banner200
banner222
06 Şubat 2014 Perşembe 16:36
Danıştay 2. Daire 2010/4602 E., 2011/1679 K.
banner188
banner213
banner230
 Danıştay 2. Daire 2010/4602 E., 2011/1679 K.

 

İstanbul İli, ... Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, aynı okul müdürlüğüne ...'ın atanmasına ilişkin 28.4.2009 günlü işlemin iptali istemi.

 

İsteğin Özeti: İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 11.5.2010 günlü, E:2009/1514, K:2010/896 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istemlerinden ibarettir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Cevabının Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

 

Danıştay Tetkik Hakimi: A……. B…… G..

 

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

Danıştay Savcısı : S. S……. K……… Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

 

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması isteği hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

 

Dava, İstanbul İli, ... Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, aynı okul müdürlüğüne ...'ın atanmasına ilişkin 28.4.2009 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 

İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 11.5.2010 günlü, E:2009/1514, K:2010/896 sayılı kararıyla; davacının, İstanbul İli, ... Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, aynı okul müdürlüğüne duyuru yapılmadan ve yetkisiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 657 sayılı Yasanın 76. maddesi uyarınca ...'ın atamasının yapılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmakta ise de; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Bakana ait olan atama yetkisinin valiliklere devredilmesi, asıl yetki sahibi olan Bakanın bu yetkisini kullanmasına engel oluşturmayacağı, bakanlığın bu yetkisini kullanarak eğitim hizmetlerinin düzenli, sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi kapsamında İstanbul İli, ... Lisesi Müdürlüğüne 657 sayılı Yasanın 76. maddesi uyarınca gerekli nitelikleri haiz, ...'ın atanmasına yönelik işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka uygun olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

 

Davacı , Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinde belirtilen prosedür uyarınca duyuru yapılmadan ve yetkisiz bakanlık tarafından yapılan atama işleminde hizmetin gereklerine ve mevzuata uyarlık bulunmadığını ileri sürerek İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler.

 

3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 56. maddesinde , yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartların Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş, aynı Yasanın '' yetki devri'' başlıklı 60. maddesinde, '' Bakan, müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmının astlarına devredebilir. Yetki devri devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.'' hükmüne'' Atama ve Yer Değiştirme'' başlıklı 61. maddesinde ise, 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir...'' hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Yasa'nın 56. maddesine dayanılarak hazırlanan ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan 24.4.2008 günlü, 26856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin 'duyuru' başlıklı 9. maddesinde; atama yapılması planlanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine; valiliklerce il genelinde ve her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılacağı, 'atama yetkisi' başlıklı 10. maddesinde; bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticilerinin valiliklerce atanacağı, 'müdürlüğe atama' başlıklı 12. maddesinde ise, boş bulunan eğitim kurumu müdürlüklerine atanmak isteyenlerden bu Yönetmelikte öngörülen genel şartları taşıyanların valiliklerce yapılacak duyuru üzerine Ek- 1'deki Yöneticilik İstek Formu ile en fazla beş eğitim kurumu tercih etmek suretiyle valiliklere başvuruda bulunacakları, başvuruda bulunan adayların değerlendirmelerinin Ek- 2' deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacağı, yapılan değerlendirme sonucunda adayların atamalarının, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğü esasına göre yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Dosyanın incelenmesinden; davacının, İstanbul İli, ... müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, aynı okul müdürlüğüne duyuru yapılmadan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 657 sayılı Yasanın 76. maddesi uyarınca ...'ın atamasının yapıldığını öğrenmesi üzerine ve iş bu bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

 

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 60 ve 61. maddeleri ile, Bakan'a ait olan atama yetkisinin gerekli görülen hallerde merkez teşkilatında alt birimlere, illerde ise, valilere devredilmesine olanak tanındığı ve bu hüküm doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin 10. maddesi ile, eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticilerinin atanmasında Valiliklerin yetkili olduğu belirtilmek suretiyle Kanunda öngörülen yetki devrinin gerçekleştiği ve böylece yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarının her kademedeki yönetici kadrolarına atama yetkisinin valiliklere tanındığı açıktır.

 

Diğer taraftan, anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca eğitim kurumu yönetici kadrolarına atama yapılabilmesi için öncelikle boş olan kadroların ilan edilmesi ve her adayın bilgi sahibi olabilmesi amacıyla duyuru yapılması gerekmektedir. Ancak, dava konusu kadroya duyuru yapılmadan doğrudan doğruya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atama yapıldığı görülmektedir.

 

Bu durumda, hukuken geçerliliğini koruyan yetki devrine rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere ve prosedüre uyulmaksızın duyuru yapılmadan ve atama yetkisi bulunmayan yetkisiz makam olan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığından, davayı reddeden İdare Mahkeme kararında yasal isabet bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 11.5.2010 günlü, E:2009/1514, K:2010/896 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasayla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 28,15 TL'lik yürütmeyi durdurma harcının isteği halinde davacıya iadesine, 25.4.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 06.02.2014 16:41
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol