banner200
banner235
banner225
08 Ekim 2012 Pazartesi 10:12
Bakan helikopterine PKK füzesi
banner188
banner213
banner230
PKK, intikam için Bakan Şahin’in bulunduğu helikopteri SA-7 füzesiyle düşürmek istedi. Füzeleri “flare sistemi” bertaraf etti.

Hak­ka­ri böl­ge­sin­de “kur­ta­rıl­mış böl­ge­” oluş­tur­mak için tüm güç­le­ri­ni or­ta­ya ko­yan, gü­ven­lik güç­le­ri ta­ra­fın­dan bü­yük dar­be­ler in­di­ri­len bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü, İçiş­le­ri Ba­ka­nı İd­ris Na­im Şa­hi­n’­i he­def seç­ti. Ari­fe gü­nü Hak­ka­ri­’ye gi­den, bay­ram na­ma­zı­nı bu il­de kı­lan Şa­hi­n’­in, bü­yük bir teh­li­ke at­lat­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ba­kan Şa­hin, Özel Ha­re­kat Dai­re Baş­ka­nı Ce­mil Ton­bul ve Te­rör­le Mü­ca­de­le Da­ire­si Baş­ka­nı Ci­han­gir Çe­lik, Skorsky S-70 he­li­kop­te­ri­ne bin­di.

PKK’­lı ha­in­ler Şem­din­li­’ nin Irak sı­nı­rı­na ya­kın ke­si­min­de he­li­kop­te­re fü­ze at­tı an­cak isa­bet et­me­di. Sal­dı­rı sı­ra­sın­da Ba­kan Şa­hin ile üst dü­zey em­ni­yet mü­dür­le­ri so­ğuk­kan­lı dav­ran­dı. Bir yet­ki­li, “A­tı­lan fü­ze ya da ro­ket he­li­kop­te­re te­ğet geç­ti­” de­di.

KAMUOYUNDAN GİZLENDİ

Ira­k’­ın Ku­ze­yin­den atı­lan SA-7 fü­ze­le­ri VIP di­zayn­lı Skorsky he­li­kop­ter­de­ki ak­tif ve pa­sif ön­le­me sis­te­mi sa­ye­sin­de ber­ta­raf edil­di. Yer­den atı­lan fü­ze­le­ri IR sup­pres­sor (kı­zıl öte­si bas­tı­rı­cı) sis­tem anın­da tes­pit et­ti. De­ne­yim­li po­lis pi­lot­lar, bir­kaç sa­ni­ye için­de “f­la­re­” atı­şı­nı ya­pa­rak fü­ze sal­dı­rı­sın­dan kur­tul­du. Isı­ya kar­şı du­yar­lı fü­ze­le­ri, ha­va­i fi­şe­ği an­dı­ran ışık­la­rla vu­ra­rak in­fi­lak et­tir­diler. Fü­ze­li sal­dı­rı PKK’­nın pro­pa­gan­da­sı­na dö­nüş­me­me­si için ka­mu­oyun­dan giz­len­di.

Ha­va­cı­lık Da­ire­si­’nin en­van­te­rin­de bu­lu­nan 5 adet Skorsky S-70 he­li­kop­te­rin iki­sin­de fü­ze ön­le­me sis­tem­le­ri bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. 1,5 mil­yon do­lar olan sis­tem­de, ra­dar ika­zı, ra­dar ka­rış­tı­rı­cı, IR sup­pres­sor, IR jam­mer, fla­re ile chaff yer alı­yor.

SA-7 FÜZELERİ

Bakanın içinde bulunduğu helikopteri düşürmek için kullanılan SA-7 füzelerinin özellikleri şöyle;
Rus yapımı, karadan havaya güdümlü.
Etkili menzil 2.800 metre.

Savaş uçakları ve helikopterlere karşı etkili
Atış hızı saniyede 25 füze.

HAİNLERDE 90 ADET VAR

Genelkurmay Başkanlığı’nın raporuna göre bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın elinde 80-90 adet SA-7 ile 5 adet Stinger füzesi bulunuyor. SA-7 füzelerinden 20’sinin çalışır durumda olduğu ve Kandil Dağı’ndaki kamplarda yer aldığı belirtilirken, Stinger füzelerinden iki tanesinin aktif olduğu belirtildi.
banner229
Son Güncelleme: 08.10.2012 10:13
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol