banner200
banner222
11 Nisan 2013 Perşembe 21:29
Son Tarihli Danıştay Kararları ve Özelgeler
banner188
banner213
banner230

1 -  Tarih  : 27.03.2012  Esas No   : 2010/1363 Karar No   : 2012/917 KVK Md. 9

DEVRALINAN KURUM ZARARININ İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği hk.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

2 -  Tarih: 27.03.2012 Esas No    : 2011/26973 Karar No  : 2012/10277 4857 s. İş K. Md. 2

İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİNDE ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN SORUMLULUĞU

Mağazacılık alanında faaliyet gösteren şirketin, mağaza içinde bir bölümde unlu mamuller işini başka bir işverene vermesi ve faaliyetin mağaza içinde ve şirketin belirlediği esaslar dahilinde yürütülmesi, asıl işveren alt işveren ilişkisinin varlığını gösterir. Bu durumda işçilik alacakları açısından asıl işverenin alt işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması gerekir.

 

3 -  Tarih : 22.03.2012  Esas No    : 2009/2694 Karar No   : 2012/955  VUK Md. 10  6183 s. AATUHK Md. 35

LİMİTED ŞİRKETİN VERGİ BORCU NEDENİYLE KANUNİ TEMSİLCİ VE ORTAKLARIN TAKİBİ

Limited şirketlerin ödenmeyen vergi borçları nedeniyle kanuni temsilci ve ortakların takibinde bir öncelik sırasının bulunmadığı, ancak şirket hakkında yasal takip yolları tüketilmeden ortağın takibine geçilemeyeceği hk.

 

4 -  Tarih : 27.04.2012 Esas No    : 2011/52010 Karar No  : 2012/14755 4857 s. İş K. Md. 2  

 

İŞÇİYİ BİRLİKTE İSTİHDAM EDEN İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU

Birlikte istihdam eden ve organik bağ içinde olan işverenlerin, adi ortaklık hükümleri gereği müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, bu bağlamda hem Vakfa hem de Kooperatif üye ve temsilcilerine hizmet eden davacı işçi açısından, birlikte istihdam olgusu nedeniyle her iki davalının birlikte müştereken ve müteselsilensorumluluğuna karar verilmesi gerektiği hk.

 

5 -   Danıştay 3. Dairesi  Tarih         : 05.04.2012  Esas No    : 2011/816  Karar No   : 2012/1133

KOD UYGULAMASININ YASAL DAYANAĞININ OLMADIĞI

Mükellefin kod'a alınma işlemini; Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili düzenlemelerin yasa ile yapılması gerektiği, dayanağını Anayasa'ya uygun olarak çıkarılmış olan Kanunlardan almayan düzenlemelerle bir takım hak ve yükümlülükler getirilemeyeceği, haklarında gerçeği yansıtmayan fatura düzenledikleri yolunda inceleme raporu bulunan mükelleflerden mal ve hizmet alımında bulunduğu neden gösterilerek kod listesine alınan mükelleflerin bu şekilde kategorize edilmelerine olanak sağlayan hiçbir düzenleme bulunmadığı gibi, Anayasa'da buna izin veren bir hüküm de yer almadığı gerekçesiyle iptal eden vergi mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu hk.

 

 

6 -  Danıştay 4. Dairesi  Tarih : 14.02.2012  Esas No    : 2009/6694 Karar No   : 2012/458  VUK Md. 3

FATURANIN MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI NİTELİKTE OLDUĞUNUN TESPİTİ

Mükelleflerin alış faturalarında gösterilen katma değer vergisinin ödenmemesinden faturayı düzenleyenle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmaları ile alış faturalarının gerçek bir ticari ilişkiye dayanmaması nedeniyle indirim hakkından yararlandırılmamalarının, farklı hükümlere tabi olduğu, mükelleflerin işlem ve ödemelerinde idarece belirlenen bir takım usullere uygun hareket etmeleri halinde katma değer vergisi yönünden müteselsil sorumluluğa muhatap olamayacaklarına ilişkin olarak yapılan düzenlemelerden hareketle, olayın gerçek mahiyetini ortaya koymaya yönelik diğer veriler değerlendirilmeksizin, sadece söz konusu usullerin uygulanmış olması nedeniyle faturaların gerçek bir ticari muameleye dayandığının kabulünün mümkün olmadığı hk.

 

Danıştay 9. Dairesi

7 -   Tarih : 30.12.2011  Esas No    : 2008/2222  Karar No    : 2011/9120  VUK Ek Md. 6

UZLAŞMA SONUCU VERGİ ÖDENMESİ HALİNDE SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN İNDİRİLECEK KDV ÇIKMAZ

Uzlaşılan dönemde hem ödenecek verginin hem de sonraki döneme devreden indirilecek katma değer vergisinin çıkmasının mümkün olmadığı, buna göre uzlaşma sonucunda uzlaşılan vergi tutarını ödeyen davacı şirketin sonraki döneme devreden indirilecek katma değer vergisi beyan etmesinin mümkün olmadığı, uzlaşma ile birlikte beyan tablosunun yeniden düzenlenmesinin yasal olduğu hk.

 

 Maliye Bakanlığı 

8 -   Tarih  : 29.11.2012  Sayı    : B.07.1.GİB.4.99.16.02-120[61-2012]-240  GVK Md. 61

HİZMET SÖZLEŞMESİ KARŞILIĞI ÖDENECEK BEDELİN SATIŞ HASILATININ BELİRLİ BİR YÜZDESİ OLARAK BELİRLENMESİ

Perakende satış mağazalarında çalışacak kişiler ile hizmet sözleşmesi yapılması ve şirkete bağlı olarak çalışmaları, mağazalarda kullanılacak yazar kasaların şirket adına tescil edilmesi ve satışların şirket adına yapılması, ticari organizasyonun şirket tarafından üstlenilmesi durumunda, çalışan kişilerin faaliyeti ticari faaliyet kapsamına girmediğinden, bu kişilere satış tutarının belirli bir oranında yapılacak ödemelerin ücret hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiği hk.

 

9 -   Tarih  : 29.11.2012  Sayı    : B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-315-239  VUK Md. 313  KVK Md. 30  KDVK Md. 9

ŞİRKET ENVANTERİNE KAYITLI ANCAK YURT DIŞINDA BULUNAN BİLGİSAYAR DONANIMININ ALIMI VE KURULUMU İLE MUHAFAZA, BAKIM, GÜVENLİK VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ KARŞILIĞI ÖDENEN BEDELLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Şirket envanterine kayıtlı ancak yurt dışında mukim firmadan satın alınan ve yurt dışında bulunan bilgisayar donanımının alımı ve kurulumu ile ilgili bedelin 4 yılda itfa edilmesi gerektiği; alım ve kurulum bedeli için yapılan ödemeler üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılmayacağı; ancak bilgisayar donanımına ait bakım, güvenlik ve geliştirme hizmetleri karşılığı anılan firmaya yıllık bakım ve operasyon adı altında yapılan ödemelerin ise serbest meslek kazancı kapsamında olup, kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı; kuruluş, muhafaza, bakım ve mevcut sistemi geliştirme gibi hizmetlerle ilgili katma değer vergisinin, sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi gerektiği hk.

 

10 -  Tarih  : 21.06.2012   Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[VUK-1]-1942  VUK Md. 280, 322, 323

YURT DIŞINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAĞA KARŞILIK AYRILMASI VE DEĞERSİZ ALACAK OLARAK KABUL EDİLİP EDİLMEMESİ

Yurt dışından olan alacaklar için iş yapılan firmanın mukim olduğu ülkenin mahkemelerinde dava açılması veya ilgili ülkenin icra mevzuatı uyarınca icra takibine başlanılması halinde alacağın şüpheli hale geldiği kabul edilebileceği ve alacağın şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılabileceği; asıl alacak şüpheli hale geldikten sonra bu alacağa bağlı olarak oluşan kur farkları için de şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkün olduğu; kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacak olarak nitelendirilmiş olup, tahsil imkanı kalmayan alacağın tek taraflı beyanla alacaktan vazgeçildiğini bildiren belgeye dayanılarak değersiz alacak olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı hk.

 

11 -   Tarih : 15.01.2013  Sayı     : 67854564-105[UZL-2013/07]-203  VUK Md. 13

MÜCBİR SEBEPLER VE UZLAŞMA

Mücbir sebeplerin varlığının, uzlaşmaya başvuru süresini uzatmayacağı hk.

 

12 -  Tarih : 29.11.2012   Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[61-2012/793]-3114  GVK Md. 1, 7

YABANCI UYRUKLU, ŞİRKETİN ORTAĞI VE GENEL MÜDÜRÜ OLAN KİŞİYE YAPILAN ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Yabancı uyruklu, sürekli oturma izni olan ve şirket ortağı ve genel müdürü olan kişiye yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu'nun 61, 63, 94, 103 ve 104. maddeleri uyarınca Türkiye'de tevkifat yoluyla vergilendirilmesi gerektiği hk.

 

13 - Tarih : 28.11.2012  Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[30-2012/226]-3103  KVK Md. 3, 30

YURTDIŞINDAN ALINAN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI

Şirkette kullanmak ve satışını yapmak üzere yurt dışından CD içerisinde veya doğrudan internetten şifreyle indirerek aktive etmek suretiyle ithal edilen bilgisayar yazılımları ile daha önce ithal edilen yazılım ürünlerinin, güncelleştirme yazılımları veya kullanım haklarını uzatan şifrelerinin ithali veya doğrudan internet üzerinden aktive edilmesi halinde bu alımlar karşılığı yapılan ödemelerin kurumlar vergisi tevkifatı karşısındaki durumu hk.

 

14 -  Tarih : 27.11.2012  Sayı     : B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[I-12-59]-417  KDVK Md. 9

GAYRİMENKUL KİRALAMASINDA KDV TEVKİFATI

Gayrimenkul kiralama hizmeti nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunan mükellefe bu hizmeti karşılığı ödenen bedel üzerinden hesaplanan KDV'nin tevkifata tabi tutulması söz konusu olmayıp, kiralamaya ilişkin KDV'nin kiraya veren tarafından beyan edilmesi gerektiği hk.

 

15 -  Tarih : 20.11.2012   Sayı     : B.07.1.GİB.0.06.54.130[5429-1038]/117595  KDVK Md. 29

KONUT OLARAK KULLANILMAK ÜZERE TESLİM EDİLEN PREFABRİK KONTEYNIRLARA MONTELİ TERMOSİFONLARA UYGULANACAK KDV ORANI

Konut olarak kullanılmak üzere teslim edilen konteynırların eklentisi niteliğinde olan termosifon ve diğer dayanıklı tüketim mallarının tesliminde % 18 KDV oranı uygulanacağı ve indirimli orana tabi olmayan bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV'nin genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacağı, konut teslimlerinden doğan iade hesabına dahil edilmeyeceği hk.

 

16 -  Tarih : 13.11.2012   Sayı     : B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[19-12/56]-1170   GVK Md. 61, 94

NEVİ DEĞİŞİKLİ HALİNDE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNİN VERGİ MATRAHI

Limited şirketin nevi değişikliği yapılarak anonim şirketine dönüşmesi, çalışanlar açısından işveren değişikliği sonucunu doğurmadığından, çalışanlara ödenen ücret matrahlarının kümülatif olarak dikkate alınması gerektiği hk.

 

 

17 -  Tarih  : 23.11.2012   Esas No   : 2012/1799  Karar No  : 2012/3899  2577 s. İYUK Md. 15

DİLEKÇE RET KARARI ÜZERİNE VERİLEN YENİLEME DİLEKÇESİNDE AYNI YANLIŞLIKLARIN TEKRAR YAPILMASI

Dilekçe ret kararı üzerine verilen yenileme dilekçesinde de işlemin tebliğ tarihinin belirtilmemesi, işlem ve yetki belgesi eklenmeyerek aynı yanlışlıkların yapılması üzerine verilen davanın reddi kararının yasa hükmüne uygun olduğu hk.

 

 

18 -  Tarih : 10.04.2012   Esas No  : 2008/7150  Karar No : 2012/1313  

 YURT DIŞINDA İMZALANAN VE TÜRKİYE'DE YERLEŞİK İKİ AYRI ŞİRKETİN BİRLEŞMESİ TAAHHÜDÜNÜ VE HİSSE DEVRİNİ İÇEREN SÖZLEŞMENİN DAMGA VERGİSİNE TABİ OLMADIĞI

Her ikisi de Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve tam mükellef olan iki ayrı şirketin hissedarlarınca, anılan şirketlerin birleşmesi taahhüdünü ve hisselerinin devrini içeren ve yurt dışında imzalanan sözleşmenin, şirket birleşme ve devrine ilişkin işlemlerin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (2) sayılı Tablonun "IV- Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar" bölümünün 17. bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş olması nedeniyle, vergilendirilmemesi gerektiği hk.

 

Danıştay 7. Dairesi

19 -  Tarih : 02.04.2012 Esas No   : 2008/4440  Karar No  : 2012/1136  ÖTVK Md. 7

MALÛLLÜK İSTİSNASI UYGULANARAK SATILAN ARACI SATIN ALAN KİŞİNİN BEŞ YIL DOLMADAN İKİNCİ KEZ İSTİSNADAN YARARLANDIĞINDAN BAHİSLE SATICI ADINA SALINAN ÖTV İLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASI

31.07.2006 tarihinde malûllük istisnası uygulanarak satılan aracı satın alan kişinin, daha önce, 2004/Eylül döneminde de aynı istisnadan yararlandığından bahisle, satıcı adına salınan özel tüketim vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasına dair işlemin vergiye ilişkin kısmının yerinde olduğu; ancak, vergi ziyaına, aynı istisnadan yararlandığı halde bunu beyan etmeyerek, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde öngörülen "beş yılda bir defaya mahsus olmak" şartını ihlal etmek suretiyle, haksız yere istisnadan yararlanan alıcı tarafından sebebiyet verildiğinden, vergi ziyaına sebebiyet veren fiille, bu hususu bilmesi mümkün olmayan satıcı arasında illiyet bağı olmadığından, satıcı adına ceza kesilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

 

 

20 -  Tarih : 30.01.2013   Sayı  : 97895701-175.01[5-2012/6-1.9.4391]-113   EVK Md. 5

TURİZM İŞLETME BELGESİNE İSTİNADEN GEÇİCİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 

Turizm işletme belgesine istinaden geçici emlak (bina) vergisi muafiyetinin, "Turizm İşletme Belgesi"nin alındığı yıl içinde ilgili belediyeye ibraz edilmesi halinde takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süreyle uygulanacağı, ancak süresinde bildirim verilmemesi durumunda bildirimin verildiği yıl ve önceki yıllara ait muafiyet hakkının düşeceği ve söz konusu muafiyetin kalan süre için uygulanacağı hk.

 

 

21 -  Tarih : 18.12.2012   Sayı   : 84098128-125[4-2012/938]-1036    GVK Md. 75,94  KVK Md. 4   KDVK Md. 17/4-r

KOOPERATİF ORTAKLARINA KONUT SAĞLANDIKTAN SONRA KALAN KOOPERATİF ARSANIN ÜYELERE DAĞITILMASI

Ortaklarına hisseleri oranında konut sağlandıktan sonra kalan kooperatif arsasının hisseleri oranında ortaklara devredilmesi sonucunda kooperatifçe herhangi bir gelir elde edilmesi durumunda, elde edilecek gelirin kurumlar vergisine tabi tutulacağı, dağıtımı yapılacak arsanın emsal bedeli üzerinden GVK'nın 94. maddesinin (6/b-i) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı, devredilen arsanın en az iki tam yıl süreyle kooperatifin aktifinde bulunmuş olması kaydıyla KDV'den istisna olacağı hk.

 

 

22 -  Tarih : 27.11.2012   Sayı  : B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[25-2012/639]-3088   GVK Md. 25

MEMUR MAAŞ KATSAYILARININ ARTMASI NEDENİYLE ÖDENEN KIDEM TAZMİNATI FARKININ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLDUĞU

İşten ayrılan personele, artırılan memur maaş katsayıları üzerine ödenen kıdem tazminatı farkının, Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. maddesinin (7) numaralı bendine göre istisna kapsamında değerlendirileceği hk.

 

23 -  Tarih : 13.11.2012 Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[94-12/29]-1172 GVK Md. 94

ESNAF MUAFLIĞINDAN YARARLANAN KİŞİLERDEN YAPILAN TEVKİFATLARLA İLGİLİ BİLGİLERE MUHTASAR BEYANNAME'NİN "TEVKİFATA TABİ ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM" BÖLÜMÜNDE YER VERİLMESİ GEREKMİYOR

82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile muhtasar beyannamenin "Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim" bölümünde yapılan yeni düzenleme, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar ile 1 Ağustos 2012 tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren tevkifata tabi menkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatları kapsamakta olup, esnaf muaflığından yararlanan kişilerden yapılan tevkifatlarla ilgili bilgilere "Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim" bölümünde yer verilmesine gerek olmadığı hk.

banner229
Son Güncelleme: 11.04.2013 23:17
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol