banner200
banner222
06 Şubat 2014 Perşembe 16:41
 Danıştay 2. Daire 2011/2416 E., 2011/1664 K.
banner188
banner213
banner230
 Danıştay 2. Daire 2011/2416 E., 2011/1664 K.

 

Davanın Özeti: ... İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nde Biyolog unvanıyla Şube Müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, 10.12.2010 günlü, 27781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve "Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması" yolundaki 27.9.2010 günlü, 2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eksik düzenleme nedeniyle iptali ile söz konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan mali hakların 10.12.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istenilmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi Mehmet Özyiğit'in açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde; dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, bu sürelerin, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı; ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem ya da her ikisi aleyhine birden dava açabilecekleri yolundaki hükümlere yer verilmiştir.

 

Dava dosyasının incelenmesinden; eksik düzenleme nedeniyle iptali istenilen 27.9.2010 günlü, 2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10.12.2010 günlü, 27781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, davanın ise 9.2.2011 tarihinde Aksaray İdare Mahkemesi kaydına giren dilekçe ile açıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda; davacının, 27.9.2010 günlü, 2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına alınması amacıyla davalı idarelere yapmış olduğu her hangi bir başvurunun olmadığı gibi, hakkında tesis edilmiş uygulama işleminin de bulunmadığı dikkate alındığında, 27.9.2010 günlü, 2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eksik düzenleme nedeniyle iptali istemiyle açılan bu davanın, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı 10.12.2010 tarihini izleyen günden itibaren altmış gün içinde en geç 8.2.2011 tarihine kadar açılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 9.2.2011 tarihinde açılan davada süre aşımı bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; davanın süre aşımı nedeniyle reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, hakkında karar verilmeyen yürütmenin durdurulması istemine ilişkin 30,30 TL harç ile artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, 22.4.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 06.02.2014 16:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol