banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
01 Şubat 2015 Pazar 00:21
Elektrik faturalarına bir ŞOK daha!
banner188
banner213
banner230

Elektrik faturalarında bulunan kayıp kaçak ve TRT gibi haksız alınan ücretlere Yargıtay'dan çıkan karar ile itiraz hakkı doğmuştu ki; hükümet önlem almak için yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

EKONOMİ - Elektrik faturalarında bulunan kayıp kaçak ve TRT gibi haksız alınan ücretlere Yargıtay'dan çıkan karar ile itiraz hakkı doğmuştu ki; hükümet önlem almak için yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

Yargıtay'ın kaçak elektrik parasının vatandaşa iadesine ilişkin kararına karşı Enerji Bakanlığı'ndan şok eden bir adım geldi. Meclis’e gönderilen yasa ile vatandaş artık kaçak elektriğin parasına itiraz edemeyecek.
Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu'nun im­za­la­dı­ğı ya­sa ta­sa­rı­sı­na gö­re ka­çak elek­trik be­del­le­rin­de va­tan­daş ye­ri­ne şir­ket­ler ko­run­du. 

Mah­ke­me ka­ra­rıy­la va­tan­daş­la­ra öde­nen ka­çak elek­tri­ğin pa­ra­sı 36 mil­yon abo­ne­nin fa­tu­ra­sı­na yan­sı­tı­la­cak. Va­tan­daş elek­tri­ği şim­di­kin­den da­ha zam­lı kul­lan­mak zo­run­da ka­la­cak.  Ta­sa­rıy­la Yargıtay'ın va­tan­daş le­hi­ne al­dı­ğı ka­çak ve TRT pa­yı­na iliş­kin ka­rar­lar yok hük­mün­de sa­yı­lı­yor. Sa­de­ce 2014 yı­lı için yak­la­şık 5,8 mil­yar li­ra­lık pa­ra­nın ia­de­si ya­pıl­sa bi­le yi­ne elek­trik fa­tu­ra­la­rı­na ekleme ko­lay­lı­ğı ge­ti­ril­di. 

Ka­ra­ra by pass

Ay­rı­ca abo­ne­le­rin tep­ki gös­ter­di­ği kes­me-aç­ma be­de­li ile sa­yaç oku­ma pa­ra­sı da ta­sa­rıy­la ka­lı­cı ha­le ge­ti­ri­li­yor. Hü­kü­met ka­nun ta­sa­rı­sı­nın ge­rek­çe­si­ne ise "Şir­ket­ler 5,8 mil­yar li­ra­lık ka­çak pa­ra­sı­nı öder­se ba­tar" yaz­dı.

Vatandaşın parası gasp ediliyor

Tü­ke­ti­ci Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Bü­lent De­niz, BU­GÜ­N’­e açık­la­ma ya­pa­rak sert tep­ki gös­ter­di. De­niz, "Hu­kuk dev­le­ti il­ke­si ayak­lar al­tı­na alın­mak­ta­dır" de­di. Hü­kü­me­tin va­tan­da­şın ce­bin­den eli­ni çek­me­di­ği­ni di­le ge­ti­ren De­niz, “Dev­let eliy­le va­tan­da­şın ce­bin­de­ki pa­ra gasp edi­li­yor. Va­tan­daş da­ha ön­ce ban­ka­la­ra peş­keş çe­kil­miş­ti şim­di de elek­trik da­ğı­tım fir­ma­la­rı­na peş­keş çe­ki­li­yo­r” de­di.

AİHM'e götürürüz

Sa­yaç oku­ma, aç­ma ka­pa­ma üc­re­ti gi­bi tü­ke­ti­ci­nin şi­ka­yet­çi ol­du­ğu be­del­le­rin de ka­lı­cı ha­le ge­ti­ril­di­ği­ne dik­kat çe­ken De­niz, “Ta­sa­rı­da abo­ne­le­rin ge­rek­siz ye­re öde­dik­le­ri pa­ra­lar­la il­gi­li yar­gı­ya gi­dileme­ye­ce­ği­ne iliş­kin hü­küm var. Hiç­bir hu­kuk dev­le­tin­de böy­le bir şey ol­maz. Va­tan­da­şın hak ara­ma öz­gür­lü­ğü ana­ya­sal te­mi­nat al­tın­da­dır. Bu açık ana­ya­sa ih­la­li­” de­ğer­len­dir­me­si yap­tı. De­niz, ta­sa­rı­yı Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ve AİH­M’­e gö­tü­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Tüketicide rahatsızlık üst noktada 

Yar­gı­tay ka­ra­rı son­ra­sın­da yüz­bin­ler­ce abo­ne­nin, ka­yıp-ka­çak be­de­li ia­de­si için elek­trik da­ğı­tım fir­ma­la­rı­na, Tü­ke­ti­ci Ha­kem He­yet­le­ri­ne ve Tü­ke­ti­ci Mah­ke­me­le­ri­’ne baş­vur­duk­la­rı­na işa­ret eden De­niz, "Baş­vu­ru­la­rın yo­ğun­lu­ğu, bu be­de­lin alın­ma­sı­na iliş­kin tü­ke­ti­ci­de­ki ra­hat­sız­lı­ğın en üst nok­ta­da ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor" de­di.

Yurt genelinde birçok kişi faturalarında yer alan kayıp kaçak bedelinin iade edilmesini istedi.

Samanyolu

http://www.haberyudum.com/ekonomi/elektrik-faturalarina-bir-sok-daha-h10587.html
banner229
Son Güncelleme: 01.02.2015 00:34
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol