banner200
banner222
17 Nisan 2014 Perşembe 11:54
50 hakim AYM'ye başvurdu
banner188
banner213
banner230
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, HSYK ’­yı Ada­let Ba­ka­nı­’na bağ­la­yan ka­nun de­ği­şik­li­ği­ni Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı bu­la­rak ip­tal et­ti. AYM tef­tiş ku­ru­lu baş­kan yar­dım­cı­la­rı, ge­nel sek­re­ter, ge­nel sek­re­ter yar­dım­cı­la­rı, tet­kik ha­ki­mi ve mü­fet­tiş­le­rin gö­re­vi­ne son ve­ren ge­çi­ci mad­de­yi de ip­tal et­ti.
DA­VA AÇ­MA YO­LU KA­PA­TIL­DI
AY­M’­nin ip­tal ka­ra­rı ön­ce­si HSYK’­nın gö­re­vi­ne son ver­di­ği yak­la­şık 50 ha­kim ve mü­fet­tiş Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne bi­rey­sel baş­vu­ru­da bu­lun­du. Bir baş­mü­fet­ti­şin aç­tı­ğı da­va di­lek­çe­sin­de, ka­nun­la gö­re­vi­ne son ve­ri­le­rek ya­sa­ma ta­sar­ru­fu­na da­va aç­ma hak­kı bu­lun­ma­dı­ğın­dan yar­gı de­ne­ti­mi­nin en­gel­len­di­ği kay­de­dil­di.
Bugün'ün haberine göre, Baş­vu­ru­da, “İ­da­re­nin ey­lem ve iş­lem­le­ri­ne kar­şı yar­gı yo­lu açık ol­mak­la bir­lik­te bu ya­sa­ma ta­sar­ru­fu­na kar­şı yar­gı yo­lu ka­pa­lı ol­du­ğun­dan te­sis edi­len ka­mu gü­cü­nün do­ğur­du­ğu hak ih­la­li, bu baş­vu­ru­nun ya­pıl­ma­sı­nı zo­run­lu kıl­mış­tı­r” de­nil­di. AY­M’­nin BDDK üye­le­ri­nin gö­rev­le­ri­ne ka­nun­la son ve­ren ka­nu­nu ip­tal et­ti­ği­ni be­lir­ten baş­mü­fet­tiş, hu­kuk dev­le­ti­nin te­mel un­sur­la­rı olan be­lir­li­lik ve hu­ku­ki gü­ven­lik il­ke­si­nin ih­lal edil­di­ği­ni kay­det­ti.  
Mağdur edildim
Baş­mü­fet­tiş, ya­sa­ma fa­ali­ye­ti ile gö­re­vi­ne son ve­ril­mek is­ten­di­ği­ni, söz ko­nu­su iş­lem­lin yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı ve ön­ce­ki gö­re­vi­ne ia­de­si­ne ka­rar ve­ril­me­si­ni is­te­di.
Hu­kuk dev­le­ti il­ke­si­nin te­me­li­ni dev­let ik­ti­da­rı­nın key­fi kul­la­nıl­ma­sı­nın en­gel­len­me­si­nin oluş­tur­du­ğu­nu be­lir­ten baş­mü­fet­tiş, HSYK’­nın mu­tat yazı ve ma­ze­ret ka­rar­na­me­si dı­şın­da gö­rev­den alı­na­rak mağ­dur edil­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Tü­ke­ti­le­cek bir hu­kuk yo­lu bu­lun­ma­dı­ğın­dan bi­rey­sel baş­vu­ru­da bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. AY­M’­nin bir bi­rey­sel baş­vu­ru­da ev­li ka­dın­la­rın kız­lık soy isim­le­ri­ni kul­la­na­ma­ma­sı­na iliş­kin Me­de­ni Ka­nu­n’­da­ki dü­zen­le­me­ye kar­şı ya­pı­lan bi­rey­sel baş­vu­ru­yu ih­lal ka­ra­rı ver­di­ği­ne dik­kat çek­ti.

banner229
Son Güncelleme: 17.04.2014 11:57
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol