banner200
banner222
23 Ocak 2013 Çarşamba 09:58
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat
banner188
banner213
banner230

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/4136

             Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/12/2012 tarihli ve 24486 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                       T. YILDIZ                                            M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                       İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU BA
ŞKANLIĞI (MASAK) İLE RUSYA FEDERASYONU FEDERAL

FİNANSAL GÖZETİM İDARESİ ARASINDA SUÇ GELİRLERİNİN

AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE

MÜCADELE ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN

MUTABAKAT MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi bundan sonra Taraflar diye anılacaktır,

Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bunlarla bağlantılı suç faaliyeti ile mücadele alanında karşılıklı menfaatleri doğrultusunda,

Mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Tarafın ulusal mevzuatı çerçevesinde mümkün olan en etkili şekilde işbirliği yapma ihtiyacını dikkate alarak,

Aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

1. Taraflar, bu Mutabakat Muhtırası hükümlerine uygun olarak, kendi ülke mevzuatları ve uluslararası yükümlülüklerine uyumlu şekilde kendi yetkileri dahilinde hareket ederek, özellikle bilgi değişimi hususunda işbirliği yapacaklardır.

2. Taraflar, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bunlarla bağlantılı suç faaliyeti ile ilgili olduğundan şüphelenilen parasal fonlar ve diğer malvarlıklarına ilişkin işlemler ve yanı sıra bu tür işlemlere karışan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerine ilişkin sahip oldukları bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla özellikle bilgi değişimi hususunda işbirliği yapacaklardır.

3.1. Taraflar, iletişim için hazırlanmış teknik araçları kullanarak, kendiliğinden veya talep üzerine yazılı olarak bilgi değişiminde bulunacaklardır.

3.2. Yapılacak talep aşağıdaki hususları içerecektir:

a) Talepte bulunan Tarafın ismi;

b) Talepte bulunulan Tarafın ismi;

c) Talebe sebep teşkil eden hususlar ve talebin gerekçesine ilişkin kısa bir açıklama (talebin aciliyeti durumunda talepte bulunan Taraf bu aciliyetin gerekliliğini ortaya koyacaktır);

d) İstenen bilginin içeriğine ilişkin açıklama;

e) Bilginin istenme amacı;

f) Talebin yerine getirilmesine ilişkin diğer bilgiler.

3.3. Talebin uygun şekilde yerine getirilmesi için, talepte bulunulan Taraf, gerektiği takdirde ilave bilgi verilmesi için başvurabilir.

4.1. Bilgi talebi, talepte bulunulan Taraf Devletin egemenliğini, güvenliğini, kamu düzenini ya da diğer asli menfaatlerini etkilemesi ya da ulusal mevzuatına ve/veya uluslararası yükümlülüklerine aykırı olması ya da ülkesinde adli tahkikatın başlatılmış olması halinde tamamen ya da kısmen reddedilebilir.

4.2. Talepte bulunulan Taraf, talebin yerine getirilmesini reddetmesi durumunda, redde ilişkin sebepler konusunda talepte bulunan tarafı bilgilendirecektir.

5.1. Bu Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen bilgiler, talepte bulunulan Tarafın önceden yazılı rızası alınmaksızın, taleplerde belirtilen amaçlar ve verilme amacı dışında kullanılmayacaktır.

5.2. Bu Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen bilgiler gizli tutulacaktır ve talepte bulunan Tarafın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için, mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunacaktır.

5.3. Taraflar, kendi Devletlerinin mevzuatını ve uluslararası yükümlülükleri esas alarak, bu Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen bilgileri, kazaen ya da yasadışı olarak imhası, tahrif edilmesi, dağıtımı ve başka suretle yasadışı olarak kullanımından korumak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacaklardır.

6.1. Rus Tarafı bakımından bilgi değişimi Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak sağlanacaktır.

6.2. Türk Tarafı bakımından bilgi değişimi Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak sağlanacaktır.

6.3. Her bir Taraftan alınan bilgiler, bilgiyi veren Tarafın önceden yazılı rızası alınmaksızın, herhangi üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, kovuşturma ya da adli amaçlar için kullanılmayacaktır.

7.1. Taraflar her bir ülkenin mevzuatına uyumlu bilgi değişim prosedürleri oluşturmak üzere müşterek düzenleme yapacaklar ve bu Mutabakat Muhtırası kapsamındaki hususlar için birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

7.2. Taraflar, talep üzerine ya da kendiliğinden, her bir Taraf’ın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele alanındaki ulusal mevzuatına ilişkin olarak bilgi değişimi yapabilirler.

7.3. Taraflar deneyimleri paylaşmak ve karşılıklı menfaatlere ilişkin hususları görüşmek üzere müştereken toplantılar ve çalıştaylar düzenleyebilirler ve gerçekleştirebilirler.

7.4. Bu Mutabakat Muhtırasındaki hiçbir düzenleme, Tarafların diğer karşılıklı kabul edilebilir işbirliği yöntemleri üzerinde çalışmasını ve geliştirmesini engellemeyecektir.

8. Taraflar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi İngilizce dilinde gerçekleştirilecektir.

9. Bu Mutabakat Muhtırası, Muhtıraya tamamlayıcı ekler ilave edilmesi yoluyla, Tarafların karşılıklı rızası ile değiştirilebilir. Taraflar bu değişikliklere dair onaylarını yazılı nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

10. Taraflar bu Mutabakat Muhtırasının yorumlanmasında veya uygulanmasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için müzakere ve istişarelerde bulunacaklardır.

11. Bu Mutabakat Muhtırası uluslararası bir antlaşma değildir ve uluslararası hukuk ile düzenlenen herhangi bir hak veya yükümlülük doğurmaz.

12. Bu Mutabakat Muhtırası herhangi bir süre ile kayıtlı olmaksızın uygulanacaktır.

13. Taraflar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını yazılı nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

14. Herhangi bir Taraf her zaman diğer Tarafa bu Mutabakat Muhtırasını feshetme niyetini yazılı olarak bildirebilir. Bu Mutabakat Muhtırası, diğer Tarafça söz konusu bildirimin alınmasından 90 gün sonra fesholur.

15. Bu Mutabakat Muhtırasının fesihten önce alınan bilgilerin gizliliğini sağlayan hükümleri, fesihten sonra da yürürlükte kalacaktır.

Bu Mutabakat Muhtırası İstanbulda 3 Aralık 2012 tarihinde her biri Türkçe, Rusça ve İngilizce iki suret olarak imzalanmış olup, tüm metinler aynı şekilde orijinaldir. Bu Mutabakat Muhtırası hükümlerinin yorumlanmasında ve/veya uygulanmasında farklılık durumunda, İngilizce metin kullanılacaktır.

 

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı,                                                       Federal Finansal

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı                                                    Gözetim İdaresi

(MASAK) adına                                                                                           (Rusya Federasyonu) adına

 

Mürsel Ali KAPLAN                                                                                   Yury CHIKHANCHIN

MASAK Başkanı                                                                                         Başkan

 

Kararın eki için tıklayınız
banner229
Son Güncelleme: 23.01.2013 09:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol