banner200
banner222
27 Ocak 2013 Pazar 15:20
Bağ-Kur’lular dikkat!
banner188
banner213
banner230
1980-2000 YILLARI DÖNEMİNİ BAĞ-KUR’A SAYDIRABİLİR MİYİM?

01.01.1975 ta­ri­hin­de SSK kap­sa­mı­na gir­dim. 26.09.1980 ta­ri­hin­de ti­ca­ri fa­ali­ye­te baş­la­dım an­cak Bağ-Ku­r’­a ka­yıt yap­tır­ma­dım. 2000 yı­lı 10. ayın­da re’­sen Bağ-Kur kap­sa­mı­na alın­dım, 1980 ile 2000 ara­sın­da­ki gün­le­rim si­lin­di. Ge­ri öde­me im­ka­nım var mı? Bu ve­ri­le­re gö­re as­ker­lik borç­lan­ma­mı yap­sam da­hi ne za­man emek­li ola­bi­li­rim? (Ay­han Oru­cak) 

02.08.2003 ta­ri­hin­de mül­ga 1479 sa­yı­lı Bağ-Kur Ka­nu­nu­nun ge­çi­ci 18. mad­de­siy­le, si­zin gi­bi Bağ-Kur kap­sa­mın­da si­gor­ta­lı­lık ni­te­li­ği ta­şı­dık­la­rı hal­de 04.10.2000 ta­ri­hi­ne ka­dar ka­yıt ve tes­ci­li yap­tır­ma­mış olan si­gor­ta­lı­la­rın  si­gor­ta­lı­lık hak ve mü­kel­le­fi­yet­le­ri 04.10.2000 ta­ri­hin­den iti­ba­ren baş­la­tıl­dı. Di­ğer bir de­yiş­le, söz ko­nu­su ki­şi­ler 04.10.2000 ta­ri­hi iti­ba­riy­le Bağ-Kur si­gor­ta­lı­sı sa­yıl­dı­lar. An­cak 02.08.2003 ta­ri­hin­den iti­ba­ren al­tı ay için­de Bağ-Ku­r’­a baş­vur­mak ve 20.04.1982-04.10.2000 ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki ver­gi ka­yıt­la­rı­nı bel­ge­le­mek ve bel­ge­le­dik­le­ri sü­re­le­re iliş­kin prim borç­la­rı­nı bir yıl için­de öde­mek kay­dıy­la bu sü­re­le­rin si­gor­ta­lı­lık sü­re­si ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si­ne im­kan sağ­lan­dı.
Siz de re’­sen Bağ-Kur kap­sa­mı­na alın­dı­ğı­nız dö­nem­de bu hak­tan ya­rar­la­na­bi­lir­di­niz. Bu­gün
iti­ba­riy­le, 20.04.1982- 04.10.2000 ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki dö­ne­me iliş­kin prim­le­ri öde­ye­rek bu sü­re­le­ri si­gor­ta­lı­lık sü­re­si ola­rak ka­zan­ma­nız müm­kün de­ğil.  Bağ-Ku­r’­dan ön­ce­ki SSK kap­sa­mın­da prim öde­me gün sa­yı­nı­zı ve borç­la­na­bi­le­ce­ği­niz as­ker­lik sü­re­si­ni be­lirt­me­di­ği­niz­den Bağ-Kur sta­tü­sün­den emek­li­li­ği­niz için ge­re­ken ya­şı­nı­zı söy­le­ye­mi­yo­rum, an­cak nor­mal emek­li­lik için 25 tam yıl (9000 gün) yaş­tan emek­li­lik için ise 15 tam yıl (5400 gün) prim öde­miş ol­ma­nız ge­re­ki­yor.

01.01.1975 si­gor­ta baş­lan­gı­cı­nı­za gö­re 08.09.1999 ta­ri­hi iti­ba­riy­le si­gor­ta­lı­lık sü­re­niz 23 yıl­dan faz­la ol­du­ğun­dan, es­ki hü­küm­le­re ta­bi ola­rak, ya­ni 5000 prim gü­nüy­le 4/a (SSK) sta­tü­sün­den emek­li ol­ma­nız müm­kün. An­cak bu­nun için son ye­di yıl­lık prim öde­me sü­re­si için­de da­ha çok 4/a kap­sa­mın­da prim öde­miş ol­ma şar­tı ge­re­ği, 4/a kap­sa­mın­da prim öde­me­ye baş­la­yıp en az 1260 gün prim öde­me­niz ge­re­ki­yor.

SGDP BENİ DE İLGİLENDİRİYOR MU? 

SSK emek­li­si­yim. Emek­li ol­duk­tan son­ra bir li­mi­ted şir­ket ku­ru­cu or­ta­ğı ve yö­ne­ti­ci­si ol­dum, şir­ket hiç bir fa­ali­yet­te bu­lun­ma­dan bir­kaç yıl son­ra (bun­dan 7-8 yıl ön­ce) ka­pan­dı. SSK’­ya des­tek pri­mi öde­mem ge­rek­ti­ği­ni bil­mi­yor­dum. Son gün­ler­de ko­nu edi­len du­rum be­ni de il­gi­len­di­ri­yor mu? (B. Ogan)
Şir­ket or­ta­ğı ol­du­ğu­nuz ve şir­ke­tin ka­pan­dı­ğı ta­rih­le­ri tam ola­rak ver­me­di­ği­niz­den, sos­yal gü­ven­lik des­tek pri­mi (SGDP) kap­sa­mın­da olup ol­ma­dı­ğı­nı­zı söy­le­ye­mi­yo­rum. An­cak si­ze şöy­le bir bil­gi ve­re­bi­li­rim. SSK ve Emek­li San­dı­ğı’n­dan emek­li olan ko­lek­tif, li­mi­ted ve adi ko­man­dit şir­ket or­tak­la­rı ile ano­nim şir­ket­le­rin ku­ru­cu or­tak­la­rı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si or­tak­la­rı 28.01.2004 ta­ri­hin­den iti­ba­ren SGDP kap­sa­mı­na alın­dı.
Or­ta­ğı ol­du­ğu­nuz li­mi­ted şir­ket 28.01.2004 ta­ri­hin­den son­ra ka­pan­dıy­sa, 28.01.2004 ta­ri­hi ile şir­ke­tin ka­pan­dı­ğı ta­rih ara­sın­da­ki dö­nem için, her ay Bağ-Kur 12. ge­lir ba­sa­ma­ğı­nın yüz­de 10’u ora­nın­da SGDP öde­-me­niz ge­re­ki­yor­du.

16 AY ASKERLİK BORÇLANMASIYLA EMEKLİLİK YAŞINIZ 49’A İNER

13.03.1966 do­ğum­lu­yum. 1986-1987 yıl­la­rı ara­sın­da as­ker­li­ği­mi yap­tım. 21.03.1988 ta­ri­hin­de SSK’­lı ola­rak işe baş­la­dım, 30.10.2003 ta­ri­hin­de iş­ten ay­rıl­dım. Yak­la­şık 5500 prim gü­nüm bu­lun­mak­ta­dır. Bu şart­lar­da as­ker­li­ği­mi ne ka­dar öder­sem emek­li ola­bi­li­rim, emek­li­lik ta­ri­him ne­dir? (Os­man Ayaz)

21.03.1988 yılı si­gor­ta baş­lan­gı­cıy­la 4/a (SSK) sta­tü­sün­den emek­li­lik için 25 yıl­lık si­gor­ta­lı­lık sü­re­si, 50 yaş ve 5375 prim gü­nü şart­la­rı­na ta­bi­si­niz.
16 ay as­ker­lik borç­lan­ma­sı ya­par­sa­nız yaş şar­tı­nız 49’a iner ve 49 ya­şı­nı­zı dol­du­ra­ca­ğı­nız 13.03.2015 ta­ri­hin­de emek­li­li­ğe hak ka­za­nır­sı­nız.

50 YAŞINIZI DOLDURDUĞUNUZDA EMEKLİLİĞE HAK KAZANIRSINIZ

3.1.1964 do­ğum­lu­yum. Ara­lık 1987’de ye­dek su­bay ola­rak 16 ay as­ker­lik yap­tım. 1996 yı­lın­da Bağ-Ku­r’­lu ol­dum, 2008 yı­lın­da iş­ye­ri­mi ka­pat­tım ve şu ana ka­dar SSK’­lı ola­rak ça­lı­şı­yo­rum. Ne za­man emek­li olu­rum. (No­yan Ak­su)

4/a (SSK) sta­tü­sün­den emek­li­lik için 25 yıl­lık si­gor­ta­lı­lık sü­re­si, 50 yaş ve 5375 prim gü­nü ile en az son 1260 gün 4/a (SSK) kap­sa­mın­da prim öde­miş ol­ma şart­la­rı­na ta­bi­si­niz. Son 1260 gü­nü 4/a kap­sa­mın­da ol­mak kay­dıy­la 5375 prim gü­nüy­le, 50 ya­şı­nı­zı dol­du­ra­ca­ğı­nız 03.01.2014 ta­ri­hin­de emek­li ol­ma­ya hak ka­za­nır­sı­nız.

SSK EMEKLİSİ KIZ ÇOCUĞU YETİM AYLIĞI ALABİLİR Mİ?

Ben 49 ya­şın­da SSK emek­li­si ba­ya­nım, bir tek ge­li­rim SSK’­nın ver­di­ği en dü­şük ma­aş­la ge­çin­me­ye ça­lı­şı­yo­rum. Ba­bam öle­li 30 yıl ol­du, o da SSK emek­li­si idi. Nor­mal­de sor­du­ğum­da, ben ba­ba­mın ma­aşı­nı ala­mı­yo­rum. Yal­nız bir­çok ki­şi “a­lı­nı­yo­r” gi­bi laf­lar edi­yor. Da­va aç fa­lan de­di­ler, doğ­ru­su­nu bil­mi­yo­rum, ge­li­rim kı­sıt­lı ol­du­ğu için ra­hat ha­re­ket ede­mi­yo­rum. İs­mi sak­lı (Rü­ya Lok­man)

Ve­fat eden SSK emek­li­si­nin kız ço­cu­ğu­na ye­tim ay­lı­ğı bağ­la­na­bil­me­si için ev­li ol­ma­ma­sı, ev­li ol­mak­la bir­lik­te son­ra­dan bo­şan­mış ve­ya dul kal­ma­sı­nın ya­nı sı­ra, sos­yal si­gor­ta­ya ve­ya emek­li san­dık­la­rı­na ta­bi bir iş­te ça­lış­ma­ma­sı, bu­ra­lar­dan ge­lir ve­ya ay­lık al­mı­yor ol­ma­sı ge­re­ki­yor.
SSK’­dan emek­li ay­lı­ğı al­dı­ğı­nız­dan, SSK emek­li­si ba­ba­nız­dan ye­tim ay­lı­ğı ala­maz­sı­nız. Boş ye­re da­va aç­ma­nı­za ge­rek yok. Ba­ba­nız Emek­li San­dı­ğı emek­li­si ol­say­dı o za­man ba­ba­nız­dan ye­tim ay­lı­ğı ala­bi­lir­si­niz.
STAJDA VERİLEN SİGORTA NUMARASININ FAYDASI OLMAZ

Ben Ti­ca­ret Mes­lek Li­se­si Me­zu­nu­yum. 04.07.2007 ta­ri­hin­den bu­gü­ne  Şe­ker­ban­k’­da ça­lış­mak­ta­yım. Li­se za­ma­nın­da Ga­ran­ti Ban­ka­sı’n­da 3 ay staj gör­düm. Staj sı­ra­sın­da oku­lum 1998 yı­lın­da si­gor­ta nu­ma­ra­sı ver­di.
Bu ve­ri­len si­gor­ta nu­ma­ra­sı­nın ba­na emek­li­lik ya­şı ile il­gi­li bir fay­da­sı olur mu? Çün­kü sa­hip ol­du­ğum SSK nu­ma­ra­sı­na prim öde­me­si ya­pıl­ma­mış­tır. Bu nu­ma­ra­yı na­sıl ak­tif ha­le ge­ti­re­bi­li­rim? (Ser­kan Ka­ya)

Staj dö­ne­min­de sa­de­ce kı­sa va­de­li si­-gor­ta kol­la­rı­na prim öde­nir. Emek­li­lik için ge­re­ken ve uzun va­de­li si­gor­ta kol­la­rı ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ma­lul­lük, yaş­lı­lık ve ölüm si­gor­ta­la­rı­na prim öden­me­di­ğin­den, si­gor­ta baş­lan­gı­cı sa­yıl­maz. Do­la­yı­sıy­la staj dö­ne­min­de ve­ri­len si­gor­ta si­cil nu­ma­ra­sı­nın emek­li­lik ya­şı ile il­gi­li bir fay­da­sı ol­maz. Emek­li­lik şart­la­rı­nı­zın be­lir­len­me­sin­de si­gor­ta baş­lan­gı­cı­nız ola­rak 04.07.2007 ta­ri­hi esas alı­nır.

sözcü


Son Güncelleme: 27.01.2013 15:21
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol