banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
20 Ocak 2015 Salı 21:43
Vergi Usul Kanunu Madde 337 Fiil Ayrılığı
banner188
banner213
banner230

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu

Tarih           :15.02.2002

Esas No      :2001/501

Karar No    :2002/62

 

VUK Md337

 

385 adet faturada yemek ve içki bedellerinin ayrı ayrıgösterilmediği ve faturadaki miktarın yemek bedeli olarak toplam tutarıiçerdiği yolundaki usulsüzlük fiilinin tek bir tespite dayalı olması karşısındatek bir usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiğinden, VUK’un337. maddesinin uygulanması gerektiğinden bahisle her bir fatura içinusulsüzlük cezası kesilmesinde isabet yoktur.

İstemin Özeti: İçkili lokanta işleten yükümlünün 1998 yılıhesaplarının incelenmesi sonucu 385 adet faturanın usulüne uygun düzenlenmediğinintespiti üzerine tespit edilen her bir fatura için ayrı ayrıikinci derece usulsüzlük cezası kesilmiştir.

Vergi MahkemesiKararı’yla; Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesinde birinci ve ikinci dereceusulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren hususların düzenlendiği, 230.maddesinde de faturada bulunması gereken bilgilerin sayıldığı, olayda 385 adetfaturada yemek ve içki bedellerinin ayrı ayrıgösterilmediği ve faturadaki miktarın yemek bedeli olarak toplam tutarıiçerdiği yolundaki usulsüzlük fiilinin tek bir tespite dayalı olması karşısındatek bir usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği, Vergi Usul Kanunu’nun 337.maddesinin uygulanması gerektiğinden bahisle her bir fatura için usulsüzlükcezası kesilmesinde isabet bulunmadığı gerekçesiyle kesilen usulsüzlükcezasının 2.000.000 liralık kısmına ilişkin olarak davayı reddetmiş, fazlasınıise kaldırmıştır.

Vergi dairesimüdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi Kararı’yla;Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinin 4. bendinde, mükellefler tarafındandüzenlenecek olan faturalarda malın veya işin nev’i,miktarı, fiyatı ve tutarının bulunması gerektiğini, anılan Kanun’un 352.maddesinin ikinci derece usulsüzlükler başlıklı 7. bendinde de vergibeyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil vemuhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelereilişkin hükümlere uyulmamış olması halinde II. derece usulsüzlük cezasıkesileceğinin belirtildiği, adı geçen Kanun’un 337. maddesinin uyuşmazlık dönemindeyürürlükte bulunan hükmünde ise ayrı ayrı yapılmışolan kaçakçılık, ağır kusur, kusur veya usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesileceği, ancak 352. maddede yazılıusulsüzlüklerden aynı takvim yılı içinde aynı nev’idenbirden fazla yapıldığı takdirde birden fazlasının her biri için birincisine aitcezanın dörtte birinin kesileceğinin kurala bağlandığı, dosyanınincelenmesinden, inceleme raporu eki tutanak ile ayrı ayrıişlenen usulsüzlük fiillerinin sayı ve miktar olarak ortaya konulduğu ve faturasayısı dikkate alınarak birden fazla faturada yemek bedeli ile içki miktarıayrı ayrı belirtilmeyip katma değer vergisinin deayrıca gösterilmediği belirlenerek her fatura için ayrı ayrı213 sayılı Kanun’un 337. maddesi göz önüne alınarak II. derece usulsüzlükcezası kesildiğinin görüldüğü, olayda içkili lokanta işleten yükümlünün 213sayılı Kanun’un 230. maddesinde belirlenen koşullara uygun olmayan 385 adetfatura düzenlediği saptandığından bu hususun tek tutanakla tespit edilmesinin ofiil için yapılan tespitin tek bir tespit olarak kabulüne imkan vermediği, bunedenle yükümlünün aynı fiili yıl içerisinde muhtelif tarihlerde 385 kereişlediği hususu tutanakla sabit olduğuna göre bu fiillerin ayrı ayrı fiiller olarak kabul edilmesi suretiyle yukarıdaaçıklanan Kanun hükümleri dikkate alınarak II. derece usulsüzlük cezasıkesilmesinde isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayanVergi Mahkemesi Kararı’yla, ilk kararında yer alan hukuksal nedenler vegerekçesiyle ısrar etmiştir.

Israr kararı vergidairesi müdürlüğünce temyiz edilmiş ve vergi inceleme raporuna dayanılarakkesilen cezanın yerinde olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Karar: Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi Karar’ın özetbölümünde yazılı Vergi Mahkemesi ısrar Kararı, aynı hukuksal nedenler vegerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş ve temyiz dilekçesinde ileri sürüleniddialar, Kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.

Bu nedenlerle temyizisteminin reddine oy çokluğu ile karar verildi.

 

banner229
Son Güncelleme: 20.01.2015 21:51
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol