banner200
banner222
21 Aralık 2013 Cumartesi 12:50
Amaç polise suç işletmek
banner188
banner213
banner230
 Deniz Feneri e.V. skandalının görevden alınan savcısı Türkaslan, “Soruşturmalar gizli. Savcı ve polis kimseye haber vermez. Savcıya, polise baskı yapılıyor” dedi

İs­tan­bu­l’­da yü­rü­tü­len “yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­” son­ra­sı Em­ni­ye­t’­te dep­rem ya­şan­dı. “Üst­le­ri­ne bil­gi ver­me­dik­le­ri­” ge­rek­çe­siy­le şu­be mü­dür­le­ri­nin gö­rev­den alın­ma­sı tar­tış­ma ko­nu­su ol­du. ‘Yüz­yı­lın yol­suz­lu­ğu­’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lan De­niz Fe­ne­ri e.V. skan­da­lı­nı so­ruş­tu­rur­ken hak­kın­da da­va açı­lan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Na­di Tür­kas­lan ya­şa­nan sü­re­ci de­ğer­len­dir­di.

Bil­gi ve­ren, suç iş­le­miş olur

So­ruş­tur­ma­dan el çek­ti­ril­di­ği­ni ha­tır­la­tan Tür­kas­lan, bu ola­yın tüm yar­gı men­sup­la­rı üze­rin­de olum­suz et­ki ya­rat­tı­ğı­nı ifa­de et­ti. Tür­kas­lan, şun­la­rı söy­le­di: “Po­li­sin, ad­li bir olay­la il­gi­li yü­rüt­tü­ğü araş­tır­ma ve il em­ni­yet mü­dü­rü­ne, mü­dü­rün de üst ma­kam­la­ra bil­gi ver­me­si tar­tı­şı­lı­yor. Ad­li gö­rev yü­rü­ten po­lis, em­ni­yet mü­dü­rü­ne bil­gi ve­re­mez. Ve­rir­se, so­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği­ni ih­lal et­miş olur. Bu suç­tur. Sav­cı­nın, so­ruş­tur­may­la il­gi­li bil­gi ve­re­ce­ği tek ki­şi ise Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı­’dır. Kim­se­ye bil­gi ve­re­mez. Ve­rir­se o da so­rum­ludur.

‘Ha­ber ve­re­cek­si­n’ bas­kı­sı

Em­ni­yet­te­ki şu­be mü­dü­rü, ope­ras­yon­la il­gi­li em­ni­yet mü­dü­rü­ne bil­gi ver­mek­le yü­küm­lü de­ğil­dir. An­cak, ida­ri ba­zı iş­lem­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için em­ni­yet mü­dü­rü­ne ope­ras­yon ön­ce­si ha­ber ve­ri­lir.
İs­tan­bul Em­ni­ye­t’n­de şu­be mü­dür­le­ri, em­ni­yet mü­dü­rü­ne ha­ber ver­me­dik­le­ri id­di­asıy­la gö­rev­le­rin­den alın­dı. Böy­le bir şey ola­bi­lir mi? Gö­rev­den al­ma­la­rın an­la­mı da ‘bun­dan son­ra bi­ze ha­ber ver­mez­sen se­ni gö­rev­den alı­rı­z’ me­sa­jı­dır. Bu an­la­yış, po­li­si suç iş­le­me­ye teş­vik­tir, suç iş­le­me­ye sevk et­mek­tir. Bun­dan son­ra­ki so­ruş­tur­ma­lar­da ken­di­le­ri­ne ha­ber ve­ril­me­si is­te­ni­yor. Ni­çin ha­ber ver­me­ye zor­lu­yor­su­nuz? Bu du­rum­da yar­gı­nın da ba­ğım­sız­lı­ğı tar­tı­şı­lır.

Baş­sav­cı­lar sa­hip çık­ma­lı

Dö­ne­min Baş­sav­cı­sı­’nın ka­ra­rıy­la so­ruş­tur­ma­dan alın­dık. İlk kez böy­le bir şey olu­yor­du. Baş­sav­cı­lar so­ruş­tur­ma­ya ve Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’na sa­hip çık­ma­lı. Baş­sav­cı di­ren­me­li. Sav­cı­nın so­ruş­tur­ma­lar­dan el çek­ti­ril­me­si, di­ğer Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı­’na da bas­kı­dır. Olur ol­maz şi­ka­yet­ler­le Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı hak­kın­da so­ruş­tur­ma açı­lır­sa bu sav­cı­la­rı yıl­dı­rır, di­ğer sav­cı­la­ra göz­da­ğı olur. Tıp­kı bi­zim ola­yı­mız­da ol­du­ğu gi­bi.

Türk hu­ku­ku kay­be­di­yor

Su­çum ol­ma­dı­ğı hal­de yar­gı­lan­dım. Bu olay­da, kay­be­den Türk hu­ku­ku ol­du. Bu­na üzü­lü­yo­rum. 3 yıl­dır AB İler­le­me Ra­po­ru­’n­da De­niz Fe­ne­ri e.V. so­ruş­tur­ma­sı sav­cı­la­rı­nın gö­rev­den alın­ma­sı eleş­ti­ri­li­yor. Dev­le­ti ni­çin bu du­ru­ma dü­şü­rü­yor­su­nuz? Keş­ke hu­ku­ku bu şe­kil­de zor­la­ma­say­dı­lar. Ka­mu­oyu­na mal ol­muş so­ruş­tur­ma­lar sü­rer­ken, sav­cı­nın so­ruş­tur­ma­dan alın­ma­sı­nın an­la­mı ve me­sa­jı açık­tır.
Sözcü - Saygı ÖZTÜRK

banner229
Son Güncelleme: 21.12.2013 12:52
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol