banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
16 Ağustos 2015 Pazar 23:44
Davaya Katılma Dilekçesi
                                                                                            ....... MAHKEMESİNE

 

                                                                                                                       

 

 

DOSYA NO                           :.......

 

MÜDAHELE TALEBİNDE

BULUNAN                             :.......

 

VEKİLİ                                   :.......

 

DAVACI                                 :.......

 

VEKİLİ                                   :.......

 

DAVALI                                 :.......

 

KONU                                    : Davacı yanında davaya katılmamıza karar verilmesi istemimizdir.

 

AÇIKLAMALAR               :1-Davacı tarafından, alt kiracısı davalıya karşı açılan kiralananın kötü kullanılmasından doğan alacak davasının neticesi, davacının müvekkilimizin kiracısı olması nedeni ile  müvekkilimizin haklarını da etkileyecektir. Bu nedenle  davacının yanında katılan davacı olarak yer almak istiyoruz.

 

                                               2-Davacı müvekkilimizin kiracısıdır. Kendisine bütün olarak kiraladığımız apartman dairesinin bir odasını davalıya alt kiracı olarak kiralamıştır. Alt kiracı müvekkilimize ait olan dairenin kendi kullandığı odasını ve müşterek alanları hor kullanmış, -kendi deyimi ile sanat yapmış - müvekkilimizin deyimi ile ise her tarafı rengarenk boyayarak perişan etmiştir. Müvekkilimizin davacıyı .......Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile uyarmış ve bunun üzerine davacı davalıya karşı bu davayı açmıştır.

 

                                               3-Müvekkilimizi yakından ilgilendiren bu davada Katılan Davacı olarak yer almak istemekteyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER               : HUMK 53-58 ve sair mevzuat.

 

DELİLLER                                : Kira sözleşmesi, tanıklar, ihtarname ve diğer kanıtlar

 

SONUÇ İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenler ile  arz ve izah ettiğimiz  sebeplerden ötürü; Davacı yanında davaya katılmamıza, karar verilmesini arz ve talep ederiz.

 

 

                                                                                                                                                       MÜDAHALE TALEBİNDE

                                                BULUNAN VEKİLİ

                                                                                                                         .......

Son Güncelleme: 16.08.2015 23:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177