banner200
banner235
banner225
04 Şubat 2014 Salı 11:22
Başbakan Erdoğan: Tutuklulukta üst sınırı 5 yıla indiriyoruz
banner188
banner213
banner230
 Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğanAl­man­ya­’ya ha­re­ke­ti ön­ce­si İs­tan­bul Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’n­da ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Te­mas­la­rıy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­nın ar­dın­dan ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Er­do­ğan, ön­ce­ki gün Dol­ma­bah­çe Ça­lış­ma Ofi­si­’n­de kur­may­la­rıy­la yap­tı­ğı de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­nin içe­ri­ği­ni so­rul­ma­sı üze­ri­ne şun­la­rı söy­le­di:

‘EN HA­YA­Tİ OLA­NI­’

“Bi­zim 3 pa­ke­ti­miz da­ha var. Bun­lar İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı,Ada­let Ba­kan­lı­ğı ve şef­faf­laş­may­la il­gi­li. Özel yet­ki­li mah­ke­me­le­ri sü­rat­le kal­dır­ma dü­şün­ce­sin­de­yiz. TMKile il­gi­li ye­ni dü­zen­le­me­miz var. Ama bu­ra­da en ha­ya­ti olan şu ola­cak­tır; Tu­tuk­lu­luk sü­re­si da­ha ön­ce 10 yıl­dan 7,5 yı­la in­di­ril­miş­ti. Biz dün yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma ile bu­nu 5 yı­la in­di­ri­yo­ruz. Mec­li­s’­ten bu­nun da çık­ma­sıy­la yüz­ler­ce, bin­ler­ce in­san is­ti­fa­de ede­cek.”

Er­do­ğan, se­çim an­ket­le­riy­le il­gi­li so­ru­ya da ya­nıt ver­di. Er­do­ğan, ba­zı an­ket­le­re tep­ki gös­te­re­rek, “Bu an­ket­ler pa­ra­lel ya­pı­lan­ma an­ket­le­ri­dir. Dün­ya­nın bir ucun­da du­rup da Tür­ki­ye yö­ne­til­mez. Çı­kar­sın ge­lir­sin ne ya­pa­cak­san bu­ra­da ya­par­sın. Bu­gün Al­man­ya se­ya­ha­tim var. Cu­ma gü­nü So­çi­’ye gi­de­ce­ğim. Bun­dan son­ra ta­ma­men ara­zi­de­yiz. Mey­dan­lar ko­nu­şa­cak. Bi­zim her ay 4 ta­ne an­ke­ti­miz var. Adım­la­rı­mı­zı bun­la­ra gö­re ata­rız. Biz ha­ya­li pro­je­ler­le de ko­nuş­mu­yo­ruz, yap­tık­la­rı­mız­la ko­nu­şu­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

MÜŞTEREK ÇALIŞIYORSUNUZ

Za­man Ga­ze­te­si mu­ha­bi­ri­nin “17 Ara­lı­k’­ta İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın baş­lat­tı­ğı ope­ras­yon­dan 8 ay ön­ce Mİ­T’­in si­ze bir ra­por sun­du­ğu med­ya­ya yan­sı­dı. Şu an­da tu­tuk­lu bu­lu­nan Rı­za Sar­ra­f’­ın söz ko­nu­su ba­kan­lar­la iliş­ki­de ol­du­ğu, Mİ­T’­in de bu yön­de si­zi uyar­dı­ğı, iliş­ki­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı du­ru­mun­da hü­kü­met aley­hi­ne kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin bir ra­por yan­sı­dı. Böy­le bir ra­por si­ze su­nul­du mu­” şek­lin­de­ki so­ru­su üze­ri­ne Er­do­ğan, Mİ­T’­in uya­rı de­ğil, tes­pit yap­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Er­do­ğa­n’­ın “Mİ­T’­in bu tür ra­por­la­rı­na nü­fuz ede­bi­le­cek ka­dar pa­ra­lel ya­pı­nın tem­sil­ci­si du­ru­mu­na dü­şü­yor­su­nu­z” de­me­si üze­ri­ne so­ru­yu so­ran ga­ze­te­ci, söz ko­nu­su ra­po­run Ta­raf Ga­ze­te­si­’n­de ya­yın­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Bu­nun üze­ri­ne ise

Baş­ba­kan Er­do­ğan, şöy­le ko­nuş­tu:

“Müş­te­rek ça­lı­şı­yor­su­nuz da onun için. Bu ka­dar açık net her şey or­ta­da. Mİ­T’­in ra­po­ru­nu bi­le­cek ka­dar, ona nü­fuz ede­cek ka­dar pa­ra­lel ya­pı. Müş­te­rek ça­lı­şı­yor­su­nuz söy­le­me­di­ği­ni­zi söy­let­ti­ri­yor­su­nuz ve baş­ka­la­rı­na da bu­nu yap­tı­rı­yor­su­nuz. Ta­bi sen de­ğil, pat­ron­la­rı­nız, bu şe­kil­de de bu iş­le­re nü­fuz et­me yo­lu­na gi­di­yor­su­nuz. Mİ­T’­in bu tür bel­ge­le­ri­ne na­sıl nü­fuz edi­yor­lar aca­ba, na­sıl bun­lar ele ge­çi­ri­li­yor?

‘NA­DİM OL­MA­SI LA­ZI­M’

Baş­ba­kan Er­do­ğan, es­ki Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar ile gö­rü­şe­rek, is­ti­fa­sı­na yö­ne­lik ik­na et­ti­ği id­di­ala­rı­nın so­rul­ma­sı üze­ri­ne de şun­la­rı söy­le­di: “Gö­rüş­me yap­tım ama be­nim ik­na gi­bi bir gay­re­tim söz ko­nu­su de­ğil çün­kü Er­do­ğan Bey ik­na edi­le­cek bir kar­de­şi­miz, bir ar­ka­da­şı­mız de­ğil ki. Be­nim­le 20-25 yıl­lık geç­mi­şi olan bir ar­ka­da­şı­mız ve bu geç­miş­te ne­re­den ne­re­ye bir­lik­te na­sıl yü­rü­dü­ğü­müz bel­li. Ora­da kul­lan­mış ol­du­ğu yan­lış bir ifa­de­yi dü­zelt­mek onun gö­re­vi­dir. Onun için de ik­na gay­re­ti içe­ri­si­ne gir­mem ge­rek­mez. Onun na­dim ol­ma­sı la­zım, piş­man ol­ma­sı la­zım, olay bu.”

Yasalaşırsa kimler tahliye edilecek?

Başbakan Erdoğan’ın hazırlanmakta olduğunu söylediği tutukluluk süresini 5 yılla sınırlandırılacak yasa ile uzun süredir devam eden Ergenekon gibi davalarda tutuklu olan ve cezaları kesinleşmemiş sanıkların tahliyesinin önü açılacak. Tasarı yasalaştığı taktirde tahliye edilecek Ergenekon sanıkları arasında gazeteci Tuncay Özkan, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Sevgi Erenerol, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Doğu Perinçek, Emniyet eski Özel Hareket Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Danıştay sanığı Alparslan Arslan, Sedat Peker, yazar Ergün Poyraz gibi isimler bulunuyor.

BUGÜN GAZETESİ
banner229
Son Güncelleme: 04.02.2014 11:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol