banner200
banner222
24 Nisan 2014 Perşembe 10:00
Başbakan Erdoğan: Ergenekon'la biz mücadele ettik
banner188
banner213
banner230
Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu. 1 Ma­yıs kut­la­ma­la­rı­na iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Er­do­ğan, “E­mek­çi gö­rün­tü­sü al­tın­da kar­deş­li­ğe kas­tedilme­si­ni ka­bul­le­ne­me­yiz. ‘E­mek ve Da­ya­nış­ma Gü­nü’­nü kut­lu­yo­ru­m’ di­ye­rek so­kak­ta­ki in­sa­na, es­na­fa za­rar ve­ril­me­si­ni si­ne­ye çe­ke­me­yi­z” de­di. “Tüm sen­di­ka­la­ra  STK’­la­ra ses­le­ni­yo­ru­m” di­yen Er­do­ğan, “İs­tan­bu­l’­da mi­ting ya­pı­la­cak yer­ler bel­li­dir. Bu se­ne son ola­rak Ka­dı­köy mi­ting ala­nı ola­rak mü­sa­ade edil­di. Fa­kat, bun­dan son­ra Ka­dı­kö­y’­de de mi­ting ya­pıl­ma­ya­cak. Tak­si­m’­den bir de­fa ümi­di­ni­zi ke­sin. Ge­lin, bu­yu­run Ye­ni­ka­pı, ora­sı de­ğil Mal­te­pe bu­yu­run ora­da ya­pın ama bu­ra­da dev­let­le bir ge­ri­li­me lüt­fen gir­me­yi­n” di­ye ko­nuş­tu.

Er­do­ğan, yol­suz­luk ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da ya­sal ola­rak din­len­di­ği id­di­a edi­len ve in­ter­net­te ya­yın­la­nan ses ka­yıt­la­rı­na iliş­kin de “­Cum­hur­baş­ka­nı­’nın da be­nim de, Ge­nel­kur­may baş­ka­nı­nın şan­taj ka­se­ti bun­lar­da var. ‘Be­nim­le il­gi­si var­sa çı­kın açık­la­yı­n’ de­dim. Şah­sım­la ala­ka­lı ara­dık­la­rı­nı bu­la­ma­dı­lar. Be­nim ba­kan­la­rım­la, eşim­le ve­ya ço­cu­ğum­la yap­tık­la­rı­mı ve­re­bil­di­le­r’­’ de­di.    

Ergenekon’la mücadele ettik

Baş­ba­kan Er­do­ğan, bü­tün fai­li meç­hul­le­rin üs­tü­ne ka­rar­lı­lık­la git­tik­le­ri­ni sa­vun­du. “Kah­ra­man­ma­raş, Si­vas, Ço­rum, Ga­zi Ma­hal­le­si olay­la­rı­nı ay­dın­lat­mak için sa­mi­mi gi­ri­şim­ler­de bu­lun­duk. 1 Ma­yıs 1977 Tak­sim olay­la­rı­nın ay­dın­la­tıl­ma­sı da her za­man bi­zim gay­re­ti­miz ol­du­” di­yen Er­do­ğan şöy­le de­vam et­ti:

“Bü­tün bu gi­ri­şim­ler­de kar­şı­mız­da sta­tü­ko par­ti­si CHP’­yi, sta­tü­ko­nun STK’­la­rı ve sen­di­ka­la­rı­nı bul­duk. Biz, Er­ge­ne­kon te­rör ör­gü­tüy­le kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le eder­ken CHP ve onun yan­daş­la­rı Er­ge­ne­ko­n’­un avu­kat­lı­ğı­nı ya­pı­yor­du. Biz, Tür­ki­ye­’nin ya­kın ta­ri­hin­de­ki ka­ran­lık olay­lar ay­dın­lan­sın di­ye ça­lı­şır­ken bi­ri­le­ri ıs­rar­la sta­tü­ko­yu, ve­sa­ye­ti sa­vun­du­lar, ka­ran­lık olay­la­rın üze­ri­ni ört­me­ye ça­lış­tı­lar.”

ÇETİN ÇİFTÇİ - BUGÜN GAZETESİ
banner229
Son Güncelleme: 24.04.2014 10:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol