banner200
banner235
banner225
28 Mart 2013 Perşembe 09:09
4616 sayılı yasa içtima
banner188
banner213
banner230
Daire:1
Tarih:2012
Esas No:2012/1089
Karar No:2012/3065
Kaynak:uyap
İlgili Maddeler:4616 sayılı kanun ve 765 sayılı TCK madde 77
İlgili Kavramlar:4616 sayılı yasa içtima
T.C.
YARGITAY
1. Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
(KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)

Esas No : 2012/1089
Karar No : 2012/3065
Tebliğname No : 2011/360001

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 01.02.2012 tarih 2011/360001 sayılı kanun yararına bozma talebi ile hükümlü Taner Sarı hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 14.11.2005 tarih ve 2004/320 esas, 2005/527 karar sayılı ilamı ile 3 yılı geceli-gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle müebbet hapis cezası ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.06.2004 tarih 2003/80 esas, 2004/249 sayılı ilamı ile de 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği her iki cezanın içtima talebi Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.11.2007 tarih 2007/989 değişik iş sayılı kararı cezaların farklı infaz rejimine tabi olması nedeniyle reddine karar verilerek bu kararın kesinleştiği, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 99 maddesinde “bir kişi hakkında hükmolunan her bir ceza diğerinden bağımsızdır. Varlıklarını ayrı ayrı korurlar ancak bir kişi hakkında başka kesinleşmiş hükümler bulunur ise 107. maddenin uygulanabilmesi yönünden mahkemeden toplama kararı istenir” hükmüne yer verildiği bu düzenleme karşısında sanığın işlediği birden fazla suçtan dolayı verilen cezaların bir üst sınır olmaksızın hepsini çekmesi gerektiği, ancak şartla salıverilme aşamasında yasada üst sınır tespit edildiği, şartla salıverme hükümlerinin uygulanabilmesi için cezaların toplanmasının zorunlu olduğu, infazın 5237 sayılı Yasanın 7/3 maddesi göz önünde bulundurularak en lehe yasayı uygulamak suretiyle yapılması gerekeceği cezalar farklı infaz rejimine tabi olsalar da toplanmalarına bir engel bulunmadığından 5271 sayılı Yasanın 309 maddesi gereğince Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinin bahse konu kararın kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

1- KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN KAPSAMI:
Hükümlü Taner Sarı hakkındaki cezaların farklı infaz rejimine tabi olup olmadıkları, farklı infaz rejimine tabi cezaların toplanmasına yasal olanak bulunup bulunmadığına ilişkindir.
2- HUKUKSAL DEĞERLENDİRME;
1- Hükümlü Taner Sarı’nın 23.04.1999 tarihinden önce işlemiş olduğu suçlardan dolayı almış olduğu kesinleşmiş cezalar İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.11.2001 tarih 1992/79 sayılı içtima kararı ile 22 yıl 12 ay 15 gün ağır hapis, 2 yıl 22 ay hapis cezası olarak toplanmasına karar verildiği,
2- İçtima kararı sonucu verilen ceza infaz edilmekte iken 22.12.2000 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 4616 sayılı “23.04.1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıverilmeye dava ve cezaların ertelenmesine” dair yasa gereğince hükümlü Muğla Ağır Ceza Mahkemesinin 27.05.2002 tarih 2002/391-390 değişik iş sayılı kararıyla 27.04.2002 tarihinde şartla tahliye edilmiştir.
3- Hükümlünün içtimaya konu 5 ayrı mahkumiyet hükmü 5237 sayılı TCK.nun 7/2 maddesi gereğince uyarlama yargılamasına konu edilip yapılan yargılama sonucunda belirlenen cezalar İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.06.2007 tarih 1992/79 sayılı kararı ile toplanarak 21 yıl 39 ay hapis cezasının infazına karar verilmiştir.
4- Hükümlü 08.08.1996 tarihinde işlemiş olduğu birden fazla insanı kasten öldürmek suçundan Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 14.11.2005 tarih 2004/320 esas, 2005/527 karar sayılı ilamıyla 3 yıl geceli-gündüzlü hücrede tecrit edilmek üzere müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olup bu hüküm 25.12.2006 tarihinde kesinleşmiştir.
5- Hükümlü aynı şekilde 13.05.2003 tarihinde işlemiş olduğu uyuşturucu madde ticareti suçundan Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.06.2004 tarih 2003/80-2004/249 karar sayılı ilamıyla 4 yıl ağır hapis, 346 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olup hüküm 10.02.2005 tarihinde kesinleşmiştir.
6- Hükümlünün 13.05.2003 tarihinde işlemiş olduğu suç nedeniyle İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 24.12.2007 tarih 92-79 sayılı kararıyla; şartla tahliyenin geri alınarak 13.05.2003-13.07.2007 tarihli arasındaki sürenin aynen çektirilmesine karar vermiştir.
7- Kanun yararına bozmaya konu Aydın 1 Ağır Ceza Mahkemesi hükümlünün şartla tahliyesinin geri alınmasından doğan ceza, 4616 sayılı Yasa kapsamına giren suç nedeniyle verilen ceza ve bu yasa kapsamına girmeyen suç nedeniyle verilen cezanın farklı infaz rejimine tabi olması nedeniyle toplanmasına yasal olanak bulunmadığına karar verilmiştir.
5275 sayılı Yasanın 99 maddesinde “bir kişi hakkında hükmolunan her bir ceza diğerinden bağımsızdır. Varlıklarını ayrı ayrı korurlar ancak bir kişi hakkında başka kesinleşmiş hükümler bulunur ise 107. maddenin uygulanabilmesi yönünden mahkemeden toplama kararı istenir” emredici hükmü mevcuttur.
765 sayılı TCK.nun 68. maddesinde ise “bir kimse müteadit suçlardan dolayı hüküm veya ceza kararnamesiyle mahkum edilirse cezalar bu bap hükümlerine göre içtima ettirilir.” düzenlemesi mevcut idi.
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 23.03.1992 gün 1-65/88 sayılı kararında “koşullu salıverilmenin geri alınmasından dolayı verilen cezanın tamamı çektirileceğinden ve bir daha koşullu salıvermeden yarar sağlanamayacağından, bu cezalar farklı infaz rejmine bağlı diğer cezalarla birleştirilemezler”,
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 20.01.2004 gün 2003/6-292 esas, 2004/5 sayılı kararında “4616 sayılı Yasa kapsamına giren suçlardan verilen cezalar ile bu yasa kapsamına tabi olmayan cezaların toplanmasına yasal engel bulunmamaktadır.”
Şeklinde yasal düzenleme ve yerleşik içtihatlar bulunmaktadır.
Somut olay incelendiğinde, hükümlünün 08.08.1996 tarihinde işlemiş olduğu birden fazla kişiyi öldürmek suçundan 4616 sayılı Yasa kapsamına giren 3 yılı hücrede çekmek üzere müebbet hapis cezası ile 13.05.2005 tarihinde işlemiş olduğu süre ve suç türü bakımından 4616 sayılı Yasa kapsamına girmeyen 4 yıl ağır hapis cezası bulunmaktadır. Uyuşmazlık konusu her iki cezanın toplanıp toplanamayacağına ilişkindir. Yukarıda açıklanan yargısal kararlarda vurgulandığı üzere farklı infaz rejimlerine tabi hükümlerin ayrı ayrı infaz edilmesi gerektiğinden toplanmasına yasal olanak bulunmadığı tartışmasız ise de, hükümlünün 4616 sayılı Yasa kapsamına giren suç sebebiyle verilen cezanın bu yasa kapsamına girmeyen suç nedeniyle verilen ceza farklı infaz rejimine tabi değildir. Zira 4616 sayılı Yasa Anayasa Mahkemesinin kararında da vurgulandığı üzere “belirli bir süreyle suç işlememe bozucu (infisahi) koşuluna bağlanmış toplu özel af niteliğindedir.” hükümlünün çekmesi gereken cezasından 10 yıllık indirim yapıldıktan sonra iyi halli olup olmadığına bakılmaksızın şartla tahliyeyi düzenlemektedir. Bu 10 yıllık süreden geri kalan cezanın infazı 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 19. maddesine göre yapılacaktır. Bu nedenle farklı infaz rejimine tabi değildir. Hükümlünün 3 yıl süreyle geceli-gündüzlü hücrede tecrit edilmek üzere müebbet hapis cezasıyla, 4 yıl hapis cezasının, lehe olan 765 sayılı TCK 68 ve 77 maddeleri hükümlerine göre içtima ettirilerek, 4616 sayılı Yasa kapsamına giren cezadan dolayı bu yasa hükümleri doğrultusunda çekilmesi gereken süreden 10 yıl indirim yapıldıktan sonra, geri kalan cezanın 647 sayılı Yasanın 19 maddesi gereğince infazına karar verilmesi gerekirken farklı infaz hükümlerine tabi olduğu gerekçesiyle içtima talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden, kanun yararına bozulması cihetine gidilmiştir.
3- SONUÇ VE KARAR;
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının isteminin KABULÜNE,
2- Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.11.2007 tarihli ve 2007/989 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA),
3- Diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 19.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan V. Üye Üye Üye Üye
S.Z.İskender E.Karataş M.Şahin M.Üstüner E.Yeşil
Başkan V.
Salih Zeki İskender

Karara Uygundur,
Yazı İşleri Müdürü
Mustafa Karacan.

G/A

banner229
Son Güncelleme: 28.03.2013 09:10
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol