banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
01 Şubat 2015 Pazar 00:21
Elektrik faturalarına bir ŞOK daha!

Elektrik faturalarında bulunan kayıp kaçak ve TRT gibi haksız alınan ücretlere Yargıtay'dan çıkan karar ile itiraz hakkı doğmuştu ki; hükümet önlem almak için yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

EKONOMİ - Elektrik faturalarında bulunan kayıp kaçak ve TRT gibi haksız alınan ücretlere Yargıtay'dan çıkan karar ile itiraz hakkı doğmuştu ki; hükümet önlem almak için yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

Yargıtay'ın kaçak elektrik parasının vatandaşa iadesine ilişkin kararına karşı Enerji Bakanlığı'ndan şok eden bir adım geldi. Meclis’e gönderilen yasa ile vatandaş artık kaçak elektriğin parasına itiraz edemeyecek.
Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu'nun im­za­la­dı­ğı ya­sa ta­sa­rı­sı­na gö­re ka­çak elek­trik be­del­le­rin­de va­tan­daş ye­ri­ne şir­ket­ler ko­run­du. 

Mah­ke­me ka­ra­rıy­la va­tan­daş­la­ra öde­nen ka­çak elek­tri­ğin pa­ra­sı 36 mil­yon abo­ne­nin fa­tu­ra­sı­na yan­sı­tı­la­cak. Va­tan­daş elek­tri­ği şim­di­kin­den da­ha zam­lı kul­lan­mak zo­run­da ka­la­cak.  Ta­sa­rıy­la Yargıtay'ın va­tan­daş le­hi­ne al­dı­ğı ka­çak ve TRT pa­yı­na iliş­kin ka­rar­lar yok hük­mün­de sa­yı­lı­yor. Sa­de­ce 2014 yı­lı için yak­la­şık 5,8 mil­yar li­ra­lık pa­ra­nın ia­de­si ya­pıl­sa bi­le yi­ne elek­trik fa­tu­ra­la­rı­na ekleme ko­lay­lı­ğı ge­ti­ril­di. 

Ka­ra­ra by pass

Ay­rı­ca abo­ne­le­rin tep­ki gös­ter­di­ği kes­me-aç­ma be­de­li ile sa­yaç oku­ma pa­ra­sı da ta­sa­rıy­la ka­lı­cı ha­le ge­ti­ri­li­yor. Hü­kü­met ka­nun ta­sa­rı­sı­nın ge­rek­çe­si­ne ise "Şir­ket­ler 5,8 mil­yar li­ra­lık ka­çak pa­ra­sı­nı öder­se ba­tar" yaz­dı.

Vatandaşın parası gasp ediliyor

Tü­ke­ti­ci Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Bü­lent De­niz, BU­GÜ­N’­e açık­la­ma ya­pa­rak sert tep­ki gös­ter­di. De­niz, "Hu­kuk dev­le­ti il­ke­si ayak­lar al­tı­na alın­mak­ta­dır" de­di. Hü­kü­me­tin va­tan­da­şın ce­bin­den eli­ni çek­me­di­ği­ni di­le ge­ti­ren De­niz, “Dev­let eliy­le va­tan­da­şın ce­bin­de­ki pa­ra gasp edi­li­yor. Va­tan­daş da­ha ön­ce ban­ka­la­ra peş­keş çe­kil­miş­ti şim­di de elek­trik da­ğı­tım fir­ma­la­rı­na peş­keş çe­ki­li­yo­r” de­di.

AİHM'e götürürüz

Sa­yaç oku­ma, aç­ma ka­pa­ma üc­re­ti gi­bi tü­ke­ti­ci­nin şi­ka­yet­çi ol­du­ğu be­del­le­rin de ka­lı­cı ha­le ge­ti­ril­di­ği­ne dik­kat çe­ken De­niz, “Ta­sa­rı­da abo­ne­le­rin ge­rek­siz ye­re öde­dik­le­ri pa­ra­lar­la il­gi­li yar­gı­ya gi­dileme­ye­ce­ği­ne iliş­kin hü­küm var. Hiç­bir hu­kuk dev­le­tin­de böy­le bir şey ol­maz. Va­tan­da­şın hak ara­ma öz­gür­lü­ğü ana­ya­sal te­mi­nat al­tın­da­dır. Bu açık ana­ya­sa ih­la­li­” de­ğer­len­dir­me­si yap­tı. De­niz, ta­sa­rı­yı Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ve AİH­M’­e gö­tü­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Tüketicide rahatsızlık üst noktada 

Yar­gı­tay ka­ra­rı son­ra­sın­da yüz­bin­ler­ce abo­ne­nin, ka­yıp-ka­çak be­de­li ia­de­si için elek­trik da­ğı­tım fir­ma­la­rı­na, Tü­ke­ti­ci Ha­kem He­yet­le­ri­ne ve Tü­ke­ti­ci Mah­ke­me­le­ri­’ne baş­vur­duk­la­rı­na işa­ret eden De­niz, "Baş­vu­ru­la­rın yo­ğun­lu­ğu, bu be­de­lin alın­ma­sı­na iliş­kin tü­ke­ti­ci­de­ki ra­hat­sız­lı­ğın en üst nok­ta­da ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor" de­di.

Yurt genelinde birçok kişi faturalarında yer alan kayıp kaçak bedelinin iade edilmesini istedi.

Samanyolu

http://www.haberyudum.com/ekonomi/elektrik-faturalarina-bir-sok-daha-h10587.html
Son Güncelleme: 01.02.2015 00:34
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177