banner200
banner222
06 Şubat 2014 Perşembe 17:00
 Danıştay 2. Daire 2009/3521 E., 2010/716 K.
banner188
banner213
banner230
 Danıştay 2. Daire 2009/3521 E., 2010/716 K.

 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ

 

Zonguldak İli, Kdz.Ereğli Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi'nda tarih öğretmeni olarak görev yapan davacının tercih ettiği Kdz.Ereğli Anadolu Lisesi ve Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi müdür yardımcılığına atanmak için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlem ile anılan okulların müdür yardımcılığı görevlerine ... ve ...'un atanmasına ilişkin işlemlerin iptali istemi.

 

İsteğin Özeti : Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 21.4.2009 günlü, E:2008/1207, K:2009/498 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyîzen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

 

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

 

Danıştay Tetkik Hakimi: ...

 

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

Danıştay Savcısı: ...

 

Düşüncesi : Zonguldak ili, Kdz. Ereğli Anadolu Meslek ve Meslek Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yapan davacının tercih ettiği Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi ve Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi Müdür yardımcılığına atanmak için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlem ile anılan okulların müdür yardımcılığı görevlerine ... ve ...'un atanmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği bir bütün halinde değerlendirildiğinde "Anadolu Statülü Eğitim kurumları, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ve bilim sanat merkezleri için öncelikle bu tür okullarda görev yapan aynı zamanda müdür yardımcılığı seçme sınavını kazanan adaylar arasında bir sıralama yapılarak atamaların gerçekleştirilmesi gerektiğinin anlaşıldığı, ancak dosyadaki bilgilerden bu duruma uyulmaksızın karma liste hazırlanarak atamaların yapıldığı, davacının ise hazırlanan listelerde geri sırada yer almasından dolayı atamasının yapılmadığı* görülmektedir.

 

Bu durumda, davacının atanma talebinin belirtilen kriterler dikkate alınarak hazırlanacak liste doğrultusunda değerlendirilmesi gerekirken, atanma talebinin karma liste doğrultusunda reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

 

Dava; Zonguldak İli, Kdz.Ereğli Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi'nda tarih öğretmeni olarak görev yapan davacının tercih ettiği Kdz.Ereğli Anadolu Lisesi ve Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi müdür yardımcılığına atanmak için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlem ile anılan okulların müdür yardımcılığı görevlerine ... ve ...'un atanmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılmıştır.

 

Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 21.4.2009 günlü, E:2008/1207, K:2009/498 sayılı kararıyla; 24.4.2008 günlü, 26856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin Geçici ikinci maddesinde yer alan "...müdür yardımcılığı için yapılan seçme sınavını kazanan adayların, sınavların geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde müdür yardımcılıklarına atanmak üzere başvurmaları halinde kendi aralarında sınav puanı üstünlüğüne göre öncelikle atanacakları..." hükmüne ve yine yönetmeliğin 14/3. maddesinde yer alan "Yapılan değerlendirme sonucunda adayların atamaları, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğü esasına göre yapılır" hükmüne istinaden sınavı kazanan öğretmenler için hazırlanan sıralama doğrultusunda norm kadro durumuna göre Kdz.Ereğli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcılığına ...'in atanmasına, Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcılığına ise ...'un atanmasına ilişkin işlemlerle, sözkonusu sıralamada geri sıralarda bulunan davacının atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

 

Davacı, idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

 

24.4.2008 günlü ve 26856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin "Yönetici Olarak Atanacaklarda Genel Şartlar" başlıklı 11. maddesinin 2. fıkrasında "Anadolu statülü eğitim kurumları, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ve bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarında görev yapan ya da yapmış olanlar arasından atama yapılır." hükmü, 3. fıkrasında "ikinci fıkrada belirtilen eğitim kurumu yöneticiliklerine atanma şartları taşıyan aday bulunamaması durumunda diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılanlar bu kurumların yöneticiliklerinden ayrılmaları halinde durumlarına uygun eğitim kurumlarına atanırlar." hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin "Müdür Yardımcılığına Atama" başlıklı 14. maddesinin 3. fıkrasında; yapılan değerlendirme sonucunda adayların atamalarının, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğü esasına göre yapılacağı öngörülmüş, "Müdür yardımcılığı sınavını kazananların durumu" başlıklı Geçici 2. maddesinde işe; 11/1/2004 tarihli ile 25343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre, müdür yardımcılığı için yapılan seçme sınavını kazanan adayların, sınavların geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde müdür yardımcılığına atanmak üzere başvurmaları halinde kendi aralarında sınav puanı üstünlüğüne göre öncelikle atanacakları hükme bağlanmıştır.

 

Danıştay İkinci Dairesinin 21.7.2008 günlü ve E:2008/3799 sayılı kararıyla, anılan yönetmeliğin Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun yürütülmesinin durdurulmasına, Geçici 2. maddesinin ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

 

Dosyanın incelenmesinden, Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi, Kdz. Ereğli Anadolu Meslek ve Meslek Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yapan davacının, 29.3.2007 günlü Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenleri Seçme Sınavında başarılı olması üzerine 14.3.2008 günlü işlemle aynı okulun Anadolu Lisesi kısmına atamasının yapıldığı, 26.3.2005 günlü Müdür Yardımcılığı seçme sınavının 2008 yılında yeniden değerlendirilmesi sonucunda 70.670 puan alarak başarılı olması üzerine Kdz.Ereğli İlçesinde münhal bulunan müdür yardımcılığı kadrolarına sınav sonucu ile atanmak için müracaatta bulunduğu, başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında Milli Eğitim Bakanlığının 14.8.2008 günlü ve 2008/55 sayılı Genelgesi ile anılan yönetmeliğin yürürlüğü durdurulan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine atamaya ilişkin herhangi bir işlem yapılmamasının, yapılmış atamaların ise iptal edilmesinin, Geçici 2. madde ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmediğinden sınavı kazanan adayların atamalarına devam edilmesinin valiliklere duyurulması üzerine davacının ve sınavı kazanan diğer öğretmenlerin başvurularının sıralamaya tabi tutulduğu, yapılan sıralama sonucunda kadro durumuna göre atamaların yapıldığı, yaptığı tercihler arasında kadro durumu itibariyle sıralamaya girmeyen davacının atamasının yapılmadığı, davacı tarafından atanmak için yaptığı müracaat üzerine tercihleri arasında bulunan Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi ve Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcılıklarına atanmamasına ilişkin işlem ile Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcılığına ...'in atanmasına, Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcılığına ise ...'un atanmasına ilişkin davalı idare işlemlerin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

 

Olayda, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği bir bütün halinde değerlendirildiğinde Anadolu statülü eğitim kurumları, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ve bilim sanat merkezleri için öncelikle bu tür okullarda görev yapan aynı zamanda müdür yardımcılığı seçme sınavını kazanan adaylar arasında bir sıralama yapılarak atamaların gerçekleştirilmesi gerekirken karma liste hazırlanarak atamaların yapıldığı, bu doğrultuda davacının hazırlanan listelerde geri sıralarda kaldığından atamasının yapılmadığı, Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi ve Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcılıklarına da daha önce Anadolu statülü okullarda görev yapmayan öğretmenlerin atandığı anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, davacının tercih ettiği Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi ve Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi müdür yardımcılığı görevlerine atanma talebinin Anadolu statülü okullar için hazırlanacak liste doğrultusunda değerlendirilmesi gerekirken karma liste doğrultusunda reddedilmesinde ve bu okullara daha önce Anadolu statülü okullarda görev yapmayan ... ve ...'un atanmasına ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yönünde verilen mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 21.4.2009 günlü, E:2008/1207, K:2009/498 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin l/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 23.2.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 06.02.2014 17:01
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol