banner200
banner222
06 Şubat 2014 Perşembe 18:02
Danıştay 3. Daire 2009/1195 E., 2011/623 K.
banner188
banner213
banner230

Danıştay 3. Daire 2009/1195 E., 2011/623 K.

 

… İstemin Özeti : Davacının ortağı bulunduğu limited şirketin vergi borçları dolayısıyla hakkında alınan ihtiyati haciz kararını; 6183 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344'üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359'uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat isteneceğinin hükme bağlandığı, dosyanın incelenmesinden, davacının ortağı bulunduğu …… Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin işlemlerinin incelenmesi devam ederken inceleme elemanınca kamu alacağının teminata bağlanması amacıyla ihtiyati haciz uygulanması önerilmemesine rağmen, inceleme tamamlanıp raporlardaki öneriler doğrultusunda ihbarnameler düzenlendikten sonra ihtiyati haciz kararı alındığının anlaşıldığı, 6183 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasına dayanılarak ihtiyati haciz kararı alınabilmesi için inceleme elemanınca inceleme devam ederken yapılan ilk incelemelere göre belirlenen tutar üzerinden, borçludan teminat istenmesini önermiş olması gerektiği, inceleme elemanınca bu yönde bir talepte bulunulmadığı anlaşıldığından 6183 sayılı Kanunun 13'üncü maddesinin (1) işaretli bendi uyarınca alınan ihtiyati haciz kararında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptal eden İzmir 4.Vergi Mahkemesinin 14.10.2008 gün ve E:2008/337, K:2008/1183 sayılı kararının, 6183 sayılı Kanunun 13'üncü maddesinin (1) işaretli bendi uyarınca ihtiyati haciz kararı alınabilmesi için inceleme elemanınca bu yolda bir öneride bulunulmuş olması gerektiği şartının kanunda yer almadığı, teminat istenmesine mucip halin varlığının yeterli olduğu, olayda da bu koşulun oluştuğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

 

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

 

Tetkik Hakimi: A…….. K………. Düşüncesi:6183 sayılı Yasanın 13'üncü maddesinin 13'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca ihtiyati haciz kararı alınabilmesi için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren bir durum veya 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin varlığına işaret eden bir olgunun tespiti nedeniyle vergi incelemesine başlanmış olmasının yeterli olduğu anlaşılmış olup, ayrıca inceleme elemanınca, borçludan teminat istenmesini ve borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı alınmasının önerilmesine gerek bulunmadığı, inceleme elemanının yapacağı hesaplamanın, borçludan istenecek teminatın miktarı ve dolayısıyla ihtiyati haczin kapsamının belirlenmesi yönünden önem taşıdığı sonucuna ulaşıldığından, vergi mahkemesince, yazılı gerekçeyle ihtiyati haczin kaldırılması yolunda verilen kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

Savcı: S……. B……… Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

 

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Davacının ortağı bulunduğu limited şirketin borçları nedeniyle hakkında alınan ihtiyati haciz kararını iptal eden vergi mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

 

6183 sayılı Kanunun 13'üncü maddesinin (1) işaretli bendinde, 9'uncu madde uyarınca teminat istenmesini gerektiren hallerin mevcut olması durumunda borçlu hakkında hiçbir süreyle sınırlı olmaksızın ihtiyati haciz kararı alınabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Atıfta bulunulan 9'uncu maddenin 1'inci fıkrasında ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat isteneceği belirtilmiştir.

 

Dosyanın incelenmesinden, sahte fatura düzenlemesi nedeniyle 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin işlemleri incelenen …… Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen 7.11.2007 günlü ihbarnamelerin şirkete tebliğ edilememesi üzerine 8.11.2007 tarihinde şirket ortağı olan davacı hakkında ihtiyati haciz kararı alındığı anlaşılmaktadır. Vergi mahkemesince, 6183 sayılı Kanunun 13'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına dayanılarak ihtiyati haciz kararı alınabilmesi için inceleme elemanınca inceleme devam ederken yapılan ilk hesaplamalara göre belirlenen tutar üzerinden, borçludan teminat istenmesinin önerilmiş olması gerektiği ancak, olayda bu koşula uyulmadığı gerekçesiyle ihtiyati haczin iptaline karar verilmiştir.

 

Yukarıda değinilen yasa hükümlerine göre, 6183 sayılı Yasanın 13'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca ihtiyati haciz kararı alınabilmesi için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren bir durum veya 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin varlığına işaret eden bir olgunun tespiti nedeniyle vergi incelemesine başlanmış olmasının yeterli olduğu anlaşılmış olup, ayrıca inceleme elemanınca, borçludan teminat istenmesinin ve borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı alınmasının önerilmesine gerek bulunmadığı, inceleme elemanının yapacağı hesaplamanın, borçludan istenecek teminatın miktarı ve dolayısıyla ihtiyati haczin kapsamının belirlenmesi yönünden önem taşıdığından vergi mahkemesince, yazılı gerekçeyle ihtiyati haczin kaldırılması yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, İzmir 4. Vergi Mahkemesinin 14.10.2008 günlü ve E:2008/337, K:2008/1183 sayılı kararının bozulmasına, yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 23.2.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 06.02.2014 18:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol