banner200
banner235
banner225
06 Şubat 2014 Perşembe 16:50
 Danıştay 2. Daire 2008/393 E., 2010/89 K.
banner188
banner213
banner230
 Danıştay 2. Daire 2008/393 E., 2010/89 K.

 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ

 

Bolu İli, Mengen İlçesi, ... İlköğretim Okulu'nda Fen-Teknoloji Öğretmeni olup, kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaf olan davacının, uzman öğretmenlik başvurusunun kabul edilmesi için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 7.11.2006 günlü, 24047 sayılı işlemin iptali istemi.

 

İsteğin Özeti : Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 24.10.2007 günlü, E:2007/18, K:2007/1057 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

 

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

 

Danıştay Tetkik Hakimi: A...

 

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

 

Danıştay Savcısı: ...

 

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen

 

incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

 

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, 28.10.2009 günlü ara kararı cevabının geldiği görülerek işin gereği düşünüldü:

 

Dava, Bolu İli, Mengen İlçesi, ... İlköğretim Okulu'nda Fen-Teknoloji Öğretmeni olup, kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaf olan davacının, uzman öğretmenlik başvurusunun kabul edilmesi için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 7.11.2006 günlü, 24047 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 

Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nin 24.10.2007 günlü, E:2007/18, K:2007/1057 sayılı kararıyla; her ne kadar davacı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinin 5 yıl süreli ve tezli/tezsiz yüksek lisans öğrenimleri ile eşdeğer sayılan Fizik Yüksek Mühendisliği bölümünden mezun olması nedeniyle kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaf olsa da; değerlendirme için Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme Kılavuzunda öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunmayan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

 

Davacı, hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İdare Mahkemesi kararının, temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

 

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme Kılavuzu'nun 1.6. maddesinde, adayların, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmek için değerlendirmeye ilişkin belgelerini esas alarak 01-20 Eylül 2006 tarihleri arasında http://personel.meb.gov.tr veya htpp://ilsis.meb.gov.tr adreslerinde bulunan değerlendirme formlarını dolduracakları ve bu belgelerini elektronik onaylama işleminden sorumlu birimlere teslim edecekleri, 1.7. maddesinde, değerlendirme formlarının 01-29 Eylül 2006 tarihleri arasında elektronik onaylama işlemlerinden sorumlu olan eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacağı, elektronik ortamda onaylama işlemlerinin, değerlendirme sürecinin son günü olan 29 Eylül 2006 günü saat 17.00'da tamamlanmış olacağı, 20-29 Eylül 2006 tarihleri arasında değerlendirme formlarının ilk defa doldurulmak üzere yeni kayıt yapılamayacağı, bu tarihler arasında sadece değerlendirme formları elektronik ortamda çeşitli nedenlerle reddedilen adaylar ile onay bekleyenler listesinde görünen adayların değerlendirme formlarının onaylanabileceği belirtilmiştir.

 

Dava dosyanın incelenmesinden, öğretmen olan davacının başvurusu üzerine, Merkez Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun 14.2.2006 tarihli toplantısında, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı Fizik Yüksek Mühendisliğinden beş yıl süreli eğitim sonunda mezun olması nedeniyle kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaf olarak değerlendirilmesine karar verildiği, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23.8.2006 günlü, 168212 sayılı yazısı gereği, değerlendirme süreci hakkında bilgilendirmeye ilişkin 1.9.2006 günlü, 18722 sayılı Bolu Valiliği yazısının, Mengen Kaymakamlığının 8.9.2006 günlü, 1632 sayılı yazısıyla davacının görev yaptığı Okul Müdürlüğüne gönderildiği, davacının 27.10.2006 günlü dilekçe ile değerlendirme süreciyle ilgili olarak herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı için başvuruda bulunamadığından bahisle uzman öğretmenlik başvurusunun kabulü isteminde bulunduğu, bu istemin öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin değerlendirme sürecinin tamamlandığından bahisle reddedilmesi üzerine davanın açıldığı anlaşılmıştır.

 

Dairemizin 28.10.2009 günlü ara kararı üzerine davalı idare tarafından verilen cevabi yazıda, yukarıda anılan 1,9.2006 tarihli Valilik yazısının davacının görev yaptığı Okul Müdürlüğü'ne gönderildiği, Okul Müdürlüğü'nce de 9.9.2006 tarihinde davacıya havale edildiğinin bildirildiği, ancak bu yazının davacıya tebliğ edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı görüldüğünden, değerlendirme süreciyle ilgili söz konusu yazı kendisine tebliğ edilmeyen ve bu nedenle değerlendirme için başvuruda bulunamayan davacının, uzman öğretmenlik başvurusunun kabulü yolundaki isteminin, değerlendirme sürecinin tamamlandığından bahisle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık, davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nin 24.10.2007 günlü, E:2007/18, K:2007/1057 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin l/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 19.1.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 06.02.2014 16:51
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol