tü kir­li­li­ği­nin ya­nı sı­ra gü­ven­lik ya­lı­tı­mı­na da sa­hip olan bu cam­la­rı özel­lik­le bir ve ikin­ci kat­ta otu­ran ai­le­le­re öne­ri­yo­ruz. Dı­şa­rı­dan ge­le­cek her tür­lü sal­dı­rı­ya kar­şı ko­ru­yu­cu özel­lik­te du­var ka­dar sağ­lam olan ya­lı­tım­lı cam­lar ve La­mex cam­la­rı­mız, par­ça­lan­ma­ma ve da­ğıl­ma­ma özel­li­ği ile cam­lar­dan ge­len ya­ra­lan­ma teh­li­ke­si­ni de or­ta­dan kal­dı­rı­yor.
Özel­lik­le bü­yük ve ye­re ka­dar olan pen­ce­re­ler­de kul­la­nıl­ma­sı­nı tav­si­ye et­ti­ği­miz bu cam­la­rın bir di­ğer özel­li­ği de; güneşten gelen zararlı ul­tra­vi­ole ışın­la­rı­nın içe­ri gir­me­si­ni en­gel­le­me­si. Böy­le­ce mo­bil­ya­la­rın ve her tür­lü eş­ya­nın gü­neş­ten za­rar gör­me­si ve renk­le­ri­nin sol­ma­sı da ön­len­miş olu­yor.”
Söz­le­ri­ni nok­ta­lar­ken ya­lı­tım­lı cam sis­tem­le­ri uy­gu­la­ma­sı için üc­ret­siz ke­şif hiz­me­ti ver­dik­le­ri­ni de be­lir­ten Ay­kut Ak­kor, mev­cut cam­la­rı ih­ti­ya­ca gö­re ısı, ses ve gü­ven­lik ya­lı­tım­lı cam­lar­la de­ğiş­tir­me­le­ri­nin ya­nın­da, doğ­ra­ma­la­rın ba­kım ve ta­mi­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­rek, bu ko­nu­da da ta­sar­ruf sağ­lan­ma­sı­nı amaç­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. Ak­kor; “Tür­ki­ye­’nin her ye­rin­den 444 3 281 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan, ya da in­fo@cam­man­to.com ad­re­sin­den bi­ze ula­şa­bi­lir­si­ni­z” de­di. Cam­man­to fir­ma­sı­nın ürün­le­ri­ni www.cam­man­to.com ad­re­sin­den gör­mek de müm­kün…Nil SOYSAL

banner229
Son Güncelleme: 28.03.2013 09:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol