banner200
banner222
06 Şubat 2014 Perşembe 17:44
Danıştay 2. Daire 2009/2853 E., 2010/681 K.
banner188
banner213
banner230

Danıştay 2. Daire 2009/2853 E., 2010/681 K.

 

Bursa İli, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Oylat İşletme Şefi olarak görev yapan ve görevde yükselme sınavını kazanan davacının, İnegöl Orman İşletme Müdür Yardımcılığı kadrosuna atanmamasına ilişkin işlem ile söz konusu kadroya ……'ın atanmasına ilişkin 15.8.2008 günlü işlemin iptali istemi.

 

… İsteğin Özeti : Bursa 2. İdare İdare Mahkemesi'nin 26.2.2009 günlü, E:2008/802, K:2009/197 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

 

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

 

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

 

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

Danıştay Savcısı : ...

 

Düşüncesi : Oylat Orman İşletme Şefi olarak görev yapmakta iken görevde yükselme sınavını kazanan davacının tercihte bulunduğu İnegöl Orman İşletme Müdür Yardımcılığı kadrosuna atanmamasına ilişkin işlem ile anılan kadroya yapılan atamanın iptali istemiyle açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istemidir.

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 15.maddesinde;" Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;(a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,atanamayacakları, ancak, son genel nüfus sayımına göre; (a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV,V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ,ilçe merkezlerinden nüfusa 50.000'i aşan yerlere, (b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmayacağı, kurumların hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilecekleri" öngörülmüştür.

 

20.8.2005 günlü ve 25912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Teknik Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. maddesinde" Ünvan ve görev yeri değişikliğine tabi tutulacak personelden, (c) Orman işletme müdürü ve yardımcıları orman işletme şefi, koruma şefi, kadastro komisyon başkanları ve üyeleri, orman bölge müdür yardımcıları kendilerinin ve eşlerinin nüfusuna kayıtlı olduğu yerleri kapsayan il ve ilçeye atanamayacakları,ancak, son genel nüfus sayımına göre il nüfusu (İl merkez belediye nüfusu) 300.000'i aşan yerlerde (c) bendindeki hükmün uygulanmayacağı kuralına yer verilmiştir.

 

Orman Genel Müdürlüğü Teknik Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. maddesinde kurumun hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak nüfusu 100.000 sınırının üzerine il nüfusu olarak 300.000 olarak belirlemiş olmakla ilçe nüfusuna yönelik saptama olmadığından genel yönetmelikte yer alan hükmün esas alınması gerekecektir.

 

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihde ,davacı ve eşinin nüfusuna kayıtlı olduğu İnegöl ilçesinin son nüfus sayımına göre nüfusu 133.938 olmakla 100.000 aştığı anlaşılmakla,davacının atama isteminin değerlendirilmemesi ve anılan kadroya atama yapılmasına ilşkin işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uygunluk görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,temyiz isteminin kabulüyle,İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmüştür.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin ve 2577 sayılı Kanun'un 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmayarak işin gereği düşünüldü:

 

Dava, Bursa İli, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Oylat İşletme Şefi olarak görev yapan ve görevde yükselme sınavını kazanan davacının, İnegöl Orman İşletme Müdür Yardımcılığı kadrosuna atanmamasına ilişkin işlem ile söz konusu kadroya ……'ın atanmasına ilişkin 15.8.2008 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 

Bursa 2. İdare İdare Mahkemesi'nin 26.2.2009 günlü, E:2008/802, K:2009/197 sayılı kararıyla, davacının ve eşinin İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu ve İnegöl İlçesinin nüfusunun 200.000 sınırının altında olduğu açık olup, davacının tercih ettiği İnegöl Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atanmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı, davacının tercih ettiği kadroya ……'ın atanmasına ilişkin işleme gelince; dava dosyasına sunulan belgelerden ……'ın İçel Merkez İlçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve İnegöl Orman İşletme Müdür Yardımcılığı kadrosunu tercih edenler arasında davacıdan sonra en yüksek puana sahip olduğu anlaşıldığından ……'ın söz konusu kadroya atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

 

Davacı, mahkeme kararının hukuka uygun olmadığını öne sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

 

25.6.1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 6.5.1992 tarih ve 92/3009 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değişik "Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamayacağı Hizmet Yerleri" başlıklı 15. maddesinde; Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, nüfus ve vatandaşlık müdürü, nüfus müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personelin, a)Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere, atanamayacakları, ancak, son genel nüfus sayımına göre; a)Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV,V,VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere, b) diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere yapılacak atamalarda yukarıdaki hükmün uygulanmayacağı düzenlemesine yer verilmiş, maddenin devamında ise, kurumların hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilecekleri öngörülmüştür.

 

Orman Genel Müdürlüğü Teknik Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16./c maddesinde; Orman işletme müdürü ve yardımcıları, orman işletme şefi, koruma şefi, kadastro komisyon başkanları ve üyeleri, orman bölge müdür yardımcılarının kendilerinin ve eşlerinin nüfusuna kayıtlı olduğu yerleri kapsayan il ve ilçeye atanamayacakları, ancak, son genel nüfus sayımına göre il nüfusu (İl merkez belediye nüfusu) 300.000'i aşan yerlerde (c) bendindeki hükmün uygulanmayacağı kuralına yer verilmiş olup ilçe nüfusuna ilişkin herhangi bir saptama yapılmadığından genel yönetmelikte yer alan kuralın esas alınacağı açıktır.

 

Dosyanın incelenmesinden; davacının, Bursa İli, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Oylat İşletme Şefi olarak görev yapmakta iken görevde yükselme sınavını girdiği ve bu sınavı kazandığı, İnegöl Orman İşletme Müdür Yardımcılığı kadrosuna atanmak istemiyle davalı idareye başvurduğu, başvurusunun kendisinin ve eşinin İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu nedeniyle reddedilerek atamasının yapılmadığı, söz konusu kadroya İnegöl nüfusuna kayıtlı olmayan İçel Merkez İlçesi nüfusuna kayıtlı olan ……'ın atanması üzerine bakılan davanın açıldığı,dosyada mevcut olan bilgi ve belgelerden İnegöl İlçesinin son nüfus sayımına göre nüfusunun 133.938 olduğu anlaşılmaktadır.

 

25.6.1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin'' Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamayacağı Hizmet Yerleri" başlıklı 15. maddesinin 18.5.2001 tarih ve 2001/2526 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değişik ( b ) bendinde, 100.000'i aşan yerlere yapılacak atamalarda herhangi bir sınırlama yapılmadığı görülmektedir.

 

Bu durumda; davacının ve eşinin nüfusa kayıtlı olduğu İnegöl İlçesinin son nüfus sayımına göre nüfusunun 133.938 olduğu anlaşılmakla, yukarıda belirtilen Yönetmelikte getirilen 100.000 sınırının üzerinde olduğu görüldüğünden, davacının atanma isteminin değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu nedeniyle atanma isteminin reddine ilişkin işlemde ve anılan kadroya ……'ın atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık ve davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin kabulüyle Bursa 2. İdare İdare Mahkemesi'nin 26.2.2009 günlü, E:2008/802, K:2009/197 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 25,60TL yürütmeyi durdurma harcı ile posta ücretinden artan 11,00TL'nin isteği halinde davacıya iadesine, 22 2.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 06.02.2014 17:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol