banner200
banner225
Yeşim
Yeşim
02 Şubat 2016 Salı 12:43
ŞİRKETİN TASFİYESİNİN TAMAMLANMIŞ OLMASI NEDENİYLE KANUNİ TEMSİLCİ ADINA CEZALI TARHİYAT YAPILMASI
banner188
banner213
banner230

DANIŞTAY

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas Numarası: 2014/523

Karar Numarası: 2014/823

Karar Tarihi: 01.10.2014

TASFİYESİ TAMAMLANARAK TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN ŞİRKETİN TASFİYE DÖNEMİ VE ÖNCESİ DÖNEMDE ORTAYA ÇIKABİLECEK VERGİ KAYIP VE KAÇAĞININ KANUNİ TEMSİLCİLERDEN TARHİYAT YAPILARAK ARANMASI GEREKTİĞİ

5520 SAYILI KANUN'UN 17'NCİ MADDESİNİN 9'UNCU FIKRASININ 03.07.2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ DİKKATE ALINDIĞINDA BU HÜKÜM GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK UYGULANAMAYACAĞINDAN BU ŞEKİLDE KANUNİ TEMSİLCİLERE CEZALI TARHİYAT YAPILABİLMESİNİN OLANAKSIZ OLDUĞU

ÖZETİ: Şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve bundan kaynaklanan kazancında ortaklara dağıtıldığının saptandığı, dolayısıyla dağıtılan bu kârdan tevkifat yapılmadığı gerekçesiyle de şirket adına tarhiyat önerildiği, ancak, şirketin tasfiyesinin tamamlanmış olması sebebiyle kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına cezalı tarhiyat yapıldığı, Tasfiye Halinde ... Dış Ticaret Limited Şirketinin 4.1.2008 tarihinde tasfiyeye girdiği ve bu durumun 15.1.2008 tarihinde   tescil  edildiği,   30.04.2009   tarih  ve  27   sayılı  ortaklar  kurulu kararının 26.05.2009 tarih ve 7318 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımı suretiyle de tüzel kişiliğinin sona erdiği, tasfiyesi tamamlanarak tüzel kişiliği sona eren şirketin tasfiye dönemi ve öncesi dönemde ortaya çıkabilecek vergi kayıp ve kaçağının kanuni temsilcilerden tarhiyat yapılarak aranmasını öngören 5520 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinin 9'uncu fıkrasının 03.07.2009 tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alındığında, bu hükmün geçmişe dönük olarak uygulanamayacağı, bu şekilde kanuni temsilcilere cezalı tarhiyat yapılabilmesinin olanaksız olduğundan temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

Tasfiye Halinde ... Dış Ticaret Limited Şirketinin kanuni temsilcisi sıfatıyla davacı adına Nisan-Haziran 2005 dönemi için salınan vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisi davaya konu yapılmıştır.

Davayı inceleyen İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin 14.3.2012 günlü ve E:2010/4205, K:2012/522 sayılı kararıyla; davacının ihtilaflı dönemde kanuni temsilcisi olduğu Tasfiye Halinde ... Dış Ticaret Limited Şirketinin işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen rapora göre, şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve bundan kaynaklanan kazancında ortaklara dağıtıldığının saptandığı, dolayısıyla dağıtılan bu kârdan tevkifat yapılmadığı gerekçesiyle de şirket adına tarhiyat önerildiği, ancak, şirketin tasfiyesinin tamamlanmış olması sebebiyle kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına cezalı tarhiyat yapıldığı, Tasfiye Halinde ... Dış Ticaret Limited Şirketinin 4.1.2008 tarihinde tasfiyeye girdiği ve bu durumun 15.1.2008 tarihinde   tescil  edildiği,   30.04.2009   tarih  ve  27   sayılı  ortaklar  kurulu kararının 26.05.2009 tarih ve 7318 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımı suretiyle de tüzel kişiliğinin sona erdiği, tasfiyesi tamamlanarak tüzel kişiliği sona eren şirketin tasfiye dönemi ve öncesi dönemde ortaya çıkabilecek vergi kayıp ve kaçağının kanuni temsilcilerden tarhiyat yapılarak aranmasını öngören 5520 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinin 9'uncu fıkrasının 03.07.2009 tarihinde y��rürlüğe girdiği dikkate alındığında, bu hükmün geçmişe dönük olarak uygulanamayacağı, bu şekilde kanuni temsilcilere cezalı tarhiyat yapılabilmesinin olanaksız olduğu gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldırmıştır.

Vergi idaresinin temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi, 29.3.2013 günlü ve E:2012/4465, K:2013/1618 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 10'uncu madde hükmüne değindikten sonra; anılan madde uyarınca takip edilen kamu alacaklarının, hangi vergilendirme dönemine ilişkin olarak tahakkuk etmiş ise, şirket hakkındaki kanuni takip yolları tüketilmek koşuluyla bunların ödenmemesinden de yine aynı dönemde kanuni temsilci olan kişilerin sorumlu olacağı sonucuna ulaşıldığı, öte yandan, ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmeyle sona erdiğinden ve bu tarihten sonra hak ehliyeti sona eren şirketin hak sahibi olması ve borç altına girmesi mümkün olmadığından, şirket adına tarhiyat yapılmasına da olanak bulunmadığı; bununla birlikte, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10'uncu maddesinin son fıkrasında yer alan düzenlemeyle, tüzel kişilerin tasfiye edilmiş olmalarının kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağının hükme bağlanmış olması karşısında, kanuni temsilcilerin bu borçlardan sorumluluğunun, şirket tüzel kişiliği sona erdikten sonra da devam ettiğinin açık olduğu, kanuni temsilcinin tasfiye döneminden önceki borçlara ilişkin sorumluluğunun devam etmesi nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10'uncu maddesinin son fıkrası kapsamında, vergi ve cezanın ilgili olduğu dönemdeki kanuni temsilci hakkında yapılacak takibe vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlenip tebliğ edilerek başlanılması gerektiğinden, uyuşmazlıkta vergilendirme işleminin bu usule uygun olduğunun görüldüğü, öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17'nci maddesine 5904 sayılı Kanunla eklenen ve tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezaların, müteselsilen sorumlu olmak üzere; tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için ise tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılacağını öngören 9'uncu fıkra hükmü, 3.7.2009 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte, yukarıda belirtildiği gibi uyuşmazlık döneminde mevcut düzenlemelere göre de kanuni temsilciler yönünden aynı doğrultuda uygulama yapılması gerektiği, bu durumda, davacı adına salman vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisinin hukukiliği incelenerek karar verilmesi gerektiğinden, aksi yöndeki vergi mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan İstanbul 5. Vergi Mahkemesi, 13.2.2014 günlü ve E;2013/3397, K:2014/192 sayılı kararıyla ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeye ek olarak; Danıştay 4. Dairesince benzer olaylar hakkında verilen 5.4.2013 günlü ve E:2012/5769, K:2013/1962 sayılı, 23.12.2013 günlü ve E:2013/8217, K:2013/10378 sayılı, 30.5.2013 günlü ve E:2012/3645, K:2013/3939 sayılı, 11.11.2013 günlü ve E:2013/6314, K:2013/7552 sayılı kararların da aynı mahiyette olduğu gerekçesiyle ilk kararında ısrar etmiştir.

Israr kararı vergi idaresi tarafından temyiz edilmiş ve şirket tüzel kişiliği sona erse dahi şirketin tasfiyesinden önceki dönemlere ait borçlarından kanuni temsilcilerinin sorumluluğunun devam ettiği ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: .................... Düşüncesi      :  Temyiz  dilekçesinde  ileri  sürülen  iddialar,  ısrar kararının dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçe karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından, istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin 13.2.2014 günlü ve E:2013/3397, K:2014/192 sayılı ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş ve temiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.

Bu nedenlerle, temyiz isteminin reddine, 1.10.2014 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Dördüncü Dairesinin bozma kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

banner229
Son Güncelleme: 02.02.2016 12:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol