banner200
banner222
20 Ekim 2012 Cumartesi 12:47
29 Ekim mitingine izin yok
banner188
banner213
banner230

Ankara Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nda buluşmak isteyen gruplara “Eğer miting yaparsanız, hakkınızda işlem yaparız” dedi.

Ankara Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nda buluşmak isteyen gruplara “Eğer miting yaparsanız, hakkınızda işlem yaparız” dedi.

Ga­zi­ler, Şe­hit Dul ve Ye­tim­le­ri­nin “Te­rö­re kar­şı halk mi­tin­gi­” yap­ma­sı­na “Bu­gün An­ka­ra­’nın Başkent Oluşunun Yıl­dö­nü­mü­”dü­r de­yip izin ver­me­yen An­ka­ra Va­li­li­ği, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­’nı Ulu­s’­taki ilk TBMM önün­de kut­la­mak is­te­yen ku­ru­luş­la­ra da “O­ra­sı top­lan­ma ye­ri de­ği­l” de­yip izin ver­me­di.

“Va­tan ve Cum­hu­ri­yet için Halk Bu­luş­ma­sı­” adı al­tın­da ya­pıl­mak is­te­nen top­lan­tıya izin vermeyen valilik tarafından, “Top­lan­tı ve gös­te­ri ya­pı­la­cak yer­ler ara­sın­da TBMM önü bu­lun­ma­mak­ta­dır. İzin­siz top­lan­tı ve gös­te­ri ya­pıl­mak is­ten­me­si ha­lin­de top­lan­tı­yı dü­zen­le­yen­le­rin ya­nı sı­ra bu­na ka­tı­lan­lar hak­kın­da da ya­sal iş­lem­ler ya­pı­la­cak­tı­r” uya­rı­sın­da bu­lu­nul­du. 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’n­da bir ara­ya gel­mek is­te­yen­le­rin amaç­la­rı­nın ulu­sal bay­ra­mı kut­la­mak ve ba­zı aşın­dır­ma gi­ri­şim­le­ri­ne dik­kat çek­mek ol­du­ğu­nu söy­le­yen der­nek yet­ki­li­le­ri, va­li­li­ğin ka­ra­rı­na tepki gösterdi. Bu­luş­ma­yı ger­çek­leş­tir­mek is­te­yen 20 ci­va­rın­da ku­ru­lu­şun baş­ka­nı bu­gün ba­sın top­lan­tı­sı yapacak.

Susturulmak isteniyoruz

Buluşmayı gerçekleştirmek isteyen kuruluşların “çağrı” metninde 29 Ekim’de bir araya gelinmesinin gerekçesi ise şöyle belirtildi: “Ata’mızın bu yüce eseri tahrip edilmektedir. O’nun en büyük devrimlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti devleti bölünüp parçalanmak isteniyor. Bölücü anayasa girişimiyle; din, mezhep ve etnik köken farkı gözetmeden ‘Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkı olduğu inancı’, O’nun en temel dayanaklarından biri yaptığı laiklik ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye bir din devletine dönüştürülmeye kalkışılmaktadır. Bilim adamları, gazetecileri, askerleri zindanlara atılarak susturulmaya çalışılmaktadır. Ulusal bayramlarımızda, kutlama törenleri kısıtlanmakta veya iptal edilmektedir.”

Sözcü


banner229
Son Güncelleme: 20.10.2012 12:48
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol