banner200
banner235
banner225
06 Şubat 2014 Perşembe 18:22
 Danıştay 3. Daire 2011/93 E., 2011/153 K.
banner188
banner213
banner230
 Danıştay 3. Daire 2011/93 E., 2011/153 K.

 

Gerçekte Tıp Fakültesi Hastanesine müracaat etmeyen ……adlı bir şahsın Hastanede vefat ettiğine dair sahte gömme izin kağıdı, vefat kağıdı ve mernis ölüm tutanağı düzenlemek.

 

Suç Tarihi: 2004 Yılı

 

İncelenen Karar: D…….. Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 24.12.2010 tarih ve 2010/55 sayılı men-i muhakeme kararı

 

Karara İtiraz Eden: Yok

 

İnceleme Nedeni: Yasa gereği kendiliğinden

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün 12.1.2011 tarih ve 63-391 sayılı yazısıyla gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Aylin Coşkun'un açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

 

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

 

Dosyanın incelenmesinden, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 11.3.2005 tarihli dilekçede, İstanbul İli, …… İlçesi, …… Mahallesi, 55 pafta, 252 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın 1/8 hissesinin maliki ……'nun gaip, tek mirasçısının da Hazine olması nedenleriyle mahkeme kararıyla bu kişinin hissesinin Hazine adına tesciline karar verildiği, adı geçenin oğlu ……'nun anılan hissenin kendi adına tescili ve tapu iptali istemiyle Kadıköy 5.Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı davayı 1995 yılında kazandığı, kararın Yargıtayca onanması üzerine Milli Emlak Genel Müdürlüğünün ……'nun yaşayıp yaşamadığı konusunda yaptırdığı inceleme sonucunda düzenlenen 25.2.2005 tarihli basit raporda, gerçekte yaşayıp yaşamadığı ve nerede olduğu bilinmeyen …… namına bazı kişilerce hileli işlemler yapılarak, taşınmazın 1/8 hissesi ile Hazineye ait başka taşınmazların ele geçirilmeye çalışıldığı sonucuna ulaşıldığı ve ismen belirlenen on dokuz kişinin organize şekilde hileli işlemleri gerçekleştirdiğinin tespit edildiği, bu kişilerin cezalandırılmasının istenildiği, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 31.3.2010 tarih ve Karar No:2010/60 sayılı görevsizlik kararıyla, bu dilekçede adı geçen Dicle Üniversitesinde görevli üç kişi hakkında resmi belgede sahtecilik yapmak eylemi nedeniyle soruşturma yapılması için şikayet evrakının Rektörlüğe gönderildiği, Rektörlükçe yaptırılan soruşturmada, 11.6.2004 tarihinde Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine giriş kaydı yapılan ve Poliklinik sıra defterine adı kaydedilen ……'nun, bu tarih itibariyle hasta kabul defterinde ve morg defterinde öldüğüne ilişkin kayıt bulunmadığı, ancak bu kişinin anılan tarihte vefat ettiğine dair ……tarafından 11.6.2004 tarihli gömme izin kağıdı, …… ve …… tarafından 11.6.2004 tarihli vefat kağıdı, … ve …… tarafından da 10.9.2004 tarihli mernis ölüm tutanağı düzenlendiğinin görüldüğü, ancak …… ile ……'ün bu belgelerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını ileri sürdükleri, ……'in ise tutanaktaki imzanın kendisine ait olup olmadığından emin olamadığını belirttiği, şüphelilerin örnek yazı ve imzalarının belgelerdeki imza ve yazılarla karşılaştırılması için Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildiği, Müdürlüğün 7.10.2010 tarihli ekspertiz raporunda, söz konusu belgelerin fotokopi olması ve başka nedenlerle sağlıklı bir inceleme yapılamadığı, müspet veya menfi bir kanaat beyanının mümkün olamadığının belirtildiği, öte yandan tanık olarak bilgisine başvurulan memur ……'in ifadesinde, ……'ün bulunmadığı bir zamanda mernis ölüm tutanağını stajyer bir öğrenciye kendisinin yazdırdığını, onaylatmak üzere Başhekimliğe gönderdiğini beyan ettiği, şüphelilerin belgelerdeki imzaları inkar etmeleri ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün raporunda söz konusu imzaların şüphelilere ait olduğuna dair kesin bir kanaat belirtilmemesi nedenleriyle şüphelilerin men-i muhakemelerinin önerildiği, Yetkili Kurulca da fezlekede getirilen öneri doğrultusunda şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Soruşturma dosyasındaki 11.6.2004 tarihli gömme izin kağıdının, 11.6.2004 tarihli vefat kağıdının ve 10.9.2004 tarihli mernis ölüm tutanağının fotokopi olması, bu belgelerin asıllarının ise ancak yapılacak bir yargılamada mahkemece temin edilebileceği ve imzaların şüphelilere ait olup olmadığının mahkemece belirlenebileceği dikkate alındığında, belgelerde imzaları bulunan ……, …… ve ……'e isnad edilen eylem hakkında yeterli şüphe bulunduğu ve delillerin takdirinin ceza yargılamasını yapacak mahkemeye ait olduğu görülerek, mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, Dicle Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 24.12.2010 tarih ve 2010/55 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, şüpheliler ……, …… ve ……'ün lüzum-u muhakemelerine ve eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi gereğince yargılanmalarına, yargılamanın Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

 

Diğer taraftan soruşturmada, ……'ün bulunmadığı bir zamanda mernis ölüm tutanağını stajyer bir öğrenciye kendisinin yazdırdığını, onaylatmak üzere Başhekimliğe gönderdiğini ifade eden …… ile 11.6.2004 tarihli vefat kağıdında imzası bulunan hemşire ……'ın şüpheli olarak soruşturmaya dahil edilmediği, …… adına 11.6.2004 tarihinde Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine giriş kaydı yapan, protokol numarası veren ve Poliklinik sıra defterine kayıt alan Hastane görevlisinin veya görevlilerinin kimliğinin tespit edilmediği ve şüpheli olarak soruşturma kapsamına alınmadığı, 10.9.2004 tarihli mernis ölüm tutanağının dayanağı 10.9.2004 tarihli gecikme makbuzu adına düzenlenen ve Diyarbakır Nüfus Müdürlüğünün bu makbuzuyla aynı tarihte ödeme yapan şahsın kimliğinin araştırılmadığı, bu kişinin Üniversite personeli olup olmadığının belirlenmediği, söz konusu kişinin kimliğinin tespit edilerek eğer Üniversite personeli ise bu kişinin de şüpheli olarak soruşturmaya dahil edilmesi gerektiği, söz konusu eksiklikler dikkate alınmadan ve eksik incelemeye dayalı olarak mevcut soruşturma raporunun düzenlendiği, yukarıda belirtilen hususların açıklığa kavuşturulduğu ek bir soruşturma raporu hazırlanarak Yetkili Kurulca ek bir karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından, şüpheliler yönünden ve sözü edilen eksiklikler giderilerek ek bir soruşturma yapılması ve ek bir karar verilmesi, söz konusu ek soruşturma raporuna göre Yetkili Kurulca ek bir karar verilmesi, kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli bildirimlerin yapılması, Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesi ve tebligat alındıları da dosyaya eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için kararın bir örneğinin D……. Üniversitesi Rektörlüğüne tebliğine 27.1.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 06.02.2014 18:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol