banner200
banner222
04 Şubat 2013 Pazartesi 10:43
Danıştay'dan, Lojman tahsisinde adalet kararı
banner188
banner213
banner230

UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN YÖNETMELİĞİN MADDESİ

"Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir."

UYUŞMAZLIĞIN ÖZETİ

Bir hakim 2007 yılında Tokat'a atanmıştır. Bilindiği üzere her yıl Ocak ayında lojman tahsisine esas listeler düzenlenir. Tokat'ta lojman tahsis komisyonu 16/01/20008'de kararını vermiştir. Bu kararda hakim 3. sırada yer almıştır. Ancak, 2008 yılı yaz kararnamesi yayınlanmış ve bazı hakimler bu komisyon kararı sonrasında Tokat'a atanmıştır. 3. sırada olan hakim, yukarıda metnine yer verilen yönetmelik hükmü gereğince, sadece geldikleri yerde lojman için başvuran ve sıralamalaya girenler hakimlerin yeni listeye eklenmesi, geldikleri yerde lojman başvurmayanların listeye eklenmemesi gerektiğini belirtmiştir.

Maddenin lafzı hakimi doğrulamaktadır. Zira madde metni sadece puan sıralamasına giren ve nakli yapılanların yeni yerde (Tokat'ta) sıra cetveline eklenebileceğini öngörmüştür.

Danıştay ise lafzi yorumdan ziyade amaçsal yorumda bulunmuş ve şöyle demiştir:
"Dolayısıyla,
1- geldikleri yerde konut olmadığı için tahsis talebi yöneltmeyen veya
2- konutta oturduğu için zaten talepte bulunması söz konusu olmayan, ya da
3- kendi evinde ya da eşinin kurumuna ait lojmanda oturduğundan talepte bulunmayanların,
yeni görev yerlerinde izleyen (2009) Ocak ayını bekleyeceklerini öne sürmek puanlama ilkesini göz ardı etmek olur."

Danıştay lafızdan hareket etmenin, konut dağıtım ilkelerine uygun olmadığı gibi hak ve nasafet ilkesiyle de bağdaşmayacağını belirtmiş ve davacıyı haksız bulmuştur.

İŞTE DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİNİN ARALIK 2011 TARİHLİ KARARI

T.C.
DANIŞTAY
Beşinci Daire

Esas No : 2009/2272
Karar No : 201 1/8025

Anahtar Kelimeler: Lojman Tahsisi, Lojman Sıra Cetveli, Birlikte Puanlama, Tayin

Özeti : Konut tahsisinde puanlama esas olduğuna göre, tahsis tarihinde talepte bulunanların tümünün puanlandırılmasının zorunlu olduğu; yalnızca geldikleri yerde listede bulunanların sıraya eklenip, diğerlerinin eklenmemesinin, konut dağıtım ilkelerine uygun olmadığı gibi, hak ve nasafet ilkesiyle de bağdaşmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

Karşı Taraf : ...

İsteğin Özeti : Sivas Bölge idare Mahkemesi'nin 30.1.2009 günlü, E:2008/250, K:2009/20 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

..

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Tokat idare Mahkemesi Üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu'nun lojman tahsisine ilişkin 11.7.2008 günlü, 2008/217 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Sivas Bölge idare Mahkemesinin 30.1.2009 günlü, E:2008/250, K:2009/20 sayılı kararıyla; Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. maddesinde yer alan düzenlemelerden bahisle, davacıyla birlikte lojman tahsisi için başvuranlar için davalı komisyonun 16.1.2008 günlü, 2008/13 sayılı kararı ile lojman sıra cetvelinin düzenlendiği, davacının bu sıralamada 3. sırada yer aldığı ve 2008 yılı içinde Tokat Adliye lojmanlarından boşalacak dairelerin yapılan bu sıralamaya göre adlarına tahsisine karar verildiği, Mahkemelerinin ara kararına istinaden davalı idarenin göndermiş olduğu cevabi yazıdan; Tokat İline 2008 yılı yaz kararnamesiyle atanmış olan hakim ve cumhuriyet savcılarından bir kısmının önceki görev yerlerinde lojmanda oturmadıkları gibi lojman taleplerinin de olmadığı ve haklarında düzenlenen sıra cetvelinin bulunmadığı, bir kısmının ise lojmanda oturduklarının görüldüğü, bu durumda ise, Tokat iline 2008 yılı yaz kararnamesiyle atanan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarından yalnızca eski görev yerlerinde lojman talebinde bulunup adlarına lojman tahsisi yapılmayanlarla, 16.1.2008 tarihli kararda sıralamaya girenlerin birlikte değerlendirmeye alınmasının gerektiği, belirlenen puanlara göre yeniden oluşturulan sıra cetveli uyarınca da 2008 yılı yaz döneminde boşalan daireler için sıralamada yer alan isimlerin bizzat katılımlarının sağlanarak yine aynı sıralamaya göre gerçekleştirilecek kura çekimine göre adlarına konut tahsisi yapılması gerekirken bu kurala uyulmaksızın, 0cak/2008 ayından sonra Tokat İline atanan ve geldikleri yerde puan sıralaması yapılmayan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının dava konusu karar ile sıra cetveline dahil edilerek, adlarına konut tahsis edilmesinde ve sonuç itibarıyla de davacının adına konut tahsis edilmemesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Tokat Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet komisyonu Başkanlığı, dava konusu işlemde hukuka ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

23/09/1984 günlü 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği1 nin 8. maddesinde; görev tahsisli konutların tahsisine ilişkin usûl ve esaslar belirlenmiş 5. fıkrasıda ise; yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsisi talebinde bulunanların (2) sayılı cetvelde belirtilen sıra esas alınarak Yönetmeliğin ekli (4) sayılı cetvelindeki esaslara göre, kendi aralarında puanlamaya tabi tutulacağı kurala bağlanmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 14. maddesinde ikinci fıkrasında ise; "Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibarıyla, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir." hükmü, üçüncü fıkrasında da; "Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır." hükmü bulunmaktadır.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 2007 yılı yaz kararnamesiyle Tokat idare Mahkemesi' ne hakim (Üye) olarak atanan davacının, lojman talebiyle yapmış olduğu başvurusu üzerine, Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet komisyonu Başkanlığı'nın 16.1.2008 günlü 2008/13 sayılı kararıyla, 2008 yılı içinde Tokat Adliye lojmanlarından boşalacak dairelere esas olmak üzere en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralamada davacının 3. sırada yer aldığı ancak davacıya bu sıralama uyarınca lojman tahsisi yapılmadan, 2008 yılı yaz kararnamesiyle Tokat İline (merkez) atanan Hakimler ile Cumhuriyet Savcılarının da lojman talebinde bulunmaları üzerine, 16.1.2008 günlü 2008/13 sayılı kararda bulunan Hakimlerle birlikte yeni atananların da (toplam 11 kişi) dava konusu edilen işlemle topluca puan sıralamasına tabi tutulmaları sonucu, boşalan üç dairenin ilk üç sıradaki personele tahsis edildiği, davacının ise yeni oluşan sıralamada ilk üç arasında yer almayıp adına lojman tahsis edilmemesi üzerine, temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 8. maddesinde görev tahsisli konutların tahsis şekli düzenlenmiş olup, maddenin 5. fıkrasında, yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde talepte bulunanların kendi aralarında puanlamaya tabi tutulacakları açıklanmıştır. Bu husus, konut taleplerinin değerlendirilmesindeki ana ilkenin puanlama olduğunu göstermektedir. Daha açık ifadeyle, talebe göre yetersiz sayıda konutun varlığı halinde önce puanı yüksek olanlara tahsis yapılması asıldır. Yönetmeliğin 14. maddesindeki düzenleme ise, puanlamanın Ocak ayı itibarıyla yapılıp liste hazırlanacağına ilişkindir.

Konut taleplerinin bu listeye göre karşılanması öngörülmüş ise de, aynı maddede başka yerden tayinen gelenlerden, eski görev yerlerindeki konut tahsisi talebinde bulunup da konut tahsis edilmeyenlerin bulundukları son görev itibarıyla yeniden puanlamaya tabi tutulup o yılın sıra cetveline eklenecekleri de belirtilmiştir.

Bu hükümlerin de ana ilke olan puanlama göz önünde bulundurularak yorumlanması gerekir. Dolayısıyla, geldikleri yerde konut olmadığı için tahsis talebi yöneltmeyen veya konutta oturduğu için zaten talepte bulunması söz konusu olmayan, ya da kendi evinde ya da eşinin kurumuna ait lojmanda oturduğundan talepte bulunmayanların yeni görev yerlerinde izleyen Ocak ayını bekleyeceklerini öne sürmek puanlama ilkesini göz ardı etmek olur.

Konut tahsisinde puanlama esas olduğuna göre, tahsis tarihinde talepte bulunanların tümünün puanlandırılması zorunludur. Maddenin lafzi yorumlanması suretiyle, yalnızca geldikleri yerde listede bulunanların sıraya eklenip diğerlerinin eklenmemesi, konut dağıtım ilkelerine uygun olmadığı gibi hak ve nasafet ilkesiyle de bağdaşmaz.

Dava konusu işlem tesis edilirken, başka yerden atama suretiyle gelenler ile Ocak ayındaki listede yer alanların birlikte puanlamaya tabi tutulmaları suretiyle, netice itibarıyla konut dağıtımının ana ölçütü dikkate alınarak yapılan tahsis işleminde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Sivas Bölge idare Mahkemesince verilen 30.1.2009 günlü, E:2008/250, K:2009/20 sayılı kararın 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 26.12.2011 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Hukuk ve usule uygun olan Sivas Bölge İdare Mahkemesi kararının aynen onanması gerektiği görüşüyle bozma kararına katılmıyoruz.

http://www.memurlar.net/haber/334162/#.UQ90sGepbyU

Memurlar.Net - Özel
banner229
Son Güncelleme: 04.02.2013 10:45
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol