banner200
banner235
banner225
20 Ağustos 2015 Perşembe 22:18
Ecrimisil ihbarnamesi iptali için dava dilekçe örneği
banner188
banner213
banner230
                                                                 NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

                       

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

                        KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEMLİDİR

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                : Av.

                                                                       Cad.No:               İşhanı

DAVALI                               :           Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı

                                                                      

DAVANIN KONUSU         : Müvekkilimden                    TL ecrimisil istenilmesine

                                               ilişkin                          Emlak Müdürlüğünce tanzim ve

                                               tebliğ olunan               gün ve                         sıra no.lu ecrimisil

                                               ihbarnamesinin keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak

                                               suretiyle iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ                :

MADDİ OLAY                    :  Hazine adına mülkiyet kaydı bulunan ve                                                                                      Köyü               parsel sayılı yerde ahır ve bekçi

                                               Kulubesi olarak müvekkilim tarafından işgal edilen

                                               Taşınmaz mahallinde yapılan                         günlü tesbitle

                                                                       dönemi için                 TL ecrimisil

                                               tahakkuku yapılmış ve dava konusu ihbarname ile tarafı-

                                               mızdan istenilmiştir.

HUKUKİ NEDENLER             :  1-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “Sürelerin

                                               Hesabı” başlıklı 92. maddesinde bu Kanunda yazılı

                                               sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde,

                                               Borçlar Kanunun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

                                               Borçlar Yasasının “Borçların Sukutu” başlıklı üçüncü

                                               bölümünde yer alan 125. maddesinde “Bu Kanunda başka

                                               suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde her dava on

                                               senelik mürura zamana tabidir” kuralıyla genel zaman-

                                               aşımı süresi on yıl olarak belirlenmiştir. Bir malın saibinin

                                               rızası dışında ve onun bu malı kullanmakla bir zarara

                                               uğrayıp uğramayacağı sözkonusu edilmeksizin bu maldan

                                               işgal tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanıl-

                                               ması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece

                                               talep edilen tazminat olarak tanımlanan ecrimisil alacağı-

                                               nın niteliği itibariyle işgalin tesbit  tarihinden itibaren

                                               geriye doğru Borçlar Kanununun 125. maddesiyle belir-

                                               lenen on yıllık zamanaşımı süresine tabi olacağı artık

                                               tartışmasız bulunmaktadır.

                                               O halde müvekkilimden                    dönemi için istenilen

                                               Ecrimisilin                  dönemine ilişkin kısmı zamanaşı-

                                               mına uğradığından bu döneme isabet eden ecrimisil

                                               miktarının iptali gerektiğini iddia ediyoruz.

                                                 2- Kalan kısım olan                          dönemine ilişkin

                                               ecrimisil miktarı ise, taşınmazın konumu, emsal taşınmaz-

                                               lar ve kullanım şekli dikkate alındığında oldukça fahiş

                                               bir miktardır. Bu hususu ile ilgili olarak taşınmaz mahallin

                                               de keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle fahiş

                                               olan ercimisil miktarının sebep ve konu unsurları yönün-

                                               den sakat olduğundan iptali gerektiğini iddia etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda izah etmeye çalıştığımız kusurlar dikkate alına-

                                               rak müvekkilim adına tesis olunan ecrimisil ihbarnamesi-

                                               nin keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle iptali

                                               ve yürütmenin durdurulması, yargılama giderleri ile

                                               vekalet  ücretinin davalı idareye yükletilmesini arz ve

                                               talep ederim.

SUBUT DELİLLER                       : İşgal krokisi, tesbit tutanakları

HUKUKİ SEBEPLER        : 2886 sayılı Yasa, Borçlar Yasası Ecrimisil ve Tahliye

                                               Yönetmeliği

 

 

 

                                                                                                                            DAVACI  Vekili

                                                                                              Av.                                                                                                                                                                                                                                                                    (İMZA)

 

EKLER:        1- Vekaletname

                        2- İhbarname

            3- Borçlar Yasasının ilgili sayfa fotokopileri                    

 

banner229
Son Güncelleme: 20.08.2015 22:21
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol