banner200
banner235
banner225
27 Kasım 2013 Çarşamba 10:59
Danıştay, kadrosu kanunla kaldırılan personelle ilgili önemli bir karar verdi.
banner188
banner213
banner230
Aşağıdaki karar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşavirliğinin İnternet Sitesinden alınmıştır.

Danıştay, kadrosu kanunla kaldırılan personelle ilgili önemli bir karar verdi.

Hatırlanacağı üzere, 2011 yılında çıkarılan KHK'larla çok sayıda kamu kurumunda çok sayıda kadro unvanı kaldırılmıştı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki Şef unvanı da bunlardan birisi idi.

Danıştay, kanunla kadrosu kaldırılmış olan tüm şeflerin bilgisayar işletmeni kadrosuna atanmasının hukuka aykırı olmadığına karar verdi.

Danıştay kararında "diğer tüm Şef unvanlı personel gibi nesnel bir uygulama kapsamında derecesine ve kademesine uygun bilgisayar işletmeni kadrosuna atanması" ifadesi dikkat çekti.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.
DANIŞTAY
BEŞİNCİ DAİRE

Esas No: 2012/7458

Karar No: 2013/622

Temyiz Eden (Davacı) :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Dikmen Cad. No:14 - Bakanlıklar/ANKARA

Karşı Taraf (Davalı) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Dikmen Cad. No:14- Bakanlıklar/ANKARA

İsteğin Özeti: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde şef olarak görev yapmakta olan davacının, bilgisayar işletmeni kadrosuna atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın; 6083 sayılı Yasa ile şef kadrosunun kaldırıldığı ve söz konusu Yasada kadrosu kaldırılan personelin derece ve kademesine uygun olmak kaydıyla gereksinim, duyulan diğer kadrolara atanmasının öngörüldüğü, 6083 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce Şef kadrosunda görev yapan davacının, diğer tüm Şef unvanlı personel gibi nesnel bir uygulama kapsamında derecesine ve kademesine uygun bilgisayar işletmeni kadrosuna atanması yolundaki dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddi yolunda Ankara 11. idare Mahkemesince verilen 09.3.2012 günlü, E:2011/728; K:2012/312 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi:

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği

Düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen 09.3.2012 günlü, E:2011/728; K:2012/312 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 01.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

memurlar.net

banner229
Son Güncelleme: 27.11.2013 11:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol