banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
12 Ağustos 2015 Çarşamba 15:28
BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZ
 BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

....................................... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)           :              .......... ....................... (TC Kimlik No: .................)

Adres: ...........................................

VEKİLİ   :              Av. ......................... ................... (TC Kimlik No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

ALACAKLI            :              ......................... ..............................

Adres: ............................................

KONU   :              Borca, faize ve ferilerine  itirazlarımızın bildirilmesinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ   :              ................. TL

AÇIKLAMALAR  :             

1.            YETKİ İTİRAZI: Müvekkilim ile takip alacaklısı arasında yapılmış yetki sözleşmesi mevcut değildir. İcra ve İflas Kanununun 50/1 maddesinin atfıyla uygulanacak olan Hukuk Muhakemeleri Kanununun 6. maddesine göre, yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim yeri icra dairesidir. Yetkili icra dairesi müvekkilimin yerleşim yeri icra dairesi olan ............... İcra Dairesidir. Bu nedenle, .......... İcra Dairelerinin yetkisine itiraz ediyoruz.

2.            BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZ: Müvekkilin, takip alacaklısına herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Ayrıca istenen faiz oranı da fahiş olup, olayda yasal faiz talep edilebilir. Bu sebeple borca, faiz oranına, işlemiş faiz miktarına açıkça itiraz ediyoruz.

 

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, İİK ve ilgili diğer mevzuat.

 

SONUÇ İSTEM   :              Yukarıda açıklanan nedenlerle, yasal tüm itiraz nedenlerimiz saklı kalmak kaydıyla, itirazlarımızın kabulü ile icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.

 

İtiraz Eden Vekili

Son Güncelleme: 12.08.2015 15:29
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177