banner200
banner235
banner225
30 Ağustos 2013 Cuma 11:42
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü
banner188
banner213
banner230

1-CUMHURİYET BAŞSAVCISI FETHİ ŞİMŞEK’E AİT GÖREVLER:
 1. Yönetim, temsil, adalet dairelerinin genel denetimi, temizliği, güvenliği, bakım ve 
onarımı ile yönetiminin gereklerini yapmak, yaptırmak.
2. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığını temsilen gerekli yazışmaları yapmak.
3. Merkez ve mülhakat hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu ile Adalet Bakanlığının izin ve talimatları doğrultusunda gerekli 
inceleme ve soruşturmaları yapmak, sonuçlandırmak.
4. Adalet Komisyonu ile gerekli diğer komisyon ve kurul toplantılarına katılmak.
5. İta amirliği görevini yapmak, adalet dairelerinin ihtiyaçlarına göre gerekli ödenekleri
temin etmek, bu ödeneklerin amacı doğrultusunda ve tasarruf ilkelerine riayet edilerek 
harcanması için gerekli işlemleri yapmak, yaptırmak.
6. Cumhuriyet Başsavcılığı kalemleri ve büroları ile diğer kalem ve büroları kontrol ve 
koordine etmek, Cumhuriyet Başsavcılığı personelinin görev yapacakları kalem, büro 
ve yerleri belirlemek.
7. Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben gelen gizli evrakların zarf açma ve havale 
işlemlerini yapmak. 
8. Gerekli gördüğü soruşturmaları yapmak ve davalarda iddia makamını temsil etmek 
veya ettirmek.
9. Ankara 1 ve 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ankara 1 ve 2 Nolu F Tipi 
Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu, 
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Çocuk Eğitimevi, Sincan Açık 
Ceza İnfaz Kurumu, Sincan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu ve Ankara Denetimli 
Serbestlik ve Yardım Merkezlerini bizzat ya da görevlendirdiği Cumhuriyet başsavcı 
vekili ve Cumhuriyet savcıları vasıtasıyla denetlemek.
10. Yürütülen soruşturmalar konusunda basın ile ilişkileri yönetmek, gerekli gördüğü 
takdirde soruşturmalar hakkında kamuoyunu bizzat ya da basın sözcülüğü aracılığı ile 
aydınlatmak veya bilgilendirmek amacıyla basın bildirisi yayınlamak.
11. Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ceza infaz kurumlarının denetim ve 
gözetimini yapmak veya yaptırmak.
12. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yerine getirilen hizmetlerin aksamadan ve süratle 
yürütülebilmesi için Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile belli 
aralıklarla toplantılar yapmak, Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları 
arasında gerekli koordine ve ahengi sağlayacak her türlü tedbiri almak.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 2
2- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ M.LEVENT TACER’E AİT GÖREVLER:
1. Zamanaşımı Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet 
savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen 
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında 
gereğini yapmak.
2. Sivil savunma programlarını özel talimat ve hükümleri dairesinde hazırlatmak, bu 
konuda gerekli tedbirleri almak.
3. Adalet sarayı kütüphanesi ayniyatının yönetmelik hükümleri dairesinde işlemesini 
sağlamak ve denetimini yapmak, kütüphane personelini denetlemek. 
4. Tercüme Bürosu işlemlerini denetlemek ve yürütmek, 
5. Baro Yönetim ve Disiplin Kurulunca verilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
tebliğ edilen disiplin soruşturmalarına ilişkin kararları incelemek, gerekli gördüğü 
kararlarla ilgili yasal yollara müracaat etmek.
6. Adliye lojmanlarının genel bütçeye giren bakım ve onarım işleri ile ilgilenmek. 
7. Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek,
8. Cumhuriyet savcıları Bülent EKER, Yücel ERKMAN, Erdoğan İSHAKOĞLU ve 
Beşir ÇİFTLİK tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve açılan 
davalara ait iddianameleri inceleyerek hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
9. Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
10. Cumhuriyet başsavcı vekili Hamza KELEŞ’in yokluğunda ona ait işlerin gereğini 
yapmak.
11. Cumhuriyet başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
3-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ KEMAL DEMİRDÖN’E AİT GÖREVLER:
1. Parlamenterler hakkındaki şikâyetler ile ilgili soruşturmaları yürütmek. 
2. Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu ile ilgili tüm 
işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini 
gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları 
incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak. 
3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adına mal ve hizmet alımları ile ilgili harcama 
yetkilisi olarak görev yapmak.
4. Suç Eşyası Yönetmeliğinin noksansız bir şekilde uygulanmasını ve konu ile ilgili 
Bakanlık genelgeleri ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 gün ve 32/33 
sayılı Suç Eşyası Olarak El Konulan Kültür Varlıkları İle İlgili Olarak Yapılacak İşler 
ifadeli yönetmelik ve genelgeye uyulmasını sağlamak, Adalet Emanet Dairesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 3
tarafından başka mahal ve mercilere gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına 
tevdi edilen eşya akıbetini belli aralıklarla aratmak, emanet dairesinin emniyetli ve 
hizmete elverişli hale getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak, görevli memurları 
sürekli denetim altında tutmak. 
5. Gelen Evrak Bürosu ve personeli ile Giden Evrak Bürosu (Posta Zimmet) ve Koli 
Memurluğunu denetimi altında bulundurmak. 
6. Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davalarda, davayı savunmaya yarar bilgi ve 
belgelerin temini ile Hazine vekilinin davadan haberdar edilerek takibini sağlamak. 
7. Ankara Noterliklerinin, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Bakanlık genelgeleri uyarınca 
her yıl Mayıs ayı içerisinde denetimlerinin Cumhuriyet savcılarınca yapılmasını ve 
raporların süresinde Bakanlığa ulaştırılacak şekilde hazır edilmesini sağlamak,
Ankara Noter Odası Yönetim ve Disiplin Kurulunca verilen ve Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına tebliğ edilen disiplin soruşturmalarına ilişkin kararları incelemek, 
gerekli gördüğü kararlarla ilgili yasal yollara müracaat etmek,
Noterlik kurulması, noterlerin izin, hastalık, teminat, yemin, devir-teslim vs. 
işlemlerini yerine getirmek. 
8. Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek,
9. Cumhuriyet savcıları Cengiz KÖKSAL, Derda GÖKMEN, Ali Alper SAYLAN ve 
Levent SAVAŞ tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına 
dair kararları inceleyerek hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
10. Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
11. Cumhuriyet başsavcı vekili Hüseyin GÖRÜŞEN’in yokluğunda ona ait işlerin gereğini 
yapmak.
12. Cumhuriyet başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
4-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ AHMET BERKE’YE AİT GÖREVLER:
1. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli 
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen 
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında 
gereğini yapmak. 
2. Çocuk İzlem Merkezi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı arasında koordinasyonu 
sağlamak ve Çocuk İzlem Merkezinde görevlendirilecek Cumhuriyet savcılarına 
ilişkin nöbet listelerini düzenlemek, ilgili birimlere iletmek ve nöbet hizmetlerinin 
aksamadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak. 
3. Tutuklu evrakları inceleyerek tutuklama taleplerinin 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi 
Yasasının 100–101. maddelerinde belirtilen yasal şart ve gerekçeleri kapsayıp 
kapsamadığı konusunu izlemek gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısını bilgilendirmek. 
4. Mahkemelerden ilgili makamlara gönderilmek üzere gelen dosyaları merciine iletmek 
ve Yargıtay’dan döndüğünde mahkemesine verilmesini sağlamak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 4
5. Adliye kreşi ile ilgili işlemleri yürütmek, tespit edilen aksaklık ve noksanlıkların 
giderilmesini temin etmek,
6. Kurum ve Birim Arşivleri Ayıklama ve İmha Komisyonları üyesi olarak bu birime ait 
görevlerin yerine getirilmesini sağlamak 
7. Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili işleri yapmak. 
8. Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek ve bu bürolarda görevli 
Cumhuriyet savcılarının nöbet listelerini düzenlemek, ilgili birimlere iletmek, nöbet 
hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.
9. Cumhuriyet savcıları Ahmet Adil KUBAT, Yakup Ünal DEMİR, Yeter GÜMÜŞ, 
İsmail AKDOĞAN, İsmail ŞAFAK, Zafer EDİŞ ve Selçuk KOCAMAN tarafından 
yazılan iddianame ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları inceleyerek, 
hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
10. Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
11. Cumhuriyet başsavcı vekili Harun KODALAK’ın yokluğunda ona ait işlerin gereğini 
yapmak.
12. Cumhuriyet başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
5- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ A.AYHAN ŞAN’A AİT GÖREVLER:
1. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli 
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen 
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında 
gereğini yapmak. 
2. Bilgi İşlem Müdürlüğünün iş, işlem ve çalışmalarını (UYAP dâhil) denetlemek, 
gerekli görülen her türlü işlemi yapmak veya yaptırmak, 
3. Avukat ve Noter Suçları İnceleme Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda 
görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak dağılımını gerçekleştirmek, açılan dava 
ve fezlekeleri incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak, avukat ve 
noterlerin görevlerinden doğan veya görevlerinin ifası sırasında işledikleri suçlar ile 
ilgili soruşturmaları düzenlemek. 
4. Cumhuriyet savcıları arasında genel çalışma yönergesinden kaynaklanan bürolararası 
görev ihtilafını muktezaya bağlamak. 
5. Giriş kapılarındaki kart uygulamasını periyodik aralıklarla denetlemek suretiyle adliye 
personelinin mesaiye devamını bizzat sağlamak, geçerli bir mazereti olmaksızın 
çalışma saatlerine riayet etmeyen personeli uyarmak, icap eden hallerde disiplin 
işlemlerini başlatmak, 
6. Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı tüm kalem ve bürolarda çalışan personeli 
Cumhuriyet başsavcısının talimatları doğrultusunda görev gereklerine uygun şekilde 
koordine etmek ve bürolar arası görevlendirmelerini yapmak, zabıt kâtiplerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 5
nöbet listelerini bizzat düzenleyerek ilgili birimlere iletmek ve nöbet hizmetlerinin 
aksamadan yürütülmesi için ihtiyaç duyulan tüm önlemleri almak. 
7. Hakimevi ve Adaletevi personeli ile ilgili tüm işleri yürütmek. 
8. Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden gelen tüm evrakların 
(Suçluların iadesi ile ilgili olanlar hariç) gereğini yapmak, bu Genel Müdürlükten 
gelen yazılar ile ilgili yapılan işlem sonucunda Bakanlığa yazılacak yazıları hazırlatıp 
parafe etmek, Mahkemeler ve İcra Müdürlükleri ile diğer birimler tarafından 
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden talep edilen hususlarla ilgili 
gelen cevabi yazıları ilgili birime aktarmak.
9. Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek,
10. Cumhuriyet savcıları Adnan ŞAHİN, Ali Murat SOYLU, Abdulkadir Cem GÖKMEN 
ve Mehmet ÖZGÜR tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuşturmaya yer 
olmadığına dair kararları inceleyerek, hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
11. Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
12. Cumhuriyet başsavcı vekili Zeki BAYRAK’ın yokluğunda ona ait işlerin gereğini 
yapmak.
13. Cumhuriyet başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
6-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ NURİ YİĞİT’E AİT GÖREVLER:
1. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli 
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen 
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında 
gereğini yapmak. 
2. Basın Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli 
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen 
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında 
gereğini yapmak.
3. 2802 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlilerinin 5326 Sayılı Kanun kapsamında kalan 
eylemleri ile ilgili evrakları muktezaya bağlamak. 
4. Kanun Yolları Bürosu ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesine nezaret etmek, gerekli 
gördüğü durumlarda bizzat kanun yoluna gitmek, kanun yolu denetimi maksadıyla 
mahkemelerinden Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen kararlara ilişkin “görüldü” 
işlemini yapacak büro Cumhuriyet savcıları arasında iş ve görev bölümü yapmak, 
infazla ilgili olanlar hariç, itiraz, yargılamanın yenilenmesi ve yasa yararına bozma 
gibi işlemlerle ilgili ceza mahkemelerine ait dosyaları bizzat inceleyerek ya da ilgili 
Cumhuriyet savcısına inceleterek konu hakkında görüş bildirilmesini sağlamak. 
5. Adli Tıp Grup Başkanlığına ait işleri takip etmek, sorunlarını çözmek ve birimler ile 
ilgili şikâyetleri değerlendirmek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 6
6. Kamuoyu ve medyanın ilgisini çeken Adalet Bakanlığınca izlenen önemli olaylarla 
ilgili açılan kamu davalarını takip etmek ve karara çıktığında iddianameyi tanzim eden 
Cumhuriyet savcısının da görüşünü alarak yasal süre içinde kanuni yollara 
başvurulmak üzere Cumhuriyet başsavcısını bilgilendirmek.
7. Yapılacak programa göre en az iki ayda bir olmak üzere “Yakalama, Gözaltına Alma 
ve İfade Alma Yönetmeliği” uyarınca nezarethaneleri bizzat denetlemek ve 
Cumhuriyet savcıları arasında bu konuda periyodik denetleme cetveli düzenlemek. 
8. Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek,
9. Cumhuriyet savcıları Banu Özenç İSLİM, Erdoğan AKTAŞ, Tansel ÜNAL ve 
Mustafa ŞAHİN tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuşturmaya yer 
olmadığına dair kararları inceleyerek, hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
10. Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
11. Cumhuriyet başsavcı vekili Şadan SAKINAN’ın yokluğunda ona ait işlerin gereğini 
yapmak.
12. Cumhuriyet başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
7-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ HÜSEYİN GÖRÜŞEN’E AİT GÖREVLER:
1. İlâmat ve infaz işlerini takip etmek, İlamât İnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım 
Merkezi Bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları arasında iş bölümü yaparak 
koordinasyonu sağlamak, lüzumu halinde büro Cumhuriyet savcıları ile mesleki 
toplantılar icra etmek ve büro Cumhuriyet savcıları tarafından verilen kovuşturmaya 
yer olmadığına dair kararlar ile açılan davalara ait iddianameleri inceleyerek hatalı 
görülenlerin gereğini yapmak.
2. İlâmat İnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Bürosunun sağlıklı bir şekilde 
çalışmasını temin için gerekli tüm önlemleri almak, personelin mesaiye riayetlerini 
sağlamak.
3. 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu 
ve 05.03.2013 tarihli Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği bağlamında Ankara 
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezine ilişkin iş, işlem ve görevleri yapmak.
4. İşyurtları Bürosu işlemlerini denetlemek ve yürütmek. 
5. Suçluların İadesi, Hükümlülerin Nakli (3002 Sayılı Yasadan doğan görevler), 
soruşturma ve kovuşturması devam etmekte olan yabancı ülkelerdeki gıyabi tutuklu ve 
yakalamalı kişiler ile ilgili işlemleri yapmak.
6. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görev, yetki ve sorumluk alanında bulunan,
Ankara 1–2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları,
Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu, 
Çocuk Eğitimevi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 7
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 
Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, 
Ankara Sincan 1–2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, 
Ankara Sincan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumlarının;
a) Başta Ankara 1 ve 2 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları olmak üzere 
fiziki koşulları, istiap haddi ve barındırdığı hükümlülerin yarattıkları 
sorunlar dikkate alınarak görülen aksaklıklarını gidermek, bu kurumları 
sürekli denetim altında bulundurmak, gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısına 
bilgi vermek suretiyle kurumların güvenliği ve disiplinini sağlamak için 
uygun göreceği önlemleri almak,
b) Ceza İnfaz Kurumlarının lüzum hissedilen yerlerinde sık sık mevzii 
aramalar yaptırmak, ayda bir yapılacak rutin aramalara bizzat nezaret etmek,
c) Ceza İnfaz Kurumlarının güvenliği ile ilgili sorunların tespiti ve çözüm 
önerileri bakımından cezaevi komutanlığı ve diğer ilgili birimlerle yapılacak 
toplantılara katılmak,
d) Ceza infaz kurumlarının mesai saatleri dışında da denetimini sağlamak 
açısından İlâmat İnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Bürosunda 
görevli Cumhuriyet savcılarının nöbet cetvelini düzenleyerek Cumhuriyet 
başsavcısının onayına sunmak,
e) Cezaevlerinde vuku bulan firar ve kurum disiplini ile güvenliğini tehdit eden 
diğer olaylar hakkında geciktirilmeksizin adli ve idari soruşturma açılmasını 
temin ederek yasal süreci takip etmek, önem arz eden konularda vakit 
kaybedilmeksizin Adalet Bakanlığına bilgi verilmesini sağlamak,
f) Cezaevleri için üç aylık toplu olayların önlenmesine dair plan uygulamaları 
yapmak ve belirsiz günlerde aramalar yapılmasını ve kurumlarda firar 
önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,
g) Ayda bir kez cezaevleri mevcutlarının kayıtlara uygunluğunu sağlamak 
amacıyla sayımlara bizzat nezaret ederek tespitini yapmak ve bunlara dair 
zabıtların tutulup özel kartonlarında saklanmasını sağlamak,
h) Cezaevleri arşivlerinin uygunluğunu denetlemek,
i) Ceza İnfaz Kurumlarının yangın tehlikesine karşı korunmasını sağlayıcı 
tedbirler almak ve periyodik olarak elektrik şebekeleri denetimleri yaptırıp, 
raporları özel kartonunda saklatmak.
j) Ceza İnfaz Kurumlarının kitaplığının kontrolünü yaparak işlerliliğini 
sağlamak,
k) Cezaevlerinde görevli personelin mesaiye devamını sağlamak,Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 8
7. Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek,
8. Cumhuriyet savcıları Ramazan KAYA, Ercan BAŞARAN, Tekin KÜÇÜK ve İlhan 
AYAZ tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair 
kararları inceleyerek hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
9. Cumhuriyet başsavcı vekili Kemal DEMİRDÖN’ün yokluğunda ona ait işlerin 
gereğini yapmak.
10. Cumhuriyet başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
8- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ HAMZA KELEŞ'E AİT GÖREVLER:
1. Çek Suçları Soruşturma, Ön Ödeme ve Kabahatler Bürosu ile ilgili tüm işlemleri 
yapmak bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak dağılımını 
gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları 
incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.
2. Uzlaşma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet 
savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen 
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında 
gereğini yapmak.
3. Fikri Ve Sınaî Haklar Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda 
görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve 
verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler 
hakkında gereğini yapmak 
4. Cumhuriyet Başsavcılığında staj yapacak olan hâkim/savcı adayları ile avukat 
stajyerlerinin çalışacakları yerleri tespit ederek bunların özellikle mesleki bilgilerinin 
arttırılması, meslek kültürü ve etiği konularında iyi yetişebilmeleri için gereken 
tedbirlerin alınarak şartların elverdiği ölçüde kendilerine ideal çalışma ortamlarının 
temin edilmesi ve meslek idealini hedef alan motivasyonlarına ağırlık verilmesini 
sağlamak. 
5. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 gün ve 8/61 sayılı Taşra 
Personelinin Çalışma Düzeniyle ilgili yayınlanan genelge gereğini yerine getirmek ve 
Adli Sicil Bürosunun gözetim ve denetimini yapmak. 
6. Adalet Bakanlığı Adli Bültenlerinde yer alan genelgelerin ilgili birimlere 
ulaştırılmasını aksaklığa mahal bırakmayacak şekilde temin etmek. 
7. Cumhuriyet savcıları Cuma DOĞAN, Serdar COŞKUN, Musa YÜCEL ve Erdinç 
Hakan ÖZDABAKOĞLU tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuşturmaya 
yer olmadığına dair kararları inceleyerek, hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
8. Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.
9. Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 9
10. Cumhuriyet başsavcı vekili Levent TACER’in yokluğunda ona ait işlerin gereğini 
yapmak.
11. Cumhuriyet başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
9- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ ŞADAN SAKINAN’A AİT GÖREVLER:
1. Adliyenin ihtiyacı olan her türlü malzeme alımı ve onarım işleri ile ilgili gerektiğinde 
ihale Komisyonu Başkanı olarak görev yapmak, Maaş Mutemetliği, Levazım Bürosu 
ve Ayniyat Saymanlığı işlemlerini denetlemek ve yürütmek.
2. İdari İşler ve Levazım Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin ilgililerince 
yürütülmesine bizzat nezaret ederek bu işlerin aksamaya neden olmayacak şekilde 
eksiksiz ve sağlıklı biçimde yerine getirilmesini temin etmek, bu hususta alınması 
gereken tedbirleri tespit ederek uygulamaya sokmak, idari işler müdürleri, nöbetçi 
memurlar, gece bekçileri, teknisyenler, şoförler ve hizmetlilerin nöbet çizelgelerini 
düzenletip onaylatmak, nöbet hizmetlerinin sağlıklı, disiplinli ve aksaksız bir şekilde 
yürütülmesi için denetimlerini sürdürmek.
3. İcra Müdürlüklerinin kasa hesaplarının aylık kontrollerini yaptırmak ve ilgili daireler 
personelinin sürekli denetimini yaparak, tahsilât ve reddiyatların kasa kayıtları ile 
karşılaştırılmasını ve doğrulanmasını temin etmek. 
4. İcra daireleri ve kasa işiyle uğraşan hukuk mahkemeleri personelini sürekli denetimi 
altında bulundurmak. 
5. Adliyeye ait araç ve şoförlerle ilgili işleri yürütmek, motorlu araçların göreve sevk 
formlarının tetkiki ile göreve çıkışlarını, günlük kat edilen mesafelerin kilometresini 
ve akaryakıt sarfiyatı ile Adliye Sarayı garajının güvenliğine ilişkin denetlemeler 
yaparak, araçların periyodik bakımı için lüzumlu tedbirleri almak
6. Adliye binasının güvenliği konusunda Adliye Sarayı Koruma Karakol Amirliği ile 
yakın işbirliği içinde olarak tüm binada ve özellikle de duruşma salonları ve adliye 
koridorlarında alınması gereken tedbirleri tespit ederek en üst düzey güvenliğin 
sağlanmasını temin etmek, Adalet Bakanlığı Özel Güvenlik talimatı hükümleri 
gereğini ifa etmek.
7. Sabotajlara Karşı Korunma Planı ve programları çerçevesinde Valilik Nezdinde 
Kurulu Sabotajlara Karşı Koruma Komisyonuna ait iş ve işlemleri ifa etmek özel 
talimat ve muhtıralar hükümleri dairesinde hazırlatmak, bu konuda gerekli tedbirleri 
almak. 
8. Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkında 05.11.1995 gün 
ve 22453 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Hükümleri uyarınca Adliye 
hizmet binasının yangın tehlikesine karşı korunmasını sağlayıcı önlemleri almak.
9. Adalet sarayı ve eklentileri ile çevresinin bakım, onarım ve temizliklerini adliyenin 
saygınlığına yakışır şekilde yaptırmak, bu hususta gereken her türlü tedbiri almak, 
temizlik işi ile ilgili ihale prosedürünü tamamlayarak ihaleyi kazanan temizlik 
firmasını ihale şartnamesinde belirtilen hususların yerine getirilmesi bakımından 
sürekli denetim altında tutmak, firma ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunları gidermek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 10
bu amaçla hizmetli personeli İdari İşler Müdürleri marifetiyle etkin bir biçimde 
çalıştırmak, 
Adliye koridorlarında ve diğer umuma açık kısımlarda sigara içilmemesi için her türlü 
önlemi almak, 
Asansör, elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer ve otopark ile ilgili işleri yürütmek, adliye 
sarayındaki elektrik şebekesinin periyodik aralıklarla kontrolünü yaptırarak bu hususta 
düzenlenecek raporun özel kartonda saklanmasını sağlamak, ayrıca elektrik ve su 
israfını önleyecek tedbirleri aldırmak. 
10. Eğitim ve Sosyal İşler Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, çalışmalarını 
denetlemek.
11. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile ilgili işleri yapmak.
12. Hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile icra müdürleri ve diğer memurların acil hallerde 
hemen bulunmalarını teminen özel telefonları veya evlerine en yakın polis 
karakollarına ait telefon numaraları ile ev adreslerinin cetvel halinde tanzim edilerek 
sürekli güncelleştirilmesini sağlamak.
13. Adliye personeli servis hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili işlemleri yapmak.
14. Adliye çalışanlarının üye oldukları sendikalar ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
arasındaki görüşmeleri yürütmek.
15. Adliye yemekhanesinin Merkez ve Taşra Kuruluşları Yemek Hizmetleri Yönergesi
hükümleri gereği idare ve denetimi konusunda her türlü önlemleri almak.
16. Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
17. Cumhuriyet başsavcı vekili Nuri YİĞİT’in yokluğunda ona ait işlerin gereğini 
yapmak.
18. Cumhuriyet savcıları İsmail İLHAN, İsmail KARADEMİR, İbrahim Halil SELÇİK, 
Hasan DURSUN, Muhittin KAYA, Hakan YÜKSEL ve İhsan ALTUĞ tarafından 
yazılan iddianame ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları inceleyerek, 
hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
19. Cumhuriyet başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevler ile bu iş 
bölümünde açıkça zikredilmeyen idari konularda Cumhuriyet başsavcısının talimatları 
doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak ve yürütmek.
10- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ HARUN KODALAK’A AİT GÖREVLER:
1. Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu 
büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan 
dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı 
görülenler hakkında gereğini yapmak. 
2. Genel soruşturma evrakı ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarından fezlekeye 
rapten gönderilen evrakın Cumhuriyet savcıları arasında dağılımını yapmak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 11
3. Müracaat ve Suçüstü Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak ve denetimini icra etmek, 
büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan 
dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı 
görülenler hakkında gereğini yapmak. 
4. Muhabere Bürosunun denetimini yapmak, büroda görevli Cumhuriyet savcıları 
arasındaki evrak dağılımını gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer 
olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak. 
5. Müracaat ve Suçüstü Bürosu ile Muhabere Bürosundan intikal eden ve içeriği 
itibariyle takibinin kolluğa bırakılmayıp bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından 
yürütülmesi zorunlu görülen ve özellik arz eden soruşturmaları yapmak üzere 
Cumhuriyet savcısı görevlendirmek, bu nitelikteki soruşturmaları tüm aşama ve 
evreleri ile izlemek, ağır cezalık mevaddan suçların tahkik ve takibinde gerekli özen 
ve hassasiyetin gösterilmesi hususunda icap eden tedbirleri almak. 
6. Genel Soruşturma, İlk Kayıt ve Yazı İşleri Bürolarının denetimini icra etmek.
7. Bakanlık Muhabere Bürosunca hazırlanan iç yazışmaları imzalamak ve Bakanlık 
Muhabere Bürosu ile Başsavcı Vekilleri Kalemini denetlemek.
8. Mesai saatleri içerisinde işin önemi, niteliği, suç faillerinin fazlalığı gibi sebeplerle 
nöbetçi Cumhuriyet savcısının tek başına yürütemeyeceği soruşturmalarda durumu 
Cumhuriyet başsavcısına bildirerek, onun tarafından verilecek talimat çerçevesinde 
yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görevlendirmek.
9. Talimat Bürosu çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini temin etmek.
10. Cumhuriyet savcıları Kasım YAĞMUR, Füsun ÇELİK, İsmail KIRIŞIK ve Hüseyin 
YÜCEL ÖÇKOYMAZ tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuşturmaya yer 
olmadığına dair kararları inceleyerek, hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
11. Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.
12. Cumhuriyet başsavcı vekili Ahmet BERKE’nin yokluğunda ona ait işlerin gereğini 
yapmak.
13. Cumhuriyet başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
11- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ MURAT ESEN’E AİT GÖREVLER:
1. TMK. 10. maddesi gereğince belirlenen görevleri yerine getirmek, 
2. TMK. 10. maddesi uyarınca Ankara ve bağlı iller yargı çevresinden intikal eden 
soruşturma evrakını ilgili Kanunun bu maddesi kapsamında HSYK tarafından 
soruşturma yapmakla görevli ve yetkili kılınan Cumhuriyet savcıları arasında tevzi 
etmek, gerekli iş bölümünü yaparak Cumhuriyet savcıları arasında koordinasyonu 
sağlamak, lüzumu halinde büro Cumhuriyet savcıları ile mesleki toplantılar icra etmek 
ve büroda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından verilen kovuşturmaya yer 
olmadığına dair kararlar ile açılan davalara ilişkin olarak düzenlenen iddianameleri 
inceleyerek hatalı görülenlerin gereğini yapmak.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 12
3. Kapsamlı soruşturmalarda gerektiğinde birden fazla Cumhuriyet savcısı 
görevlendirmek. Bu nevi evrakın soruşturma ve gidişatını izleyerek Cumhuriyet 
başsavcısını bilgilendirmek.
4. TMK’nun 10. maddesi uyarınca düzenlenecek nöbet listesini Cumhuriyet savcıları ve 
zabıt kâtipleri açısından düzenleyerek, bu çizelgeleri yapılacak değişiklikler dâhil ilgili 
kişi ve birimlere iletmek, nöbet hizmetlerinin ve nöbet sonrası idari izin işlemlerinin 
düzenli yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.
5. Cumhuriyet savcılarından birinin izinli veya raporlu olarak görevinden ayrılması 
halinde onlara ait işlerin hangi Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüleceğini 
belirlemek ve görevlendirmek, işlerin sürüncemede kalmaması için gerekli tedbirleri 
almak.
6. Kamuoyu ve medyanın ilgisini çeken, Adalet Bakanlığınca izlenen, önemli olaylarla 
ilgili açılan kamu davalarını takip etmek ve karara çıktığında iddianameyi tanzim eden 
Cumhuriyet savcısının da görüşünü alarak yasal süre içerisinde kanuni yollara 
başvurulmak üzere Cumhuriyet başsavcısını bilgilendirmek.
7. TMK’nun 10. maddesi uyarınca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile bu büroya 
bağlı Cumhuriyet Savcılığı kalem personeli, emanet, arşiv ve diğer birimler 
personelini denetlemek.
8. Gerekli gördüğü olaylarda soruşturmaları bizzat yapmak ve gerek gördüğü davalarda 
görevlendirilmiş ağır ceza mahkemesinde iddia makamını temsil etmek.
9. TMK’nun 10. maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 10/07/2012 
gün ve 1888 sayılı kararı ile belirlenen yargı çevresi içerisinde Cumhuriyet 
Başsavcılıkları ile kolluk makamları ile uyumlu çalışma ortamını gerçekleştirmek.
10. HSYK ve adalet müfettişlerince yapılan olağan teftişler sonunda gönderilen tavsiyeler 
listesini inceleyip, belirlenen hususların ikmalini sağlamak ve tebliğ edilecek 
hususların sonuçlarını HSYK ve Bakanlık Teftiş Kuruluna bildirmek üzere yazılı 
raporu Cumhuriyet başsavcısına sunmak.
11. Mesai saatleri içerisinde işin önemi, niteliği, suç faillerinin fazlalığı gibi sebeplerle 
TMK’nun 10. madde yönünden Cumhuriyet savcısının tek başına yürütemeyeceği 
soruşturmalarda gereken önlemleri almak.
12. Tutuklu şüphelileri bulunan soruşturma evrakını inceleyerek, tutuklama taleplerinin 
belirlenen yasal şart ve gerekçeleri kapsayıp kapsamadığı konusunu incelemek, 
gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısını bilgilendirmek.
13. Cumhuriyet başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen büro ile ilgili diğer görevleri 
yapmak.
12- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ ZEKİ BAYRAK’A AİT GÖREVLER:
1. Memur Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli 
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 13
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında 
gereğini yapmak. 
2. Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda 
görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak dağılımını gerçekleştirmek, açılan dava 
ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler 
hakkında gereğini yapmak. 
3. Teknik Büro ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları 
arasında büro ile ilgili evrakın tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen 
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında 
gereğini yapmak. 
4. Cumhuriyet savcılarının nöbet listelerini düzenlemek, ilgili birimlere iletmek ve nöbet 
hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak. 
5. Görevli Cumhuriyet savcılarının izin, rapor, görevlendirme, geçici acil mazeret halleri 
gibi sebeplerle veya görevlerinden ayrılmalarında onlara ait işlerin hangi Cumhuriyet 
savcısı tarafından yürütüleceğini belirlemek, görevlendirmek, bu gibi hallerde işlerin 
sürüncemede kalmaması için gerekli önlemleri almak. 
6. Cumhuriyet Başsavcılığının, HSYK ve adalet müfettişlerince yapılan olağan teftişleri 
sonunda düzenlenip gönderilen tavsiyeler listesini inceleyerek başsavcı vekillerinin 
görev alanlarına giren konularla ilgili onlarla işbirliği yapmak suretiyle belirtilen 
hususların ikmalini sağlamak, tebliğ edilecek hususların sonuçlarını HSYK ve 
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek üzere yazılı raporu Cumhuriyet 
başsavcısına sunmak. 
7. Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek,
8. Cumhuriyet savcıları Arif ÖKEMEN, Metin DİKEÇ, Ramazan HANÇER ve Halis 
ÖZMEN tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair 
kararları inceleyerek, hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
9. Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.
10. 10.Cumhuriyet başsavcı vekili Abdullah Ayhan ŞAN’ın yokluğunda ona ait işlerin 
gereğini yapmak.
11. Cumhuriyet başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLLLERİ VE CUMHURİYET SAVCILARININ
GÖREVLERİ İLE İLGİLİ MÜŞTEREK HÜKÜMLER:
1. Cumhuriyet başsavcı vekilleri; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gerek yargı, 
gerekse yönetimle ilgili görevlerinin yerine getirilmesinde, hizmetin icaplarına uygun, 
düzenli ve ahenkli bir işbirliği içinde bulunmak ve bağlı birimlerin verimli ve süratli 
çalışmaları için her türlü tedbirleri almakla yükümlü ve bu açıdan Cumhuriyet 
başsavcısına karşı sorumludurlar.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 14
2. Cumhuriyet başsavcı vekilleri; sorumlu bulundukları birimlerde, nöbet cetvelleriyle 
belirlenen sıralamaya göre nöbet tutmakla, nöbetçi olduğu süre zarfında ve mesai 
saatleri dışında nöbetçi personeli denetlemekle yükümlü olup, nöbetçi Cumhuriyet 
savcıları tarafından kendilerine intikal ettirilen ve çevrede olumsuz etki yapan olaylar, 
ağır toplumsal suçlar, Adalet Bakanlığı ve kamuoyunun bilgilendirilmesini gerekli 
kılacak nitelikteki sansasyonel hadiseler hakkında beklemeksizin Cumhuriyet 
Başsavcısına malumat verilmesine özen göstereceklerdir.
3. Nöbetçi Cumhuriyet başsavcı vekilleri; bir önceki maddede sözü edilen türden 
olayların niteliği ve şüpheli sayısı itibariyle, toplu olarak işlenen suçlarla, çok yönlü 
sürdürülmesi gereken soruşturmaları yeter sayıda Cumhuriyet savcısı görevlendirmek 
suretiyle, soruşturmalara nezaret etmek ve gerektiğinde bizzat yönetmekle 
yükümlüdürler.
4. Resmi bayram ve anma günlerinde kutlamaya ve vefat eden adliye mensuplarının 
cenaze törenlerine katılmak ile Atatürk anıtına çelenk koymak gibi işler Cumhuriyet 
başsavcısı veya uygun göreceği Cumhuriyet başsavcı vekili tarafından yerine 
getirilecektir.
5. Cumhuriyet başsavcı vekilleri Adalet Bakanlığından gönderilen veya Cumhuriyet 
başsavcısı tarafından kendilerine tevdi edilen inceleme ve soruşturmaları bizzat 
(başka bir Cumhuriyet savcısına havale etmeden) yaparak sonucunu Adalet 
Bakanlığına sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına iletmekle yükümlüdürler.
6. Cumhuriyet savcıları görevle ilgili konularda Cumhuriyet başsavcı vekilleri 
tarafından kanun dairesinde verilen talimatlara uymak konusunda gereken hassasiyeti 
göstereceklerdir.
7. Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları tüm personele örnek olacak 
şekilde mesaiye riayet konusunda gereken hassasiyeti göstereceklerdir. Cumhuriyet 
başsavcısının ya da zorunlu hallerde Cumhuriyet başsavcı vekilinin bilgisi olmaksızın 
görev yeri terk edilmeyecektir.
8. Nöbetçi Cumhuriyet savcıları gerektiğinde olay yerine en kısa zamanda intikal edip 
delillerin kaybolmasının önlenmesini temin hususunda derhal vazife görebilecek 
durumda bulunacaklar, ölü muayeneleri ve otopsileri hiçbir şekilde 
geciktirmeyecekler, hafta sonu, resmi tatil ve mesai saatleri dışında dahi ölü muayene 
ve otopsi işlemlerini hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın ivedilikle yerine getirerek adlî 
kolluk görevlilerinin nöbetçi Cumhuriyet savcısını bulamaması gibi yakınmalarına 
meydan vermeyecekler, bu konularda ilgili tarafların ve toplumdaki bireylerin 
sızlanmasına ve mağduriyetine sebebiyet olacak tutum ve davranışlardan 
kaçınacaklardır. 
9. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 
16.11.2011 gün ve 70/1 sayılı Genelgeleri uyarınca; Yabancı uyruklu şahısların 
yakalanması (gözaltına alınması), tutuklanması veya özgürlüğü bağlayıcı nitelikte bir 
cezanın infazı amacıyla cezaevine alınması ya da serbest bırakılması hallerinde, 
“Yabancı uyrukluların özgürlüklerinin kısıtlanması ve serbest bırakılmalarının 
bildirilmesine ilişkin bilgi formu eksiksiz bir şekilde doldurularak kimlik belgelerinin 
onaylı suretleri, tutuklama müzekkeresi veya müddetname örneği eklenmek suretiyle,Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 15
a. İkili Sözleşme hükümleri uyarınca; Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Gürcistan, Litvanya, Kazakistan, Özbekistan, Rusya ve Türkmenistan uyruklu 
kişilerin rızalarının olmaması halinde doğrudan 24 saat içerisinde (0 312 292 
27 20) numaralı faks ile Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğüne 
iletilecek, ayrıca bu devletlerin konsolosluklarına bilgi verilmeyecektir. Bu 
kişilerin rızalarının olması halinde ise ilgili devlet konsolosluklarına bilgi 
verilmesi ile yetinilecektir.
b. Yukarıda zikredilmeyen ve Viyana Sözleşmesine taraf devlet uyruğunda 
olanlar açısından yabancı kişinin yazılı olarak karşı çıkmaması halinde 
“http://www.mfa.gov.tr/yerlesik-diplomatik-ve-konsuler-misyonlar.tr.mfa” 
adresinde faks numaraları bulunan ilgili konsolosluklara doğrudan 24 saat 
içerisinde iletilecektir.
c. Türkiye’de temsilciliği bulunmayan yabancı ülke vatandaşları için 
düzenlenecek form Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğünün (0 
312 292 27 20) numaralı faksına gönderilecektir.
d. Her üç halde de UYAP Sistemi üzerinden Adalet Bakanlığına bilgi 
verilecektir.
10. Ağır cezalık suçlar ile kamu düzenini, can ve mal güvenliğini ihlal eden suçlar, 
işkence iddiaları, eğitim ve öğretim özgürlüğüne karşı işlenen suçlar, 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki suçlar, Dernek ve Siyasi Partiler, Basın ve 
yayın organları tarafından işlenen suçlar bizzat Cumhuriyet Savcıları tarafından 
soruşturulacaktır.
Avukatlar ve Noterlerin şahsi suçlarında dahi şüpheli sıfatıyla ifadeleri, bizzat 
Cumhuriyet savcıları tarafından alınacaktır.
11. Emekli olsalar bile hâkim ve Cumhuriyet savcıları, bakanlar, üst düzey bürokratlar, 
öğretim üyeleri, büyükelçiler, avukatlar ve noterlerin ifadelerinin alınması için hazır 
bulunmaları gerektiğinde, kolluğa müzekkere yazılmayıp güncel iletişim araçları ile 
davet edilmelerine özen gösterilecektir.
12. Soruşturma numarası verilmeyen hiç bir evrak kolluk kuvvetlerine 
gönderilmeyecektir, Kolluk güçlerine gönderilen evrakla ilgili kolluktan istenen 
hususlar açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle soruşturmaların yürütülmesi 
istenecektir.
13. Mesai gün ve saatlerinde meydana gelen adli olaylarla ilgili olarak kolluğa gerekli 
emirler, müracaat bürosu ya da nöbet cetvelleri esaslarına göre günlük nöbetçi büro 
Cumhuriyet savcıları tarafından verilecektir. Kolluğun soruşturmalarla ilgili talepleri 
yine bu Cumhuriyet savcıları tarafından karşılanacaktır. Dış nöbetçi Cumhuriyet 
savcıları ise sadece ölü muayene ve keşif gibi işleri yapacak ve bu işlere ait talimatları 
kendileri kolluğa vereceklerdir. Mesai saatleri dışında nöbetçi Cumhuriyet savcıları 
yukarıdaki tüm işleri kendileri yapacaklardır. Mesai gün ve saatlerinde nöbetçi 
Cumhuriyet savcıları dışında hiçbir Cumhuriyet savcısı, zorunlu haller haricinde, 
kolluğa dilekçe havale etmeyecektir.
14. Soruşturma evrakının Cumhuriyet savcısının gözetiminde bulundurulması 
gerekmekte olup, kolluğa havale edilen evrak ile başka mahal Savcılıklarına yazılan 
talimatların en geç bir aylık aralarla akıbetleri sorulacaktır.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 16
15. Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde görevlendirilen Cumhuriyet savcıları, duruşmalara 
dosyaları inceleyerek, talep ve mütalaalarını hazırlayarak çıkacaklardır. Zorunlu 
haller dışında mütalaa beyan etmek üzere duruşmaların ertelenmesine sebebiyet 
verilmeyecektir. 
16. Hakkında adli işlem yapılan yabancı uyrukluların, soruşturma aşamasında Ceza 
Muhakemesi Kanunu gereğince parmak izleri alınıp, fotoğraflarının çektirilmesi usul 
haline getirilecektir.
17. Adli Tıp Kurumunda muayeneleri ve müşahede altına alınmaları maksadıyla İstanbul 
Kapalı Cezaevine sevk edilen tutuklularla ilgili soruşturma evrakının da ilgili ile 
birlikte gönderilmesine özen gösterilecektir.
18. İşkence iddialarının önüne geçebilmek ve bu yolda yapılabilecek yasa dışı bir 
uygulamaya meydan verilmemek üzere, suç işledikleri iddiasıyla nezarete alınanların 
sorgulanmalarından önce ve sorgulama işlemi yapıldıktan sonra tıbbi muayenelerinin 
yaptırılması temin edilecektir.
19. Davaların ilgili yasa maddelerine uygun olarak düzenlenen iddianamelerle, görevli ve 
yetkili mahkemede açılmasına özen gösterilecek, tutuklu işlerde ise iddianamelerin 
başına “TUTUKLUDUR” ibaresi mutlaka konulacaktır.
20. Daimi aramaya kayıtlı soruşturma evrakının takibi ilgili büroda görevli Cumhuriyet 
savcısına verilmiş bir görev olup, evrakın en geç üç ayda bir gözden geçirilerek 
gerekleri yapılacak ve bu tür evrak kolluğa gönderilmeyip, kolluktan istenen hususlar 
hakkında talimat yazılması usul haline getirilecektir.
21. Yurt dışına yazılacak talimatlarla ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 gün ve 7/69 sayılı genelge esasları dikkate 
alınacaktır.
22. Tutuklama talebinin kabul edilmemesi halinde durum ilgili Cumhuriyet Savcısı 
tarafından değerlendirilip; gerektiğinde itiraz yoluna gidilecektir.
23. İlamların infazı sırasında, infazın süratle yapılmasının temini bakımından 
YAKALAMA ÇIKARILMASI halinde en geç 15 günlük aralarla, başka mahalle 
infaz için gönderilen ilamların en geç üç aylık aralıklarla akıbetlerinin araştırılması 
cihetine gidilecek, Bakanlık genelgeleri ile Başsavcılığımızca yapılan ve İnfaz 
Bürosuna tebliğ edilen hususlara önemle uyulacaktır.
24. Mahkemelerden verilen kararlara karşı ilgili Cumhuriyet savcılarının kanun yollarına 
başvuruda duyarlı olmaları ve temyiz olanağı var iken, yasal süre dolduktan sonra 
olağanüstü bir Kanun yolu olan kanun yararına bozma cihetine gitme zorunluluğunda 
kalmaktan kaçınmaları gerekmektedir.
25. Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan soruşturma evraklarında görevin bir 
başka büroya ait olduğundan bahisle gönderme yazısı gönderen Cumhuriyet 
savcısının bağlı bulunduğu Cumhuriyet başsavcı vekili tarafından uygun bulunarak 
görüldü işlemi yapıldıktan sonra soruşturma evrakı ilgili büroya gönderilecektir. 
Bahse konu evraklar doğrudan ilgili büroya gönderilmeyecektir.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 17
26. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 07/06/2011 tarih ve 3 sayılı genelgesi 
çerçevesinde nöbet sonrası izin işlemleri 01/02/2012 tarihinden itibaren Cumhuriyet 
Başsavcılığımızın Genel Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönergemizde 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacaktır.
27. 2012 yılsonu bürolararası iş cetvellerinin oranları nazara alınarak, Cumhuriyet 
Başsavcısı tarafından görev bölümü çizelgesinde yazılı değişiklik yapılıncaya kadar 
geçerli olmak üzere;
Ağır Ceza Mahkemesi duruşmalarına çıkmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına 
soruşturma evrakları %15 oranında genel tevzi yapılacaktır. 
Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcılarına büro 
görevlerine ilave olarak %20 oranında genel tevzi yapılacaktır.
Adalet Emanet Dairesinden sorumlu Cumhuriyet savcısına büro görevlerine ilave 
olarak %15 oranında genel tevzi yapılacaktır.
28. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 07/06/2011 tarih ve 3 sayılı genelgesi 
çerçevesinde mesai sonrası ve resmi tatiller dâhil olmak üzere Cumhuriyet savcıları 
tarafından tutulacak nöbet hizmetlerinde aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre nöbet 
işlemleri ve nöbet sonrası izin işlemleri uygulanacaktır.
a) İç nöbet:
Mesai günleri içerisinde saat 17:30–20:00 arasında, hafta sonu ve resmi tatil 
günlerinde ise saat 08:30–20:00 arasında adliyede bulunmak sureti ile tutulacaktır.
Tutulan nöbet sayısına bakılmaksızın ayda bir gün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
uygun görülecek tarihte nöbet sonrası idari izin kullanılacaktır.
b) Dış nöbet:
Dış nöbetçi Cumhuriyet savcıları; saat 17:00 ile ertesi günü 17:00 saatleri 
arasında ve yirmi dört saat uygulamasına göre kendi bölge hudutlarını kapsayan 
alanda görev ifa ederler. 
Nöbet hizmetinin yerine getirilip saat 17:00 itibarı ile devredilmesini takip eden ilk 
mesai gününde idari izin kullanılacaktır.
c) Çocuk İzlem Merkezi nöbeti:
Cumhuriyet savcıları tarafından hafta içi mesai saatlerinde, hafta sonu ve resmi 
tatil günlerinde ise 08.30–17.30 saatleri arasında Çocuk İzlem Merkezinde fiilen 
bulunmak suretiyle yürütülecektir.
Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde tutulan nöbet hizmetinin yerine getirilmesini takip 
eden ilk mesai gününde nöbet sonrası idari izin kullanılacaktır.
d) Mesai sonrası hafta sonu ve resmi tatiller dâhil olmak üzere haftalık nöbet 
tutulan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda nöbet hizmetinin yerine getirilip her 
hafta Perşembe günü saat 17:00 itibarı ile devredilmesini takip eden ilk mesai gününde 
olmak üzere idari izin kullanılacaktır.
Beş gün ve daha fazla süreli resmi tatillerde nöbet tutan Cumhuriyet savcılarına nöbet 
sırasına göre her gün 4 kişiyi geçmemek üzere sırası ile mesai günlerinde idari izin 
kullandırılacaktır.
Cumhuriyet savcılarının idari izinleri sırasında görevli oldukları iş ve işlemler ile ilgili 
sunulan hizmetin kesintiye uğramaması için yerlerine geçici olarak görevlendirilecek 
Cumhuriyet Savcılarının tespitinde aksamaların meydana gelmemesi için, Cumhuriyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 18
Savcılarının nöbet sonrası idari izinlerini kullanıp kullanmayacakları en geç nöbetçi 
olduğu mesai günü bitimine kadar, hafta sonu ve resmi tatillerde nöbet tutacaklar ise 
en geç, son mesai günü bitimine kadar Kurul ve Bakanlık Muhabere Bürosunda 
görevli personel tarafından aranmak sureti ile tespit edilerek görevli Cumhuriyet 
başsavcı vekiline bildireceklerdir.
Nöbet sonrası idari iznini başka bir günde kullanmak isteyen Cumhuriyet savcısının 
yazılı talebi görevli Cumhuriyet başsavcı vekili tarafından uygun görülmesi halinde 
Kurul ve Bakanlık Muhabere Bürosuna bildirilecektir.
İdari izinler ile ilgili günlük çizelgeler her ayın sonunda icmal ettirilerek mahsus 
kartonunda muhafaza edilecektir.
29. Ön Ödeme ve Kabahatler Bürosu, Çek Suçları Soruşturma Bürosu ile birleştirilerek 
her iki büro “Çek Suçları Soruşturma, Ön Ödeme ve Kabahatler Bürosu ” adı altında 
tek bir büro haline getirilmiştir. 
30. Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Bürosu, İlâmat İnfaz Bürosu ile birleştirilerek 
her iki büro “İlamât İnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Bürosu” adı 
altında tek bir büro haline getirilmiştir. 
31. Kanun Yolları bürosu tarafından Ankara sulh ceza, asliye ceza ve çocuk 
mahkemelerinden verilen nihai kararların görüldü işlemleri yapılacak, kanuna 
aykırılık ihtiva ettiği değerlendirilen hükümler aleyhine olağan kanun yollarına 
başvurulacaktır. 
Temyiz edilmeksizin kesinleşen hükümlerin kanun yararına bozulmasını teminen 
resen gerekli yasal prosedür izlenecektir. 
Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden kanun yarına bozma, yargılamanın 
yenilenmesi vb. olağanüstü kanun yollarına dair müracaatlar hakkında görüş 
bildirilecektir.
Mülhakat (bağlı ilçe) mahkemeleri tarafından verilen kararların “görüldü” işlemini 
yapacak Cumhuriyet savcıları ile Ankara sulh ceza, asliye ceza ve çocuk 
mahkemelerinin nihai kararlarının görüldü işlemleri dışında olmak üzere bu 
mahkemeler tarafından talep edilmesi yahut nihai karar öncesinde re’sen iletilmesi 
gereken durumlarda konuya ilişkin “görüş ve mütalaa” beyanında bulunacak 
Cumhuriyet savcıları işbölümü cetvelinde ayrıca gösterilecektir. 
32. Bir önceki iş bölümü cetveline göre müracaat ve suçüstü, sahtecilik ve dolandırıcılık, 
genel soruşturma, çocuk suçları, uzlaşma ve talimat bürolarında görev yapmış olan 
Cumhuriyet savcıları ile ağır ceza mahkemelerinde iddia makamını temsilen duruşma 
savcılığı vazifesini ifa etmiş olanlar yeni görevlerine başlarken daha önce uhdelerinde 
derdest olarak bulundurdukları evraklara ilişkin soruşturmaları yürütmeye devam 
edecekler,
Yukarıda sayılan bürolar ve yerler dışında görev yapan Cumhuriyet savcıları ise
ellerindeki soruşturma evrakını ayrıldıkları büroların Yazı İşleri Müdürlüklerine teslim 
edeceklerdir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 19
AĞIR CEZA MAHKEMELERİ DURUŞMA SAVCILARI
1.Ağır Ceza Mahkemesi Beşir ÇİFTLİK 
2.Ağır Ceza Mahkemesi Hakan YÜKSEL 
3.Ağır Ceza Mahkemesi Halis ÖZMEN 
4.Ağır Ceza Mahkemesi İsmail ŞAFAK
5.Ağır Ceza Mahkemesi Levent SAVAŞ
6.Ağır Ceza Mahkemesi Mustafa ŞAHİN
7.Ağır Ceza Mahkemesi İlhan AYAZ
8.Ağır Ceza Mahkemesi İsmail KIRIŞIK
9.Ağır Ceza Mahkemesi İhsan ALTUĞ 
10.Ağır Ceza Mahkemesi Erdinç Hakan ÖZDABAKOĞLU
11.Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet ÖZGÜR
12. Ağır Ceza Mahkemesi Selçuk KOCAMAN 
1.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Hüseyin Yücel ÖÇKOYMAZ
İNCELEME VE TETKİK BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Mevlüt AYDINTÜRK
2. Cumhuriyet Savcısı Nihat ALTUNOK 
BASIN BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Kürşat KAYRAL
2. Cumhuriyet Savcısı Erdoğan GÖKÇEK
3. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Cemal GÜRGEN
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Nadi TÜRKASLAN
2. Cumhuriyet Savcısı Mehmet TAMÖZ 
İLAMÂT İNFAZ VE DENETİMLİ SERBESTLİK YARDIM MERKEZİ BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Abbas ÖZDEN
2. Cumhuriyet Savcısı Mustafa SAĞIROĞLU
3. Cumhuriyet Savcısı Ömer Gürsel ÖZGENCİL
4. Cumhuriyet Savcısı Arslan KESKİN
5. Cumhuriyet Savcısı Cafer Güven KARA
6. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Safa ÖZGELEN
7. Cumhuriyet Savcısı Şeref KAYA
MÜRACAAT ve SUÇÜSTÜ BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Ali ÇELİK
2. Cumhuriyet Savcısı Yılmaz KOÇER
3. Cumhuriyet Savcısı Uğur ZORLU 
4. Cumhuriyet Savcısı Namık Kemal SALTIK
5. Cumhuriyet Savcısı Mehmet ODABAŞI
6. Cumhuriyet Savcısı Murat YILMAZ 
7. Cumhuriyet Savcısı Ekrem BAKIR 
8. Cumhuriyet Savcısı Yahya KÜÇÜK
9. Cumhuriyet Savcısı Cevat İŞLEK
10. Cumhuriyet Savcısı Orhan KILIÇ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 20
AİLE İÇİ ŞİDDET SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Metin SERHANTAŞ
2. Cumhuriyet Savcısı Emine AVCIOĞLU
3. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gökay AKTAŞ
4. Cumhuriyet Savcısı Özlem ŞİMŞEK
5. Cumhuriyet Savcısı Mustafa DEMİR 
TALİMAT BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Erdal DEMİR 
2. Cumhuriyet Savcısı Mustafa SAYLAM 
MUHABERE BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Turhan ŞEN
2. Cumhuriyet Savcısı Ziya DELEN 
ÇOCUK SUÇLARI BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Nedret TACER
2. Cumhuriyet Savcısı Muharrem SONGÜR
3. Cumhuriyet Savcısı Bülent KARAKAYA 
4. Cumhuriyet Savcısı Bülent YÜCETÜRK 
KAÇAKÇILIK VE MALİ SUÇLAR BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap YAREN 
2 Cumhuriyet Savcısı Abdullah BULGEN 
3. Cumhuriyet Savcısı Mustafa DÜZGÜN 
4. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cihan KISA
5. Cumhuriyet Savcısı Rahmi DÖNMEZ 
MEMUR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Abdülarif AKGÜÇ
2. Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk TEZEL
3. Cumhuriyet Savcısı Hakan BÜYÜKABACI
4. Cumhuriyet Savcısı Veli DALGALI
5. Cumhuriyet Savcısı Ali KUŞÇUOĞLU 
6. Cumhuriyet Savcısı Hakan PEKTAŞ 
7. Cumhuriyet Savcısı Şaban YAVUZ 
TEKNİK BÜRO:
Cumhuriyet Savcısı Veli DALGALI
ÇEK SUÇLARI, ÖN ÖDEME VE KABAHATLER BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Hasan AYKAÇ
2. Cumhuriyet Savcısı Mustafa AKYOL
ZAMAN AŞIMI BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Habip Mete VURAL
2. Cumhuriyet Savcısı Şemsettin ÖZCAN 
3. Cumhuriyet Savcısı Hatice ÇETİN 
4. Cumhuriyet Savcısı Cihat İPEKÇİ 
5. Cumhuriyet Savcısı Mustafa YILDIZAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 21
BİLİŞİM SUÇLARI BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Adem CAN
2. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali ETHEMOĞLU
3. Cumhuriyet Savcısı Mehmet KIRAN
4. Cumhuriyet Savcısı Murat TÜRK
5. Cumhuriyet Savcısı Muhittin BUYRUK
UYAP BİRİM SORUMLUSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali ETHEMOĞLU
UZLAŞMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Mehmet BOZKURT 
2. Cumhuriyet Savcısı Halil MAÇKAYA
SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin ERTEPE
2. Cumhuriyet Savcısı İsa KAYA
3. Cumhuriyet Savcısı Lütfi KARAKUŞ
4. Cumhuriyet Savcısı Kenan ÇETİN
5. Cumhuriyet Savcısı Sezgin KANMAZ
6. Cumhuriyet Savcısı Bilal GÜNDÜZ
7. Cumhuriyet Savcısı İsmail YALÇIN
8. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin KOCABEY 
9. Cumhuriyet Savcısı Veli GÜNEY
10. Cumhuriyet Savcısı Kubilay TAŞTAN
11. Cumhuriyet Savcısı M. Kaan YÜKSEL
12. Cumhuriyet Savcısı Ferhat SARIKAYA 
13 Cumhuriyet Savcısı Veli ÖZDEK 
14. Cumhuriyet Savcısı Salim DURAN
15. Cumhuriyet Savcısı Şükrü Cüneyt HAMDOVALI 
16. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cebbar ÜLGEN 
17. Cumhuriyet Savcısı Sema Sonay GÖKŞEN 
AYRIMCILIK VE CİNSEL SUÇLAR BÜROSU:
1 Cumhuriyet Savcısı Günay Serap YÜKSEL
2. Cumhuriyet Savcısı Mehtap ÖGEÇ
3. Cumhuriyet Savcısı Atilla CEYLAN
GENEL SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı İsmail İLHAN
2.Cumhuriyet Savcısı Ahmet Adil KUBAT
3. Cumhuriyet Savcısı İsmail KARADEMİR
4. Cumhuriyet Savcısı Yakup Ünal DEMİR
5. Cumhuriyet Savcısı Banu Özenç İSLİM
6. Cumhuriyet Savcısı Adnan ŞAHİN
7. Cumhuriyet Savcısı İbrahim Halil SELÇİK
8. Cumhuriyet Savcısı Yeter GÜMÜŞ
9. Cumhuriyet Savcısı Ramazan KAYA
10. Cumhuriyet Savcısı Cuma DOĞAN
11. Cumhuriyet Savcısı Hasan DURSUN
12. Cumhuriyet Savcısı Kasım YAĞMUR
13. Cumhuriyet Savcısı Muhittin KAYAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 22
14. Cumhuriyet Savcısı Arif ÖKEMEN
15. Cumhuriyet Savcısı İsmail AKDOĞAN
16. Cumhuriyet Savcısı Bülent EKER 
17. Cumhuriyet Savcısı Cengiz KÖKSAL
18. Cumhuriyet Savcısı Ali Murat SOYLU 
19. Cumhuriyet Savcısı Erdoğan AKTAŞ 
20. Cumhuriyet Savcısı Ercan BAŞARAN
21. Cumhuriyet Savcısı Serdar COŞKUN 
22. Cumhuriyet Savcısı Şule Füsun ÇELİK 
23. Cumhuriyet Savcısı Metin DİKEÇ 
24. Cumhuriyet Savcısı Yücel ERKMAN 
25. Cumhuriyet Savcısı Derda GÖKMEN 
26. Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Cem GÖKMEN 
27. Cumhuriyet Savcısı Tekin KÜÇÜK 
28. Cumhuriyet Savcısı Tansel ÜNAL 
29. Cumhuriyet Savcısı Musa YÜCEL
30. Cumhuriyet Savcısı Zafer EDİŞ 
31. Cumhuriyet Savcısı Ramazan HANÇER 
32. Cumhuriyet Savcısı Erdoğan İSHAKOĞLU 
33. Cumhuriyet Savcısı Ali Alper SAYLAN 
KANUN YOLLARI BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Ersan YILMAZ
2. Cumhuriyet Savcısı Mehmet TAŞTAN
3. Cumhuriyet Savcısı Nihat YILDIRIM 
4. Cumhuriyet Savcısı Kenan KOÇER 
İCRA ve İFLAS MÜDÜRLÜKLERİ DENETİM VE SORUŞTURMA BÜROSU:
Cumhuriyet savcısı Alper TÜRKÖZMEN 
ADALET EMANET DAİRESİ:
Cumhuriyet Savcısı Özgür KAMIŞLIK
HUKUK MAHKEMELERİ: (6217 Sayılı Kanunda Zikredilmeyen Konularda)
Cumhuriyet Savcısı Arif ÖKEMEN
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Asliye Hukuk Mahkemeleri,
1, 2, 3 ve 4. Aile Mahkemelerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızı temsil edecektir.
1, 2, 3, 4 ve 5. İcra Hâkimliklerinin karara bağlanan dosyalarını inceleyip tevzi edilecek 
soruşturmaların gereğini yerine getirecektir.
Cumhuriyet Savcısı Ziya DELEN
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Asliye Hukuk. Mahkemeleri,
5, 6, 7 ve 8. Aile Mahkemelerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızı temsil edecektir.
6, 7, 8, 9 ve 10. İcra hâkimliklerinin karara bağlanan dosyalarını inceleyip tevzi edilecek 
soruşturmaların gereğini yerine getirecektir.
Cumhuriyet Savcısı İsmail AKDOĞAN
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Asliye Hukuk Mahkemeleri,
9, 10 ve 11 Aile Mahkemelerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızı temsil edecektir.
11, 12, 13, 14, 15 ve 16. İcra Hâkimliklerince karara bağlanan dosyalarını inceleyip tevzi 
edilecek soruşturmaların gereğini yerine getirecektir.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 23
6222 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAZILI YASAK FİİLLERE İLİŞKİN 
SORUŞTURMA VE TEDBİRLER:
Cumhuriyet Savcısı Hakan YÜKSEL
6222 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin 4. fıkrası (c) bendinde yazılı hal dışında bu Kanun 
kapsamında gösterilen suç ve yasak fiillere ilişkin soruşturma işlemlerini yürütmek, idari 
yaptırımlara karar vermek ve Kanunda Cumhuriyet savcısına tanınan diğer yetkileri 
kullanmak.
MERKEZ ASLİYE CEZA, SULH CEZA VE MÜLHAKAT MAHKEMELERİNDEN 
VERİLEN MAHKEME KARARLARININ GÖRÜLDÜ İŞLEMİ İLE GÖREVLİ 
CUMHURİYET SAVCILARI
ÇOCUK MAHKEMELERİ GÖRÜLDÜ İŞLEMLERİ
1 Nolu Çocuk Mahkemesi Kararları Bülent YÜCETÜRK 
2 Nolu Çocuk Mahkemesi Kararları Nedret TACER
3 Nolu Çocuk Mahkemesi Kararları Bülent KARAKAYA
1,2, ve 3 Nolu Çocuk Mahkemesi Talimat Evrakı Muharrem SONGÜR
ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ GÖRÜŞ ve MÜTALÂA İŞLEMLERİ
1. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Ahmet Adil KUBAT
2. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Atilla CEYLAN
3. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Cevat İŞLEK
4. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Metin DİKEÇ 
5. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Mehtap ÖGEÇ
6. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Erdoğan AKTAŞ 
7. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Ercan BAŞARAN 
8. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Adnan ŞAHİN
9. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Şule Füsun ÇELİK 
10. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Ersan YILMAZ
11. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Yücel ERKMAN 
12. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Alper TÜRKÖZMEN
13. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları İhsan ALTUĞ
14. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Serdar COŞKUN 
15. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Mahmut Kaan YÜKSEL
16. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Günay Serap YÜKSEL
17. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Ramazan KAYA
18. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Salim DURAN
19. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Cuma DOĞAN
20. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Murat YILMAZ
21 Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Derda GÖKMEN 
22. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Halil MAÇKAYA
23. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları İbrahim Halil SELÇİK
24. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Yakup Ünal DEMİR
25. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Zafer EDİŞ 
26. Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Şükrü Cüneyt HAMDOVALIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı 02.09.2013 Tarihli Görev Bölümü Sayfa 24
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR (CEZA) MAHKEMELERİ GÖRÜLDÜ İŞLEMLERİ
1. Nadi TÜRKASLAN
2. Mehmet TAMÖZ 
SULH CEZA MAHKEMELERİ GÖRÜŞ ve MÜTALÂA İŞLEMLERİ
1. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Hakan YÜKSEL
2. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Mustafa DÜZGÜN
3. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Bülent EKER
4. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Musa YÜCEL 
5. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Cengiz KÖKSAL
6. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Erdoğan İSHAKOĞLU
7. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Abdulkadir Cem GÖKMEN 
8. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Mehmet KIRAN
9. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Veli GÜNEY
10. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Tekin KÜÇÜK 
11. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Mehmet Cebbar ÜLGEN
12. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Ekrem BAKIR
13. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Bilal GÜNDÜZ
14. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Tansel ÜNAL 
MÜLHAKAT (BAĞLI İLÇE) MAHKEMELERİ GÖRÜLDÜ İŞLEMLERİ
1. Bala Mahkeme Kararları Ramazan HANÇER
2. Çubuk Mahkeme Kararları Kenan KOÇER
3. Elmadağ Mahkeme Kararları İsmail ŞAFAK
4. Gölbaşı Mahkeme Kararları Levent SAVAŞ
5. Haymana Mahkeme Kararları Mustafa ŞAHİN
6. Kalecik Mahkeme Kararları İsmail KIRIŞIK
7. Akyurt Mahkeme Kararları Halis ÖZMEN
8. Polatlı Mahkeme Kararları Erdinç Hakan ÖZDABAKOĞLU
İş Bölümü Cetveli 02/09/2013 tarihinden itibaren geçerlidir.
Ankara – 29/08/2013
Fethi ŞİMŞEK
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
banner229
Son Güncelleme: 30.08.2013 11:57
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol