Rahmi
Rahmi
10 Kasım 2017 Cuma 19:14
FETÖ sohbetten beraat kararı

Duruşma Tutanağı

T.C.

             TRABZON

3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO                            : 2017/36 Esas

DURUŞMA TARİHİ             : 09/11/2017

                                                

Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı. Atılı suçtan Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık ......... Doğan'ın SEGBİS kurulu salonda hazır edildiği görüldü. Sanık......., sanık..................... Doğan'a baroca atanan müdafii Av. Seda Taflan ve sanık ................. müdafii Av. Osman Rahmi Ofluoğlu'nun geldikleri görüldü. Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazılan müzekkereye cevap var. Bylock tespit edilen 0 5.. 718 20 .. no'lu GSM hattının 17/08/2014 tarihinden 08/06/2015 tarihine kadar bylock tespit programı tarafından kullanılan 46.166.160.137, 46.166.160.181 IP no'lu serverlerde 7.592 adet kaydının bulunduğu görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkereye cevap var.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'na yazılan müzekkereye cevap yok.

İnsani Yardım Vakfı'na yazılan müzekkereye cevap var.

Türk Kızılayı'na yazılan müzekkereye cevap var.

Yeryüzü Doktorları Derneği'ne yazılan müzekkereye cevap var.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevap var.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevap var.

Gizli Tanık Zülfikar adına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine yazılan talimatın bila ikmal iade edildiği görüldü.

Sanık .......... Doğan hakkında mahkememizin 2017/154 esasına kayden yürütülmekte olan silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan ayrı bir kovuşturma evrakı olduğu görüldü.

Gelen bilgi ve belgelere karşı Cumhuriyet Savcısından soruldu: Gelen bilgi ve belgelere bir diyeceğimiz yoktur dedi.

Gelen bilgi ve belgelere karşı sanık .........den soruldu: Bir diyeceğim yoktur dedi.

Gelen bilgi ve belgelere karşı sanık ............ Doğan'dan soruldu: Gelen belgelerden aleyhime hususları kabul etmiyorum dedi.

Gelen bilgi ve belgelere karşı sanık ......... müdafiinden soruldu: Bir diyeceğimiz yoktur dedi.

Gelen bilgi ve belgelere karşı sanık .............. Doğan müdafiinden soruldu: Bir diyeceğimiz yoktur dedi.

Ara karar G/G:

Her ne kadar soruşturma sırasında gizli tanık sıfatıyla beyanda bulunan Zülfikar ve Mavi mahlaslı tanıkların kovuşturma aşamasında beyanlarının alınması için ilgili yer mahkemelerine talimat yazılmış ise de, yazılan talimatların tanık koruma kanunu ve aynı mahlasla birden fazla gizli tanık bulunduğundan bahisle yerine getirilemediği görülmüş, gizli tanıkların dinlenebilmesi için yapılan işlemlerin kovuşturmanın uzamasına sebebiyet verdiği anlaşıldığından gizli tanıkların soruşturma aşamasınad alınan beyanlarının sanıklara okunması ile yetinilerek gizli tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verilerek tefhimle açık yargılamaya devam olundu.

Gizli tanık Zülfikar'ın 08/08/2016 tarihli, gizli tanık Mavi'nin 17/03/2017 tarihli soruşturma ifadeleri okundu, sanık .............den soruldu: Ben gizli tanık Mavi'nin gizli tanık Zülfikar'la aynı kişi olduğunu değerlendiriyorum. Zira hayat hikayesine ilişkin anlattıkları ortakdır. Ancak gizli tanık mavi sıfatıyla verdiği ifadesinde bir kısım kişileri çıkarmıştır. Bazı isimler eklemiştir. Buda ifadesinin tutarsız olduğunu gösteriyor. Aleyhime beyanlarını kabul etmiyorum dedi.

Sanık müdafiinden soruldu: Gizli tanık beyanlarını kabul etmiyoruz. Suçladığı kişilerden birisi halen Adli Tıp Kurumu'nun başkanıdır. Ayrıca İstanbul'da yürütülen adli tıp kurumu davasında gizli tanık Zülfikar dinlenmiştir.

Cumhuriyet Savcısından soruldu: Sanık ..............Doğan'ın Trabzon 3.Ağır CezaMahkemesi 2017/154 esas no'lu dosyası üzerinden yürütülen kovuşturma dosyasına bu dosyanın tefrik edilerek birleştirilmesine karar verilmesi, ayrıca .............. hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca 22/06/2017 tarihinde örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde yer alarak silahlı terör örgütü fetö/pdy terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği kanaatiyle kamu davası açıldığı, sanığın yapılan yargılama kapsamında alınan tüm beyanlarında özetle üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği, sanık hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanı alınan gizli tanıkların 2012-2013 yılları arasında fetö/pdy terör örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleşen toplantılara katıldığına ve son zamanlarda bu toplantıların sanığın evinde gerçekleştiğine dair ifadelerinin bulunduğu, sanığın fetö/pdy silahlı terör örgütü üyelerinin gizli haberleşme programı olan bylock isimli programı kullanmadığı, düzenlenen hesap bilirkişi uzman raporuna göre sanığın çağrı üzerine örgüte müzahir bank asya isimli bankaya para yatırmadığının tespit edildiği, sanığın fetö'ye müzahir herhangi bir derneğe üyeliğinin olmadığı, sanık ............'e izafe edilen eylemlerin 2014 yılı öncesine dair olduğu, bu eylemlerin örgüt ile organik bağ kurarak örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde yer alacak şekilde süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arzeden eylemler olmadığı, bu suretle sanık .............'in fetö/pdy silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alarak silahlı terör örgütü suçunu işlediğine dair hükme esas teşkil edecek her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delilin mevcut olmadığı anlaşılmakla sanığın Ceza Muhakemeleri Kanununun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur dedi.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı sanık ............'den soruldu: Mütalaaya katılıyorum. Beraatimi talep ediyorum dedi.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasında tefrik ve birleştirme talepleri hususunda sanık .............................Doğan'dan soruldu: Hakkımda iş bu dosya dışında emniyet mahrem imam olduğumdan bahisle ayrı bir dava açılmıştır. O dosyada benim öğretmen olduğum, Ankara, Niğde, Nevşehir ve Kayseri bölgesinden sorumlu olduğum söyleniyor. Ancak ben hayatımda hiç buralarda çalışmadım. Ayrıca 2011 yılından 2016 yılına kadar Adli Tıp Kurumunda biyolog olarak çalıştım. Öğretmen değilim. Yine o dosyada bylock tespit edilen GSM hatları da bana ait değildir. Bu çelişkili durumlar nedeniyle beraatimi talep ediyorum dedi.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı sanık ............ müdafii Av. Osman Rahmi Ofluoğlu'ndan soruldu: Mütalaaya aynen katılıyorum. Mütalaa doğrultusunda Yargıtay 16.Ceza Dairesinin 2017/1809 esas, 2017/5155 karar no'lu ilamını ibraz ediyorum. Hemen hemen mütalaayla aynı yöndedir. Müvekkilin beraatini talep ediyorum dedi.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasında tefrik ve birleştirme talepleri hususunda sanık ..................... Doğan müdafii Av. Seda Taflan'dan soruldu: Sanığın savunmasına katılıyoruz. Tefrik ve birleştirme talebi hususunda takdiri mahkemeye bırakıyoruz dedi.

Açık yargılamaya son verileceği hatırlatılarak sanık ..........'den son sözü soruldu: Terör örgütü üyesi değilim. Ülkemi ve devletimi seviyorum. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Beraatimi talep ediyorum dedi.

Dosya incelendi.

Araştırılacak başka husus kalmadığı görüldü. Açık yargılamaya son verildi.

HÜKÜM; Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere:

1-Sanık ............. Doğan hakkında silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan mahkememizin 2017/154 esasında derdest dosya bulunduğundan, sanık .........................Doğan yönünden dosyanın tefrikine, ayrı bir esasa kaydına,

2-Sanık ................. Doğan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, üzerine atılı suçu işlediğine yönelik somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığı, bu aşamada adli kontrol koruma tedbirlerinin yetersiz kalacağı nazara alınarak sanık ve sanık müdafiinin tahliye taleplerinin reddi ile TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA,

-Bu karara karşı 7 gün içinde Trabzon 1.Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolunun açık olduğuna,

3-Her ne kadar sanık ........... hakkında silahlı terör örgütüne üye olduğundan bahisle TCK 314/2. maddesi uyarınca kamu davası açılmış ise de atılı suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

4-Sanık ................ yönünden yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

5-Sanık ............. hakkında CMK 109/3-a ve 109/3-b maddeleri gereğince uygulanmakta olan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına,

6-Sanık kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 3.960,00 TL maktu vekalet ücretinin Hazineden tahsili ile sanığa verilmesine

7-Sanığın atılı suç sebebiyle gözaltında ve tutuklu kaldığı anlaşıldığından, gözaltında vetutuklu kalınan süreler için tazminat hakkı bulunduğunun CMK.'nın 141/2 maddesi gereğince bildirilmesine (bildirildi)

8-Kararın bir örneğinin 5320 sayılı Kanunun 16/1. maddesi gereğince soruşturma aşamasında görev alan kolluk birimlerine gönderilmesine,

9-Trabzon Adli Emanetinin 2017/782 sırasında kayıtlı olup sanık .............'den el konulan emanet eşyalarının sanığa iadesine,

10-Sanık ................ Doğan'ın bu dosyadan tefrik olunan dosyasının duruşmasının 17/11/2017 günü saat 11:00'a bırakılmasına,

Dair, iddia makamında Cumhuriyet Savcısı hazır bulunduğu halde, mütalaaya uygun olarak sanıklar ..................Doğan, ..............., sanık ......................... Doğan müdafiiAv. Seda Taflan ve sanık ............. müdafii Av. Osman Rahmi Ofluoğlu'nun yüzlerine karşı, hükmün sanık ...................'e tebliğinden itibaren 7 gün içinde içerisinde mahkememize yada bulunduğu yer ceza mahkemelerine dilekçe vermek veya tutanağa geçirilerek hakimce onaylatmak koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere sanığın yokluğunda oy birliğiyle karar verildi. 09/11/2017

Son Güncelleme: 10.11.2017 19:55
Anahtar Kelimeler:
FETÖSohbetBeratTrabzon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.