banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
08 Nisan 2015 Çarşamba 13:12
Danıştay'dan sonra Yargıtay da 'Hakem Heyeti avukatlık ücretine hükmedemez' dedi

Danıştay 8. Dairesi'nin tüketicilerin hakem heyetlerine yaptığı başvuruya ilişkin avukatlara vekalet ücreti ödenmesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermesinin ardından Yargıtay da benzer bir karara imza attı.

Hakem heyetlerinin vekalet ücretine hükmedemeyeceğine vurgu yapan Yargıtay, Danıştay kararından önceki müracaatlarda vekalet ücretinin tartışılması gerektiğine dikkat çekti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ikamet eden N.A., özel bir banka şubesinden kredi çekti. Bu işlem sebebiyle banka, tüketiciden 'dosya masrafı' adı altında 150 lira tahsil etti. Paranın kendisinden haksız alındığını öne süren N.A. avukatı kanalıyla Kahta Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne müracaat etti. Heyet, 28 Nisan 2014'te alınan dosya masrafının tüketiciye iadesine hükmetti. Tüketici N.A., kendisini avukatla temsil ettirmesine rağmen hakem heyetinin lehine 150 liralık vekalet ücretine hükmetmediğini belirterek Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) hakem heyeti kararının vekalet ücreti bölümünün iptal edilmesi istemiyle dava açtı. Davalı bankanın avukatı A.B. ise hakem heyetlerinin avukatlık ücreti ödenmesine yönelik bir karar veremeyeceğini belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kabulüne hükmedince devreye giren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kanun yararına kararı temyiz etti.

DANIŞTAY'IN KARARINDAN ÖNCEKİ MÜRACAATLARDA NASIL KARAR VERİLECEK?

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 28 Mayıs 2014'te resmen yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketici Yasası'nda tüketici hakem heyetlerince yapılan tebligat ve bilirkişi ücretlerinin kimden ne şekilde karşılanacağı hususunda açık bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekti. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Yasanın kabulünden sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin il ve ilçe hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde hizmete ilişkin değerin yüzde 12'sinden aşağı olmamak üzere 250 lira vekalet ücretine hükmedilmesi kararlaştırıldı. Bu hükmün iptali ve yürütmenin durdurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Danıştay'a dava açılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 4 Temmuz 2014'te tarifedeki 'Avukatlık ücretine hükmedilir' ibaresinin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağından yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay'ın yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı uyarınca tüketici hakem heyetinde haksız çıksa dahi aleyhine vekalet ücretine hükmedilemeyecektir. Danıştay'ın kararından önce yapılan müracaatlar hakkında vekalet ücretine hükmedilip hükmedilmeyeceğinin de tartışılması gerekir."

DANIŞTAY KARARI ORTADADIR; MAHKEME DAVAYI REDDETMELİ

Mahkeme kararını yasaya aykırı bulan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararında, "Danıştay 8. Dairesi'nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı uyarınca tüketici lehine veya aleyhine vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir. Temyiz talebinin kabulü ile Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 9 Temmuz 2014 tarihli kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliği ile karar verildi." denildi.

DANIŞTAY, TARİFEYİ YASAYA AYKIRI BULMUŞTU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısım İkinci Bölüm 6. maddesinin sonunda yer alan "Avukatlık ücretine hükmedilir." ibaresinin iptali istemiyle Danıştay 8. Dairesi'nde açılan davada, hakem heyetlerinin yargısal bir mercii olmadığı, bu nedenle çözüme kavuşturdukları uyuşmazlıklarda vekalet ücretine hükmedemeyeceklerine karar verilmişti. Bu konuda üst hukuk normlarında da herhangi bir hüküm bulunmadığını vurgulayan Danıştay, tüketicinin Tüketici Hakem Heyetine başvurması üzerine aleyhine karar vermesi halinde karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemek zorunda kalacağını bilmesinin, tüketicilerin hak arama yollarına başvurmalarından imtina etmelerine ve bu suretle hak arama özgürlüklerinin de kısıtlanacağına dikkat çekerek, tarifeyi iptal etmişti.


CİHAN
Son Güncelleme: 08.04.2015 13:14
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177