banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
18 Aralık 2013 Çarşamba 23:41
Danıştay Kanunu Tasarısı bazı değişikliklerle kabul edildi

TBMM - ALİ HAKAN DER

Danıştay Kanunu'nda değişiklik yapan tasarıda, kamuoyunda tartışmalara neden olan, "karar düzeltme isteminde yürütmenin durdurulmasına ve duruşma yapılmasına karar verilemeyeceğine" ilişkin düzenleme tasarı metninden çıkarıldı. 

TBMM Adalet Alt Komisyonu, bazı değişikliklerle kabul ettiği Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na ilişkin raporunu tamamladı. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu üyelerinin görev süresi 6 yıldan 4 yıla düşürülürken, görevlendirmeyi Başkanlık Kurulu'nun yapması ve görev süresi dolan üyenin yeniden seçilmesine imkan tanınması benimsendi. Böylece Vergi Dava Daireleri Kurulu ile İdari Dava Daireleri Kurulu üyelerinin görev süreleri ve görevlendirilme şekilleri eşitlenmiş oldu. 

Tasarıdaki, "Ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerle uygulama işlemlerine karşı aynı dilekçeyle dava açılamaz" hükmü, metninden çıkarıldı. 

İdari yargıda ivedi yargılama usulü getiren tasarının ilk halindeki, açılan bir davada 15 gün içinde yapılacak savunmanın uzatılamayacağına ilişkin düzenleme, savunmanın bir defalığına 15 gün uzatılmasına imkan verecek şekilde değiştirildi. Verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurma süresi de bir haftadan iki haftaya uzatıldı. 

Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz kararlarına karşı karar düzeltme isteminde yürütmenin durdurulmasına ve duruşma yapılmasına karar verilemeyeceğini öngören düzenleme de tasarıdan çıkarıldı. 

Danıştay'a alınması öngörülen tetkik hakimi sayısında da artış yapıldı. Buna göre daha önce 100 tetkik hakimi alınması öngörülürken, bu sayı 150'ye çıkarıldı. Böylece Danıştay'a ihdas edilen kadro sayısı 1 daire başkanı ve 31 üyeyle birlikte 182'ye yükselmiş oldu.

AA
Son Güncelleme: 18.12.2013 23:45
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177