banner200
banner222
25 Nisan 2013 Perşembe 10:38
‘Çözümün ve barışın değil hukuksuzluğun karşısındayız’
banner188
banner213
banner230
Saygı ÖZTÜRK

AKP sürece destek vermediğimizi söylüyor. Çünkü tutmazsa fatura bize kesilecek CHP Lide­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu sa­na­yi­ci­nin, iş ada­mı­nın ve es­na­fın nab­zı­nı tut­ma­ya de­vam edi­yor. Da­ha ön­ce Bur­sa, Ada­na, Ma­lat­ya, Kay­se­ri ve Ga­zi­ate­p’­e gi­de­rek bu il­le­rin sa­na­yi ve ti­ca­ret oda­la­rıy­la gö­rü­şen Kı­lıç­da­roğ­lu dün de Trak­ya­’nın en bü­yük sa­na­yi mer­kez­le­ri­nin bu­lun­du­ğu Te­kir­da­ğ’­ı zi­ya­ret et­ti. Te­kir­dağ Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Oda­sı­’n­da böl­ge­nin so­run­la­rı­nı din­le­yen CHP Li­de­ri ar­dın­dan da Çer­kez­köy ve Çor­lu­’ya uğ­ra­dı. SÖZ­CÜ­’ye de ko­nu­şan Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun de­ğer­len­dir­me­- le­ri­nin sa­tır baş­la­rı şöy­le:

Fa­tu­ra CHP’­ye ke­si­le­cek

CHP’­nin çö­zü­mün kar­şı­sın­da ol­du­ğu­nu söy­le­mek en bü­yük hak­sız­lık­tır. Baş­ba­kan Er­do­ğan ma­lum med­ya­sı­nı da kul­la­na­rak san­ki “CHP ba­rı­şın kar­şı­sın­day­mı­ş” gi­bi bir al­gı oluş­tu­ru­yor. Bu­nu yap­ma­da­ki ama­cı sü­reç ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­la­nır­sa fa­tu­ra­yı CHP’­ye kes­mek­tir. TBMM’­de ku­ru­lan Çö­züm Sü­re­ci­ni De­ğer­len­dir­me Ko­mis­yo­nu­’na üye ver­me­dik. Çün­kü bu ko­mis­yon­ AK­P’­nin da­yat­ma­sı ve em­ri­va­ki­le­riy­le oluş­tu­rul­du. Biz ba­rı­şın, çö­zü­mün kar­şı­sın­da ol­sak baş­ka ül­ke­ler­de çö­züm sü­re­ci­ni araş­tı­rır mı­yız? CHP ola­rak, IRA’­nın çö­züm sü­re­ci­ni in­ce­le­dik. Şim­di de Gü­ney Af­ri­ka­’da­ki çö­züm sü­re­ci­ni in­ce­le­mek için dü­zen­le­nen prog­ra­ma iki mil­let­ve­ki­li­miz­le ka­tı­la­ca­ğız.

Bu işi va­li­le­re yı­ka­cak­lar

BDP ön­ce­ki gün, “Çe­kil­me 25 Ni­sa­n’­da baş­la­ya­ca­k” di­ye açık­la­ma yap­tı. Bu açık­la­ma­dan ön­ce de kü­çük grup­la­rın çe­kil­me­ye baş­la­dı­ğı yö­nün­de ha­ber­ler çık­tı. Çe­kil­me baş­la­dı mı, baş­la­ya­cak mı, ger­çek­ten çe­kil­me ola­cak mı? Bun­la­rı kim­se bil­mi­yor. Baş­ba­kan ‘Pa­zar­lık ya­pıl­ma­dı, ödün ve­ril­me­di­’ di­yor. Öy­ley­se iyi bir olay. An­cak kim­se ne olup bit­ti­ği­ni bil­mi­yor. Bu sü­re­cin be­de­li ne­dir, ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da han­gi pa­zar­lık­lar ya­pıl­mış­tır kim­se­nin ha­be­ri yok. An­la­şı­lan o ki; bu işi va­li­le­rin üze­ri­ne yı­ka­cak­lar.

So­ru­lar ob­jek­tif de­ğil

AKP ar­dı ar­dı­na ka­mu­oyu yok­la­ma­la­rı açık­lı­yor. Top­lu­mun bü­yük bö­lü­mü­nün sü­re­ci des­tek­le­di­ği­ni du­yu­ru­yor. Bun­lar ob­jek­tif ol­ma­yan an­ket so­nuç­la­rı­dır. Siz kal­kıp da “Ba­rış is­ti­yor mu­su­nu­z” der­se­niz, bı­ra­kın hal­kın yüz­de 60’ı­nı her­hal­de yüz­de 100’ü “e­ve­t” di­ye­cek­tir. So­ru­yu bu şe­kil­de so­rar­sa­nız ta­bi­i ki bu ya­nı­tı alır­sı­nız. İn­san­lar me­rak edi­yor. PKK’­ya, Apo­’ya ne ve­ril­di? Bi­zim ta­ba­nı­mız da çö­zü­me, ba­rı­şa de­ğil, AK­P’­nin da­yat­ma­sı­na, yön­te­mi­ne, hu­kuk­suz­lu­ğu­na tep­ki gös­te­ri­yor.

Si­ya­set­çi­ye şan­taj ya­kış­maz

Bi­li­yor­su­nuz da­ha ön­ce TBMM’­de Yol­suz­luk­la­rı Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu ku­rul­du. Baş­ba­kan o ko­mis­yo­nun dö­ne­min­de hiç sor­gu­la­ma­yan 2001 kri­zi­ni şim­di gün­de­me ge­ti­rip MHP Li­de­ri Bah­çe­li üze­rin­den rest çe­ki­yor. Ada­ma so­rar­lar bu­gü­ne ka­dar ne­re­dey­din? Şim­di bu­nu gün­de­me ge­tir­me­nin adı şan­taj­dır. Si­ya­set­çi­ye şan­taj ya­kış­maz.

Re­jim de­ği­şik­li­ği is­ti­yor

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın baş­kan­lık sis­te­mi da­yat­ma­sı, ye­ni Ana­ya­sa sü­re­ci­ni cid­di öl­çü­de sa­bo­te et­miş­tir. AK­P’­nin ku­rul­du­ğu ta­rih­ten bu ya­na açık­la­dı­ğı se­çim bil­dir­ge­le­ri­ne ba­kın. Hiç­bi­rin­de “baş­kan­lık sis­te­mi­” di­ye bir ifa­de bu­la­maz­sı­nız. Ama şim­di tek adam ol­mak için böy­le bir da­yat­ma­nın içi­ne gir­miş­tir. Bu­nun adı re­jim de­ği­şik­li­ği­dir.

banner229
Son Güncelleme: 25.04.2013 11:12
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol